Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

Основна література

1. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джиммі Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управлення / Пер. с англ. - 2-е изд - М.: ЗАО «Олмп-Бизнес», 2004.-416 с.

 1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Пер. с англ. - М.: Экспо, 2006. -480 с.

 1. Дзвид А., Взттен, Ким С. Камерон. Развитие навьїков менеджмента. 5-е изд. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. - 672 с.

 1. Комарова Е.В. Редина Н.И., Шмелева С.А. Лидерство: Учебное пособие для студентов вузов. - Днепропетровск: ДГФА, 2008. - 286 с.

 2. Козн Аллен Р. Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -507 с.

6. Лидерство / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 258 с. - (Серия «Классика Наrvard Виsiness Review»).

Додаткова література

 1. Бодди Д., Пзйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 1999. - 700 с.

 2. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2009. - 800 с.

 3. Стивен П. Роббинс, Коултер М. Менеджмент. - 6-е изд. / Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 880 с.

Періодичні видання

 1. «Вопросьі зкономики».

 2. «Економіка України»

 3. «Искусство управлення».

 1. «Менеджмент в России и за рубежом»,

 2. «Менеджмент сегодня».

 3. «Отдел кадров».

 4. «Персонал».

 5. «Проблеми теории и практики управлення».

9. «Российский зкономический журнал». 10. «Справочник кадровика».

11. «США: Зкономика, политика, идеология». 12. «Финансовьій менеджмент».

Навчальна література

Редіна Наталія Іванівна

Комарова Катерина Володимирівна

Міжнародний менеджмент

Навчально-методичний посібник

Міжнародний менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" у галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво" за напрямами підготовки 7.050104 "Фінанси і кредит", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", 7.050114 "Оподаткування" / Редіна Н.І., Комарова К.В. - Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. - 64 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам в організації роботи із самостійного вивчення дисципліни "Міжнародний менеджмент" з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління організаціями, що функціонують у міжнародному діловому середовищі. Навчальний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів у галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво", програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, а також викладачів дисципліни "Міжнародний менеджмент".

УДК 338.244.42

ББК 65.291-21

Р 33

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,61 Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083