Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми: [ 11, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57]

Тема 4. Передбачення як методологічна основа міжнародних стандартів обліку і звітності: нарахування і безперервність діяльності

Мета: формування системи знань щодо основних принципів обліку.

План

 1. Основні принципи обліку та принцип передбачення.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

 1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

 2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

 3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

 4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Принципи обліку поділяються на дві групи:

- припущення (майнової відособленості, безперервності діяльності, послідовності застосування облікової політики і тимчасової визначеності фактів господарського життя);

- вимоги (повноти, своєчасності, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності і раціональності).

Відповідно до «Принципів складання і представлення фінансової звітності» (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) вони розділяються на дві групи:

 • основоположні припущення;

 • якісні характеристики фінансової звітності.

Як основоположні припущення, тобто теоретичні конструкції, що базово визначають облікову методологію, називаються:

 • «нарахування»;

 • «безперервність діяльності».

Якісні характеристики звітності, тобто, згідно тексту стандартів, «атрибути, що роблять інформацію, представлену у фінансовій звітності, корисною для користувачів»:

 • «зрозумілість»;

 • «доцільність»;

 • «надійність»;

 • «зіставність».

Принцип передбачення є методологічною основою міжнародних стандартів обліку та звітності.

Тести

1. Принцип нарахування полягає:

а) в тому, з якого моменту ми можемо розглядати факт господарського життя;

б) в тому, з якого моменту оцінка факту господарського життя починає здійснювати вплив на зміст звітності компанії, тобто на розкривану в ній картину фінансового стану фірми;

в) власний варіант відповіді.

2. Згідно з МСФЗ (IAS) 1 організація зобов’язана складати фінансову звітність, за винятком звіту про рух грошових коштів, застосовуючи:

а) бухгалтерський метод нарахування;

б) кумулятивний метод нарахування;

в) податковий метод нарахування.

3. Принцип безперервності діяльності визначає:

а) сприйняття діяльності компанії, направленої на майбутнє і розвиток, а не заздалегідь обмеженою певними тимчасовими або цільовими рамками;

б) довгострокові і короткострокові цілі організації;

в) місію організації;

г) не має місця в МСОЗ.

Ситуаційне завдання № 1

Знайти відповідність тлумаченню та надати коротку характеристику

Таблиця 2.2

Тлумачення

1.Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях

2. Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти

3. Визначення, чи містить угода оренду

4. Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

5. Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання

а) КТМФЗ 1

б) КТМФЗ 4

в) КТМФЗ 2

г) КТМФЗ 5

д) КТМФЗ 6