Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання № 2

2.1.В грудні підприємство продає частину товарів, грошові кошти від клієнта будуть отримані в лютому наступного року. У якому місяці буде занесено продаж товарів в регістри бухгалтерського обліку та відображено у фінансовій звітності?

2.2.У листопаді підприємство сплачує оренду приміщення за листопад, грудень та січень наступного року. Як будуть розподілятися витрати з оренди? Чи будуть вони включені повністю у витрати того місяця, коли була здійснена оплата? Відповідь обґрунтуйте.

2.3.Відомо, що підприємству доведеться сплачувати заявки на гарантійне обслуговування проданих товарів, але резерв на гарантійне обслуговування не був створений. Яким чином це відобразиться у звітності?

2.4. У 2012 році уряд інформує підприємство про те, що у 2014 році почнеться будівництво нової дороги. У зв’язку з цим будівля, де знаходиться головний офіс підприємства, буде знесена. Активи на суму 5 млн. грн. повинні бути списані. До кінця 2012 року держава погодилася виплатити в якості компенсації 3 млн. грн. За якими статтями необхідно відобразити дані суми у балансі? Який алгоритм подальших дій?

Питання для самоконтролю

 1. Який з принципів є методологічною основою міжнародних стандартів обліку та звітності?

 2. Яка основна інформація міститься в МСФЗ (IAS) 1та МСФЗ (IFRS) 5?

 3. Що являє собою принцип безперервності діяльності?

Бібліографічний список до теми: [ 11, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57]

Тема 5. Якісні характеристики фінансової звітності, які визначаються міжнародними стандартами обліку і звітності

Мета: формування системи знань щодо якісних характеристик фінансової звітності.

План

 1. Значення та суть якісних характеристик фінансової звітності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

 1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

 2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

 3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

 4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Серед якісних характеристик фінансової звітності виокремлюють: доречність, істотність, своєчасність, самостійність теоретичних положень, надійність (правдиве представлення, нейтральність, переважання сутті над формою, обачність, повнота, аналітичність) та ін.

У стандартах наголошується, що для того, щоб бути корисною, інформація, що представляється в бухгалтерській звітності, повинна бути доречною для користувачів, які ухвалюють рішення. При цьому визначається, що інформація є доречною, коли вона впливає на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінити минулі, сучасні і майбутні події, підтверджувати або виправляти їх минулі оцінки.

Як характеристика бухгалтерської інформації, що впливає на її доцільність, стандартами визначається істотність облікових даних. Вона визначає можливість впливу даних звітності на думку користувача про становище справ в компанії. Інформація, яка не може вплинути на економічні рішення користувача звітності, вважається неістотною.

Інформація може бути корисною для ухвалення управлінських рішень, тільки якщо вона надійна. Згідно зі стандартами «інформація є надійною, коли в ній немає істотних помилок, спотворень». «Принципи» виділяють п’ять складових надійності бухгалтерської інформації:

- правдиве представлення;

- переважання суті над формою;

- нейтральність;

- обачність (консерватизм);

- повнота;

- зіставність.

Стандартами встановлюється, що «для того, щоб бути надійною, інформація повинна правдиво представляти операції і інші події на підприємстві. Правдивою можна назвати інформацію, яка відповідає реальному положенню справ в компанії.

Переважання суті над формою – це принцип, який кардинально розділяє бухгалтерську методологію на континентально-европейску і англо-американську школи. Текст «Принципів» буквально свідчить: «якщо інформація повинна правдиво представляти операції і інші події, то необхідно, щоб вони враховувалися і представлялися відповідно до їх суті і економічної реальності, а не тільки їх юридичної форми».

Згідно стандартам, щоб вважатися надійною, інформація, що міститься у фінансовій звітності, повинна бути нейтральною, тобто неупередженою.

Розкриваючи зміст якісних характеристик фінансової звітності, «Принципи» МСОЗ особливу увагу приділяють об’єктивно існуючим обмеженням, властивим бухгалтерській інформації як основі ухвалення управлінських рішень користувачами звітності. Як такі обмеження виділяють:

 • своєчасність;

 • співвідношення вигод і витрат;

 • співвідношення якісних характеристик;

 • достовірне і об’єктивне представлення даних у звітності.

Тести

1. Принцип обачності передбачає

а) обережне ставлення з працівниками;

б) сумлінне виконання обов’язків;

в) введення певного ступеня обережності у процес формування суджень, необхідних у розрахунках в умовах невизначеності так, щоб активи або доходи не були завищені, а зобов’язання або витрати – занижені.

2. Головною умовою принципу зіставності як якісної характеристики бухгалтерської інформації є те, що

а) користувачі звітності інформуються про варіанти облікової політики, будь-які зміни до неї, результати цих змін та їх вплив на зміст звітних показників;

б) користувачі отримують інформацію дозовано;

в) власний варіант відповіді.

3. Консерватизм можна звести до наступного:

а) бухгалтери повинні відображати найнижчу з можливих вартість активів і доходів і найвищу з можливих вартість пасивів і витрат;

б) бухгалтери повинні відображати найвищу з можливих вартість активів і доходів і найвищу з можливих вартість пасивів і витрат;

в) бухгалтери повинні відображати найвищу з можливих вартість активів і доходів і найнижчу з можливих вартість пасивів і витрат.