Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Проаналізувати діяльність реально функціонуючого підприємства за змістом якісних характеристик, які відповідно до МСОЗ, повинні бути притаманні інформації, що представлена у бухгалтерській звітності даного підприємства.

Питання для самоконтролю

  1. У чому полягає принцип обачності як якісної характеристики інформації?

  2. У чому полягає принцип доречності?

  3. У чому полягає принцип істотності?

Бібліографічний список до теми: [ 11, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57]

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій

Тема 6. Облік операцій з активами

Мета:формування системи знань щодо активу як основного елементу фінансової звітності.

План

  1. Визнання та вимірювання активів за МСОЗ.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

  2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Для того, щоб об’єкт був визнаний у складі активу балансу, в загальному випадку він повинен відповідати визначенню активу, притік майбутніх економічних вигод від об’єкту повинен бути вірогідний, а самому об’єкту можна дати надійну грошову оцінку. Для деяких об’єктів в МСОЗ передбачені строгіші правила визнання, для інших вони деталізовані. Дані правила викладені у відповідних стандартах, регулюючих відображення у звітності окремих видів об’єктів. Це зауваження відноситься, перш за все, до нематеріальних і фінансових активів.

Якщо у вітчизняній бухгалтерській практиці облікові показники інтерпретуються як абсолютні значення, що не підлягають сумніву у разі належного застосування нормативних документів при веденні обліку, то теоретичні основи МСОЗ, навпаки, розглядають імовірнісний характер облікових даних як одну з основних їх характеристик. Це характеризує підхід до оцінки і інтерпретації бухгалтерської інформації як таку, що не може бути абсолютною істиною.

Другою умовою визнання активу є наявність у нього вартості або цінності, яка може бути надійно виміряна. У багатьох випадках вимірювання припускає оцінку, тобто визначається розрахунковим шляхом. Так, оцінюванні показники застосовуються при визначенні балансової вартості дебіторської заборгованості за договором підряду, первинній вартості об’єктів, придбаних за договором фінансової оренди, активів по відкладених податках, активів по пенсійних програмах компаній тощо.

«Принципи» визначають вимірювання як процес формування грошового виразу елементу бухгалтерській звітності і виокремлюють чотири бази вимірювання елементів, які можуть використовуватися «різною мірою і в різній комбінації». А саме:

- первинна вартість;

- відновна вартість;

- цінність, що реалізовується;

- приведена цінність.

Крім того, в МСОЗ відносно вимірювання тих або інших об’єктів обліку використовується ринкова вартість (цінність), чиста цінність, що реалізовується, відшкодовувана величина і справедлива вартість.

Тести

1. Що таке економічна вигода?

а) можливість прямо або непрямо сприяти притоку в компанію грошових коштів або їх еквівалентів;

б) можливість скорочення відтоку грошових коштів;

в) всі відповіді вірні;

г) власний варіант відповіді.

2. Бази вимірювання елементів активів:

а) первісна вартість;

б) відновна вартість;

в) цінність, що реалізовується;

г) приведена цінність.

3. Мета МСФЗ 5 полягає у визначенні:

а) бухгалтерського обліку активів, утримуваних для продажу, та подання і розкриття інформації щодо припиненої діяльності;

б) обліку власного капіталу;

в) обліку зобов’язань;

г) власний варіант відповіді.

4. Що таке ліквідаційна група?

а) група товарів до списання;

б) група активів, яких збираються позбутися шляхом продажу або іншим чином разом як групи в єдиній операції, і зобов’язань, прямо пов’язаних з цими активами, що передаватимуться в операції;

в) група, що охоплює гудвіл, придбаний при об’єднанні бізнесу, якщо група є одиницею, що генерує грошові кошти відповідно до вимог параграфів 80-87 МСБО 36 «Зменшення корисності активів», або якщо це є діяльністю в межах одиниці, яка генерує грошові кошти;

г) вірні відповіді б і в.

5. Поточний актив – це актив, який задовольняє таким критеріям:

а) як очікується, буде реалізований або призначений для продажу чи споживання у нормальному операційному циклі суб’єкта господарювання;

б) утримується в основному з метою продажу;

в) як очікується, буде реалізований протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

г) є грошовими коштами чи, еквівалентом грошових його обмін або використання для погашення зобов’язання не є обмеженим принаймні протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

д) всі відповіді вірні.