Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Необхідно визначити статті поточних та не поточних зобов’язань у наведеному прикладі звіту про фінансовий стан з наданими коментарями.

Таблиця 3.4

№ з/п

Коментарі

Стаття звіту

1

Наводиться сума банківських кредитів, векселів та інших позик, оцінених за амортизованою собівартістю, згідно з МСФЗ 39, та класифікованих як не поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1

?

2

Наводиться сума, визнана як зобов’язання за програмами з визначеною виплатою, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам».

?

3

Наводиться балансова вартість забезпечень, визнаних згідно з МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», та класифікованих як не поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

?

4

Наводиться сума банківських кредитів, векселів та інших позик, оцінених за амортизованою собівартістю, згідно з МСФЗ 39, та класифікованих як поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

?

5

Наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті щодо оподаткованого прибутку за період, згідно з МСБО 12 «Податки на прибуток»

?

6

Наводяться зобов’язання ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу, згідно з МСФЗ 5.

?

7

Наводяться інші зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Поточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

?

Питання для самоконтролю

  1. Що таке зобов’язання як економічна категорія?

  2. Чим визначається цінність об’єкту зобов’язання, що погашається?

  3. Чому дорівнює первісна (історична) вартість об’єкту зобов’язання?

Бібліографічний список до практичного заняття: [ 1, 7, 10, 11, 34, 46, 51, 53, 57, 58]

Практичне заняття № 6, 7

Тема 8. Облік капіталу

Мета: формування системи знань щодо формування і використання капіталу

План заняття

  1. Розуміння капіталу в рамках української облікової традиції та МСОЗ.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  2. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  3. Виконати ситуаційне завдання, дати відповіді на тести та відповісти на контрольні питання.

Капітал є однією з найскладнішихбухгалтерських категорій, що інтерпретуються. Практично кожнаоблікова теорія дає власне трактування даному поняттю,що породжує неоднозначність трактуванняі різноманітність суміжнихтермінів – «капітал компанії», «власний капітал», «капітал власників», «позиковий капітал», «залучений капітал», «акціонерний капітал», «залишковий капітал» тощо.

Для вітчизняної бухгалтерії традиційним є розуміння капіталу в контексті його визначення економістами класичної школи, що розглядає капітал як чинник виробництва, тобто весь обсяг благ, за допомогою яких організація отримує дохід. З цієї точки зору капітал визначається і як предмет бухгалтерського обліку.

Відповідно до рівняння балансу: Капітал = Активи – Зобов’язання.

У МСОЗ капітал розглядається як чисті активи, а саме як «залишкова частка участі в активах організації після вирахування всіх зобов’язань».

У найзагальнішому вигляді капітал (і його величина) визначається різницею між сумами бухгалтерських оцінок активів і зобов’язань. Такий підхід передбачає можливість розгляду балансу не як виключно наслідок записів по рахунках протягом звітного періоду, але як результат виміру елементів картини фінансового стану організації (активів і зобов’язань) на звітну дату. Капітал, таким чином, розглядається не стільки як результат оцінок минулих подій, скільки як результат сьогоднішніх оцінок поточного стану організації, які більшою мірою (у порівнянні з оцінками минулих подій) можуть служити основою доячи ухвалення інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє. Саме ця ідея лежить в основі і виправдовує вживання оцінки елементів балансу за справедливою вартістю, представлення їх за дисконтованою вартістю майбутніх грошових потоків (тобто демонстрацію в звітності оцінок активів і зобов’язань, найбільшою мірою відповідних моменту складання звітності). Таким чином, величина капіталу компанії формується, з одного боку, завдяки відображенню фактів господарського життя протягом звітного періоду, а з іншою, в результаті оцінок статей балансу як компонентів фінансового стану організації на звітну дату.

Тести

1. Згідно з рівнянням балансу:

а) Капітал = Активи + Зобов’язання;

б) Капітал = Активи - Зобов’язання;

в) Капітал = Власний капітал.

2. Що таке балансова вартість?

а) вартість активів;

б) вартість зобов’язань;

в) власний варіант відповіді.

3. Доходи від володіння в МСОЗ (англ.):

а) holding|gains;

б) incoms;

в) власний варіант відповіді.