Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Модуль 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами

Змістовий модуль 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності як економічна практика

Тема 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності в економічному житті суспільства

Мета: формування системи знань щодо складу, структури і змісту фінансової звітності за МСФЗ.

План вивчення теми

  1. Призначення МСОЗ.

  2. Історія розвитку системи МСОЗ.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

  2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Щодо першого питання, слід зазначити наступне. Міжнародні стандарти обліку і звітності (МСОЗ) або Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS – International Financial Reporting Standards) – стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB). Цю систему стандартизації відносять до англосаксонської традиції фінансового обліку. МСФЗ характеризуються як стандарти, що ґрунтуються на принципах (principles based standards), на відміну, наприклад, від прийнятої у США системи ГААП, яка визначається як стандарти, що ґрунтуються на правилах (rules based standards). Це означає, що стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі процедури та механізми фінансового обліку, в багатьох випадках віддаючи перевагу довірі до професійної самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають покладатися на службове сумління та особисті професійні судження.

Внаслідок того, що Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ) не є урядовою організацією, Рада не може зажадати від кого б то не було застосування міжнародних стандартів. МСОЗ не є нормативними актами. Тому обов’язок застосування МСОЗ може виникнути, якщо вона буде нормативно встановлена національним або наднаціональним інститутом. Так, законодавством деяких країн передбачений обов’язок складання звітності з МСОЗ, наприклад, Законом Республіки Казахстан передбачено складання фінансової звітності з МСОЗ:

  • з 01.01.2003 р. фінансовими організаціями;

  • з 01.01.2005 р. акціонерними суспільствами;

  • з 01.01.2006 р. іншими організаціями.

Комісією Європейського Союзу також передбачено застосування МСОЗ для складання консолідованої фінансової звітності всіма включеними в біржовий європейський лістинг компаніями (зокрема кредитними і страховими організаціями). У таких умовах керівництво компаній зобов’язано застосовувати МСОЗ при формуванні фінансової звітності.

Разом з тим, багато компаній і професійних організацій добровільно застосовують міжнародні стандарти, оскільки високо оцінюють якість інформації, що міститься у фінансовій звітності, сформованій за МСОЗ. Так, багато вітчизняних компаній в добровільному порядку ухвалили рішення про формування звітності з МСОЗ (за відсутності законодавчих вимог). Слід зазначити той факт, що в 2000 році Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) схвалила застосування міжнародних стандартів для формування звітності з метою подальшого лістингу і купівлі-продажу на світових фондових ринках. Таке схвалення означає, що IOSCO рекомендує вхідним в її склад органам регулювання фінансових ринків дозволити компаніям застосовувати МСОЗ при формуванні фінансової звітності. Так, наприклад Лондонська фондова біржа приймає звітність, складену за МСОЗ. В той же час провідний член IOSCO – Комісія з цінних паперів і біржових операцій США (Securities and Exchange Commission, SEC) - до цих пір вимагає від компаній повної звірки капіталу і чистого прибутку (збитку), розрахованих за МСОЗ і за національними стандартами бухгалтерського обліку США (Generally Accepted Accounting Principles United States, GAAP US) формою 20F.

Комітет із стандартів фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board, FASB), відповідальний за розробку національних облікових стандартів США, і РМСФЗ (IASB) створили ряд робочих груп, яким було доручено сформулювати основні відмінності МСОЗ і GAAP US з тим, щоб надалі компанії, що формують звітність за МСОЗ, могли без додаткових умов (форма 20F) бути допущені до лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі. В угоді між FASB і IASB, підписаному в жовтні 2002 року (Норволкська угода), заявлено про намір продовжити спільну роботу по конвергенції національних американських стандартів і МСОЗ.

Для багатьох вітчизняних компаній ключовою причиною ухвалення рішення про складання звітності за МСОЗ в добровільному порядку є скорочення витрат на залучення позикових засобів (або сам факт отримання кредиту), оскільки зарубіжні позикові джерела нерідко обходяться дешевшим, ніж вітчизняні.

Пакет звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає: Бухгалтерський баланс (Balance sheet); Звіт про прибутки й збитки (Profit and loss statement); Звіт про рух грошових коштів (Cash Flaw Statement); Звіт про зміну власного капіталу (Changes of Equity Statement); Примітки або Пояснювальна записка до фінансової звітності (Disclosures).

Стосовно другого питання, слід зазначити таке. 9 червня 1973 р. утворено Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Committee – IASC). Угода підписана професійними організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії.

Зазвичай, умовно виокремлюють такі етапи розвитку системи міжнародної стандартизації фінансового обліку:

1973–1979 – випуск загальних стандартів,

1980–1989 – розробка деталізованих стандартів,

1990–1995 – зменшення гнучкості стандартів,

1995–1999 – підготовка базових стандартів згідно з угодою з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO)

З 2000 р. – конвергенція з американською системою стандартизацію бухобліку US-GAAP та курс на загальне запровадження глобальних стандартів.

Після опрацювання винесених на самостійну роботу питань, необхідно відповісти на питання для самоконтролю.

Тести

1. Міжнародні стандарти обліку і звітності (МСОЗ) включають в себе:

а) Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);

б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);

в) Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або раніше діючим Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC);

г) всі відповіді вірні.

2. Національне положенням (стандарт) бухгалтерського обліку – це

а) нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ);

б) основний закон України;

в) положення, затверджене Міністерством інфраструктури України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.

3.Для якої моделі організації обліку характерна орієнтація на інформаційні запити інвесторів та кредиторів:

а) англосаксонської;

б) континентальної;

в) південноамериканської?

4.Яке з наведених нижче тверджень не відповідає принципам континентальної моделі:

а) передбачається тісний зв’язок бізнесу з банками;

б) облікова політика спрямована на задоволення вимог уряду;

в) модель характеризується своєю ліберальністю?

5. За даними ознаками визначте модель організації бухгалтерського обліку: «Країна має нерозвинуту економіку, фінансовий звіт спрямований на задоволення потреб державних органів, облікові дані коригуються на темпи інфляції»:

а) континентальна;

б) інтернаціональна модель ООН;

в) немає правильної відповіді.

6. Визначте, який з переліків країн, що мають подібні облікові моделі, не є помилковим:

а) Аргентина, Еквадор, Австрія, Перу;

б) Японія, Чилі, Норвегія;

в) Єгипет, Японія, Португалія, Греція.

7. Яке з наведених нижче тверджень стосовно МСБО є правильним:

а) МСБО є обов’язковими для використання;

б) МСБО визначають порядок ведення бухгалтерського обліку;

в) МСБО використовуються насамперед транснаціональними корпораціями?

8. Дата переходу на МСФЗ (date of transition to IFRSs) – це

а) початок першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ;

б) кінець першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ;

в) кінець найостаннішого періоду, який охоплюють фінансові звіти або проміжний фінансовий звіт.