Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

1.Програма навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності»:

Інструментальні:

 • уміння працювати з нормативно-правовими документами щодо впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності;

 • здатність засвоювати, систематизувати і аналізувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, спеціалізовані періодичні видання, Інтернет тощо).

Міжособистісні:

 • здатність працювати як в команді, так і автономно;

 • здатність до критики і самокритики.

Системні:

 • здатність демонструвати набуті знання і навички, придбані під час навчання;

 • володіння навичками роботи з програмними продуктами, які використовуються при впровадженні міжнародних стандартів обліку і звітності;

 • здатність до навчання та постійного підвищення рівня професійних знань для підвищення конкурентоздатності на міжнародному ринку.

Спеціальні:

 • уміння розробляти внутрішні нормативні документи щодо впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності;

 • вміння систематизувати та узагальнювати фінансово-економічну інформацію за міжнародними стандартами обліку і звітності;

 • здатність використовувати методологію і методику у формуванні облікової інформації в регістрах обліку і фінансовій звітності за міжнародними стандартами;

 • здатність оперувати обліковою інформацією для аналізу і аудиту фінансово-господарської діяльності;

 • здатність використовувати облікову інформацію для побудови внутрішньогосподарського обліку і внутрішнього аудиту.

Вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності»базується на фундаментальних знаннях, сформованих при вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Статистика», «Економіка підприємств», «Регіональна економіка», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз».

Формою підсумкового контролю при вивченні дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» є поточний модульний контроль (ПМК).

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності»

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами

Змістовий модуль 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності як економічна практика

Тема 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності в економічному житті суспільства

Тема 2. Економічний і юридичний зміст факту господарського життя і можливості їх подання у складі бухгалтерської інформації

Тема 3. Цілі фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності

Тема 4. Передбачення як методологічна основа міжнародних стандартів обліку і звітності: нарахування і безперервність діяльності

Тема 5. Якісні характеристики фінансової звітності, які визначаються міжнародними стандартами обліку і звітності

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій

Тема 6. Облік операцій з активами

Тема 7. Облік розрахунків за зобов’язаннями

Тема 8. Облік капіталу

Тема 9. Облік доходів і витрат

Модуль 2. Індивідуальне завдання (ІЗ)

Підсумковий контроль: ПМК