Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Необхідно знайти відповідність поточних та не поточних зобов’язань зі статтями звіту.

Таблиця 2.3

Коментарі

Стаття

1. Наводиться сума, визнана як зобов’язання за програмами з визначеною виплатою, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам».

2. Наводиться балансова вартість забезпечень, визнаних згідно з МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», та класифікованих як не поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

3. Наводяться зобов’язання ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу, згідно з МСФЗ 5.

4. Наводяться інші зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Поточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

5. Наводиться сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб’єкта господарювання.

6. Наводяться інші довгострокові зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Непоточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

а). Торгівельна та інша кредиторська заборгованість.

б). Зобов’язання, що відносяться до активів, утримуваних для продажу.

в). Інші довгострокові зобов’язання.

г). Наводяться інші довгострокові зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Непоточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

д). Короткострокові позики

е). Короткострокові забезпечення

Питання для самоконтролю

  1. Що таке поточна вартість погашення?

  2. Що таке короткострокові позики?

  3. Що таке поточні та не поточні зобов’язання?

Бібліографічний список до теми: [ 1, 7, 10, 11, 34, 46, 51, 53]

Тема 8. Облік капіталу

Мета:формування системи знань щодо концептуальних засад капіталу в МСОЗ.

План

  1. Концепції капіталу в МСОЗ.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

  2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Однією з ключових теоретичних конструкцій, що лежить в основі методології обліку, визначеного МСОЗ, є так звані концепції капіталу (concepts of capital). Їх ідея полягає у визначенні можливих трактувань прибутку компаній і її капіталу, що базуються на економічній концепції створення бухгалтерської інформації.

Принципи визначають можливість для компаній вибору як база облікової методології однієї з двох концепцій капіталу: (1) підтримка фінансового капіталу, або (2) підтримка фізичного (або економічного) капіталу.

Визначаючи зміст даних концепцій МСОЗ встановлюють, що:

Згідно концепції підтримки фінансового капіталу прибуток вважається функціонуючим, тільки якщо має місце приріст чистих монетарних активів за звітний період без урахування всіх виплат власникам організації і їх внесків в організацію протягом звітного періоду. Саме відповідно до даної концепції капітал трактується як частка власників в активах організації, а прибуток як приріст фактичної купівельноїспроможності інвестованого власниками капіталу.

Згідно МСОЗ, концепція підтримки фізичного капіталу вимагає прийняття за основу для вимірювання активів оцінку за відновною (поточною) вартістю. Концепція підтримки фінансового капіталу припускає вимірювання активів за первісною вартістю і собівартістю.

Принципова різниця між двома концепціями капіталу полягає в тому, як відбиваються результати зміни цін на активи і оцінки зобов’язань компанії. Загалом, компанія зберегла свій капітал, якщо в кінці періоду вона має такий же капітал, як і мала на початку періоду. Будь-яка сума понад необхідну для підтримки величини капіталу, сформованого на початку періоду, є прибутком.

Згідно концепції підтримки фінансового капіталу, в рамках якої капітал оцінюється в грошових одиницях постійної купівельної спроможності, зростання цін на активи, які залишалися на балансі організації протягом звітного періоду, зазвичай називаються доходами від володіння (holding|gains|). Концептуально такі доходи є прибутками, проте вони не можуть бути визнані такими до тих пір, поки ці активи не будуть продані.

Оскільки дана концепція підтримки капіталу визначається виходячи з постійної купівельної спроможності грошової одиниці, прибутком вважається тільки та частина приросту вартості активів, яка перевищує зростання загального рівня цін.

Решта частини збільшення вартості активів вважається коректуванням, що забезпечує підтримку капіталу, і отже, частиною капіталу, що зберігається (підтримуваного).

Згідно концепції підтримки фізичного капіталу, капітал визначається в одиницях фізичної (економічної) продуктивності, прибутком є приріст цієї продуктивності за період. Всі зміни цін, що впливають на активи і зобов’язання компанії, розглядаються як зміни вимірювання фізичної продуктивності компанії, отже, як коректування, що забезпечують підтримку капіталу, які складають частину капіталу, а не прибуток.

Принципи МСФО дають компаніям можливість вибору однієї з концепцій підтримки капіталу як бази складання звітності. В даний час більшість компаній, складаючи свою фінансову звітність за МСОЗ, дотримуються фінансової концепції капіталу.

Тести

1. Концепція підтримки фінансового капіталу припускає:

а) вимірювання активів за первісною вартістю і собівартістю;

б) вимірювання активів виключно за первісною вартістю;

в) вимірювання активів виключно за собівартістю.

2. Доходи від володіння в МСОЗ (англ.):

а) holding|gains;

б) incoms;

в) власний варіант відповіді.

3. Концепції капіталу в МСОЗ (англ.):

а) concepts of capital;

б) concepts of incom;

в) власний варіант відповіді.