Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

4

1.

Програма навчальної дисципліни

7

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

11

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

12

4.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

33

5.

Методичні рекомендації і завдання до виконання домашньої контрольної роботи

56

6.

Підсумковий контроль

61

СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ

63

ПЕРЕДМОВА

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародний менеджмент" підготовлений з метою надати допомогу студентам у вивченні теоретичного матеріалу, набутті та розвитку навичок управління сучасними організаціями, що функціонують у міжнародному діловому середовищі.

Радикальні зміни, які відбуваються в українській економіці, зокрема розширення масштабу міжнародних ділових операцій вітчизняних компаній, потребують від вищої школи забезпечити підготовку кваліфікованих менеджерів, які могли б працювати в організаціях різноманітних галузей національної економіки, які так чи інакше залучені у міжнародні економічні зв'язки. Більше того, навіть менеджери організацій, які орієнтовані на внутрішній ринок, все частіше стикаються з різноманітними аспектами міжнародного менеджменту, оскільки, по-перше, у всякому випадку конкурують з іноземними виробниками на своєму ринку, і, по-друге, мають можливість вступати в кооперацію з фірмами різних країн, що являється необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності.

Міжнародний менеджмент необхідно вивчати з таких причин. По-перше, всі організації, в яких студенти будуть працювати в майбутньому, так чи інакше залучені у процес глобалізації економіки. По-друге, менеджер не повинен допускати відставання від своїх майбутніх конкурентів. Відсутність знань та навичок у сфері міжнародного бізнесу може стати серйозною перешкодою на шляху кар'єрного зросту. По-третє, сучасний спеціаліст повинен бути в курсі останніх досягнень у сфері технологій управління, багато з яких розроблені і розробляються за межами України. По-четверте, сучасний спеціаліст повинен бути компетентним у питаннях національної культури. Глибоке розуміння подібних національних характеристик народів світу і різниць, які існують між ними, будуть набувати все більшого значення. Менеджери все частіше будуть підтримувати контакти з колегами, споживачами, постачальниками і конкуруючими фірмами з країн з різною культурною спадщиною.

Учбовою програмою передбачено вивчення семи тем. У першій темі "Міжнародне ділове середовище" розглядаються особливості економічного розвитку і ділові можливості в різних країнах, правові, науково-технічні, політичні, а також культурні, етичні і соціальні умови ведення ділових операцій. Значна увага приділена вивченню ділових поглядів на зміст теорій світової торгівлі, інвестицій, міжнародної валютної системи, операцій, які здійснюються на валютних та світових фінансових ринках.

У другій темі "Міжнародний стратегічний менеджмент" розглядаються стратегічні аспекти ведення міжнародного бізнесу, класифікація міжнародних корпоративних стратегій, процес формування стратегій міжнародної компанії, фактори, які визначають способи проникнення на міжнародні ринки.

В наступних темах передбачено визначення не тільки визначених видів ділової активності національних компаній у сфері зовнішньоекономічної діяльності, але й управління у міжнародних організаціях (маркетинг, управління операціями (виробничий менеджмент), фінансовий менеджмент, фінансовий і управлінський облік, управління людськими ресурсами).

Вивчення учбового матеріалу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як "Макроекономіка", "Менеджмент", "Маркетинг", "Виробничий менеджмент", "Організаційна поведінка", "Фінансовий менеджмент", "Управління трудовими ресурсами" та ін. Цим визначається вивчення дисципліни на завершальному етапі навчання.

Розгляд теоретичних положень передбачає формування бази знань, вмінь та навичок, необхідних для адекватної оцінки конкретних рішень, що приймаються в процесі реалізації міжнародних ділових операцій.

Основною метою вивчення навчальної дисципліни "Міжнародний менеджмент" є формування системи знань з міжнародного менеджменту. Умінь та навичок використання прийомів та методів управління сучасними організаціями, які функціонують у міжнародному діловому середовищі.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення сучасних тенденцій розвитку міжнародного ділового середовища, основ міжнародного стратегічного менеджменту, основних функцій управління міжнародним бізнесом.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності та процеси функціонування міжнародного бізнесу, інструменти і методи управління міжнародним бізнесом.

Після вивчення навчальної дисципліни "Міжнародний менеджмент" студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними і спеціальними компетенціями, які спрямовані на формування та розвиток професійних навичок міжнародного менеджменту, а саме:

Інструментальні компетенції

 • Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні наукові видання, Інтернет та ін.)

 • Здатність ефективно організувати свій робочий час.

Міжособистісні комунікації

 • Здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації.

 • Здатність до постійного удосконалення емоційних здібностей як інструменту розвитку у майбутніх менеджерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції

  • Здатність застосовувати знання з теорії міжнародного менеджменту для прийняття ефективних рішень з питань управління сучасними організаціями як відкритими соціально-економічними системами.

Спеціальні компетенції

  • Вміння використовувати у професійній діяльності основні компетенції міжнародного бізнесу.

  • Володіти правилами, прийомами і методами міжнародного стратегічного менеджменту.

  • Розуміти природу і основні питання маркетинг-менеджменту в міжнародному бізнесі.

  • Володіти правилами, прийомами і методами міжнародного фінансового менеджменту.

  • Аналізувати фактори, які впливають на прийняття рішень у сфері міжнародного фінансового обліку та оподаткування.

  • Володіти прийомами та методами роботи по залученню, розвитку та підтриманню ефективної робочої сили, яка необхідна для досягнення цілей міжнародної організації.

1. Програма навчальної дисципліни

"Міжнародний менеджмент"

Модуль 1. Концепції

міжнародного менеджменту

Змістовий модуль 1

Тема 1. Міжнародне ділове середовище

Загальна характеристика міжнародного ділового середовища. Сутність та зміст поняття "міжнародний бізнес". Форми міжнародної підприємницької діяльності. Глобалізація та її вплив на міжнародну підприємницьку діяльність. Світові ринки.

Правові, технологічні та політичні аспекти міжнародного бізнесу. Правова середа. Технологічна середа. Політична середа.

Національна культура. Характеристики національної культури. Елементи культури. Способи комунікацій. Релігія. Цінності та установки. Концепція національної культури. Контекстуальний підхід Холла, принципи культурних груп, концепція Хофстеде. Міжнародний менеджмент та культурні відмінності.

Етика і соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі. Сутність етики та соціальної відповідальності. Етика в крос-культурному та міжнародному контексті. Управління етикою у зарубіжних країнах. Сфери соціальної відповідальності. Управління соціальною відповідальністю компаній, які ведуть бізнес у зарубіжних країнах. Правове регулювання етики та соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі.

Теорії міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій. Міжнародна торгівля та світова економіка. Класичні теорії торгівлі: меркантилізм, теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг, теорія співвідношення факторів виробництва. Сучасні теорії торгівлі: теорія подібності країн, теорія життєвого циклу продукту, теорія глобальної стратегічної конкуренції, теорія конкурентних переваг країн. Міжнародна інвестиційна діяльність. Типи міжнародних інвестицій. Теорії міжнародних інвестицій: теорія переваги володіння цінними активами. Теорія інтернаціоналізації, електична теорія Даннінга. Фактори, які чинять вплив на прямі іноземні інвестиції.

Міжнародна валютна система і платіжний бізнес. Історія міжнародної валютної системи. Система обліку міжнародних інвестицій у формі платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Визначення профіциту та дефіциту платіжного балансу.

Міжнародні валютні і фінансові ринки. Економічний аналіз іноземної валюти. Структура валютного ринку. Роль банків у функціонуванні валютного ринку. Спот-ринки та форвардні ринки. Арбітраж та валютний ринок. Основні міжнародні банки. Ринок євровалюти. Міжнародний ринок облігацій. Глобальний ринок акцій. Офшорні фінансові центри.

Формування національної торговельної політики. Основні принципи торговельної політики. Бар'єри міжнародної торгівлі. Стратегії підтримки міжнародного бізнесу. Урядові субсидії. Зовнішньоторговельні зони. Програми фінансування експорту. Захист несумлінної торговельної політики. Міжнародне співробітництво. Всесвітня торговельна організація. Регіональна економічна інтеграція.