Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Перевірити правильність балансової вартості капіталу ВАТ «Приват» у 2010 році (31.12.2010 р., станом на кінець дня).

ВАТ «Приват»

Консолідований звіт про фінансовий стан

на 31 грудня 2010 р.

(виписка) (тис. грн).

31.12.2010

31.12.2009

Капітал, що відноситься до власників материнської компанії

Статутний капітал

325000

300000

Нерозподілений прибуток

121750

80850

Інші компоненти капіталу

5100

10600

451850

391450

Частка|доля| меншини|меншості|

35025

24300

Разом капітал

486775

415750

Питання для самоконтролю

  1. Що являє собою капітал?

  2. Чим може бути обумовлено зміна статей капіталу?

Бібліографічний список до практичного заняття: [ 1, 7, 10, 11, 34, 46, 51, 53-57]

Практичне заняття № 8, 9

Тема 9. Облік доходів і витрат

Мета: формування системи знань щодо формуваннядоходів та витрат підприємства як чинників фінансового результату його діяльності

План заняття

  1. Доходи та витрати підприємства як чинники фінансового результату його діяльності.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  2. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  3. Виконати ситуаційне завдання, дати відповіді на тести та відповісти на контрольні питання.

Згідно з IAS 18, дохід у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів визначено як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками учасників власного капіталу. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання і позначається різними назвами, а саме: продаж, гонорари, відсотки, дивіденди та роялті.

Питанням номер один в обліку доходу є визначення того, коли має визнаватися дохід. Дохід визнається, коли існує надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити.

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню суб’єктом господарювання на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу, податки на товари та послуги і податок на додану вартість), не є економічними вигодами, що надходять до суб’єкта господарювання, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони виключаються з доходу. Подібним чином у будь-яких агентських відносинах валове надходження економічних вигід включає суми, які отримані від імені принципала, але не спричиняють збільшення власного капіталу підприємства. Суми, отримані від імені принципала, не є доходом. Натомість доходом є сума комісійних.

У складі витрат виділяються витрати по звичайній діяльності і збитки. Витрати по звичайній діяльності - це, як правило, витрати продуктивні, тобто ті, що принесли дохід (наприклад, собівартість проданих товарів, витрати на оплату праці, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, комерційні і управлінські витрати). Збитки ж, здебільшого, обумовлені втратами у зв’язку із стихійними лихами, несприятливими ринковими і іншими зовнішніми умовами або специфічними формами вибуття майна. Витрати приймають форму відтоку активів (наприклад, при списанні проданої продукції або іншого майна) або приросту зобов’язання (при нарахуванні витрат, наприклад, по відсотках або по оплаті послуг).

Тести

1. Дохід – це:

а) валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу;

б) прибуток до оподаткування;

в) прибуток після оподаткування.

2. Справедлива вартість – це

а) сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

б) первісна вартість об’єкту;

в) власний варіант відповіді.