Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Додаток б Групування факторів впливу на формування систем бухгалтерського обліку

Система бухгалтерського обліку

Внутрішні фактори

Зовнішні фактори

Законодавче регулю-вання питань обліку

Нормативно-правові

Методи оцінки

статей балансу

Науково-методичні

Інформаційні

Відкритість фінансо-вої інформації

Соціально-еконо-мічний стан

Соціально-економічні

Міжнародні відносини

Система оподаткування

Зовнішні джерела фінансування

Фінансові

Внутрішні джерела фінансування

Додаток в

Параметри фінансової звітності для вибіркового аудиту

Критерій (контрольний параметр)

Умови

Елементи звітності, які можуть перевірятися за параметром

Реальність

  1. Фактична наявність

(реальність залишку)

Основні засоби, запаси, грошові кошти в касі, цінні папери – фактична наявність, всі інші – підтверджені документами

2. Реальність надходження

Всі елементи

3. Реальність вибуття

Всі елементи

Визнання

1. Очікування збільшення (зменшення) майбутньої економічної вигоди

Активи, зобов’язання, доходи і витрати

2. Достовірна оцінка *:

  • Нижча з двох оцінок

(первісна або чиста

вартість реалізації)

  • Первісна або справедлива

вартість

  • Чиста реалізаційна

вартість

  • Справедлива вартість

амортизована собівартість або за

методом участі в

капіталі

  • Арифметично

Запаси

Нематеріальні активи,

Основні засоби

Дебіторська заборгованість

Фінансові інвестиції

Власний капітал, прибуток,

знос

Ознака власності

1. Власні

Капітал, прибуток, оборотні і позаоборотні активи, товари

2. Чужі

Основні засоби, позики, кредити, зобов’язання

Відповідність місця та часу

1. Відповідність місця

Доходи, витрати (як наслідок права і зобов’язання)

2. Відповідність часу

Доходи, витрати (як наслідок права і зобов’язання)

Суттєвість (матеріальність)

1. Помилка

Всі елементи

2. Шахрайство (обман)

*способи оцінки регламентуються прийнятими П(С)БО

Додаток г

Структура національної системи бухгалтерського обліку

Національна система бухгалтерського обліку

Система регулювання

бухгалтерського обліку

Система бухгалтерського обліку

Управлінський облік

Регулюючи інститути

Фінансовий облік

Нормативно-правове забезпечення обліку

Податковий облік

Механізми регулювання обліку

ДОДАТОК Д

Схема удосконаленої класифікація рівнів нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

1 рівень

Закони України – нормативно-правові акти вищої юридичної сили

2 рівень

Нормативно-правові акти вищого органу в системі виконавчої влади – постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Нормативно-правові акти (положення (стандарти) бухгалтерського обліку, накази, розпорядження, інструкції) Національного комітету з бухгалтерського обліку і фінансової звітності України

3 рівень

4 рівень

Нормативні документи (постанови, накази, методичні рекомендації, інструкції) Національного банку України, Мінфіну України і Держказначейства України по встановленню методики ведення бухгалтерського обліку і застосуванню МСФЗ в банках і бюджетних установах

Нормативно-методичні документи (інструкції, методичні рекомендації, вказівки) по встановленню методики ведення бухгалтерського обліку, розроблені та затверджені галузевими міністерствами