Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Математичні моделі у фінансах / Рядно О.А. та ін. Математичні моделі у фінансах

.pdf
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

50.Аналіз виконання і прогнозування видатків місцевих бюджетів.

51.Посилення фінансової спроможності бюджетів місцевого самоврядування.

52.Вплив системи формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

53.Ефективність вертикального та горизонтального фінансового вирівнювання місцевих бюджетів у сучасних умовах.

54.Аналіз і оптимізація розподілу бюджетних коштів по пріоритетних напрямах економіки України.

55.Підвищення ефективності фінансування державних та місцевих програм з соціального захисту населення.

56.Підвищення ефективності планування та фінансування видатків місцевих бюджетів на освіту.

57.Підвищення ефективності планування та фінансування видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я.

58.Вплив фінансування охорони здоров’я на демографічну ситуацію в регіоні.

59.Вплив програмно-цільового методу планування видатків бюджету на основні показників соціально-економічного розвитку країни.

60.Удосконалення системи управління витратами бюджету.

61.Удосконалення системи управління доходами бюджету.

62.Проблеми організації і шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні.

63.Розвиток казначейської системи виконання бюджету та шляхи її реформування.

64.Соціально-економічний розвиток і стан соціального страхування України на сучасному етапі.

65.Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування.

66.Організація системи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

67.Організація системи соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

68.Організація системи соціального страхування на випадок безробіття.

69.Організація системи пенсійного страхування.

70.Управління пенсійним страхуванням у солідарній системі.

71.Управління недержавним пенсійним забезпеченням.

72.Напрями реформування соціального страхування.

Студенту необхідно обрати одну з наведених тем, зібрати необхідні дані, побудувати та проаналізувати математичну модель і зробити висновки. Результати дослідження оформити у виді статті або тез на наукову конференцію.

181

ПОКАЖЧИКИ

Валовий національний продукт (ВНП) – вартість товарів і послуг, які виробляються національною економікою протягом року і передбачені для кінцевого споживання. Охоплює споживчі товари, валові приватні інвестиції, урядові закупівлі товарів та послуг. На відміну від сукупного суспільного продукту не включає повторного рахунку вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Виробнича функція пов’язує величину випуску з обсягом ресурсів для деякої виробничої одиниці: галузі, підприємства, народного господарства.

Дефляція – штучне вилучення з обігу частки надлишкової грошової маси, яке проводить уряд з метою зниження темпів інфляції.

Динамічні моделі в економіці описують зміни модельованої системи в часі, тому час в цих моделях представлений як неперервна або дискретна величина, з кінченим набором чи нескінченою послідовністю дискретних значень.

Динамічна система – це система, що змінюється в часі. Дисперсія – це зважена щодо ймовірності величина квадратів

відхилення випадкової величини від її математичного очікування.

Економіко-математична модель – це стислий вираз найсуттєвіших економічних взаємозв’язків досліджуваних об’єктів у вигляді математичних функцій, нерівностей і рівнянь.

Економічний ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору.

Імітаційна модель – це економіко-математична модель, дослідження якої проводиться експериментальними методами.

Інвестиції прямі - внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою.

Інфляція - знецінення паперових грошей, що супроводжується зростанням цін на товари та послуги.

Математична модель – це абстракція реальної дійсності, в якій відношення між реальними елементами замінені відношеннями між математичними категоріями.

Математична модель попиту і споживання – економіко-

математичний інструментарій, призначений для аналізу і прогнозування процесів формування попиту і споживання населення.

Математичне програмування – це розділ математики, що розбудовує теорію і числові методи розв’язання багатовимірних екстремальних задач з обмеженнями, тобто задач на екстремум функції багатьох змінних з обмеженнями на область змін цих змінних.

182

Математичне сподівання – головна і найбільш уживана числова характеристика центра групування значень випадкової величини.

Моделювання – це спосіб вивчення об’єкта за допомогою деякого його спрощеного відображення – моделі; розбудова і використання моделей.

Модель – це один із інструментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта дослідження чи управління. Модель – це уявний чи реальний об’єкт, який у процесі свого вивчення замінює об’єкторигінал.

Модель емпірична модель, поведінка якої може бути підказана через установлення співвідношень на основі даних, отриманих шляхом прямих спостережень явищ чи аналізу експериментальних даних.

Модель аналітична – модель, що дозволяє передбачити оперативні результати на основі фундаментальних законів чи принципів.

Модель імітаційна – абстракція від реальності, але досить близька до реальної дійсності, щоб дати корисні спостереження, аналіз чи оцінку цієї дійсності.

Невизначеність – фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації.

Підсистема – підмножина елементів, що реалізує цілі, узгоджені із загальними цілями системи.

Рейтингове управління – це концепція прийняття рішень потенційними користувачами на підставі використання рейтингів у процесі реалізації функцій управління.

Ризик – економічна категорія, яка відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних невизначеностей і конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями.

Система економіко-математичних моделей – комплекс моделей, пов’язаних між собою інформаційними каналами.

Теорія нечітких множин – це розділ прикладної математики, який вивчає методи опису і моделі об’єктів, які мають специфічну форму невизначеності чи неточність, що виникає в результаті аналізу складних систем.

Факторний аналіз – сукупність методів побудови математичних моделей, які дають змогу відновити передбачувану структуру, що лежить в основі спостережуваних даних, для їх опису в стислому і інтерпретованому вигляді.

183

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Обов’язкова література

1.Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навчальний посібник.

К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Додаткова література

2.Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України. 2005. №7. – С.147-153.

3.Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни населения // Экономика и математические

методы. – 2003. – Т. 39. № 2. – С. 33-53.

4.Бударіна Н., Ісютін С. Розвиток страхового ринку в східному регіоні // Економіст. 2005. №6. С.77 – 79.

5.Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.

6.Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 292с.

7.Дубров А.М., Лагоша Б.А., Ирусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учеб. пособие / Под ред.Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.

8.Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Для экономистов и менеджеров: учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352с.

9.Жак С.В. Математичекие модели менеджмента и маркетинга. – Ростов-на-Дону: ЛаПо, 1997 – 320 с.

10.Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.

Математические методы в экономике: учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во “ДИС”. 2004. 368с.

11.Занадворов В., Колосницына М. Экономическая теория государственных финансов. Учебное пособие для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 390c.

12.Звіт про фінансову діяльність страхових організацій у 2005 році / Державний комітет статистики України.

13.Звіт про фінансову діяльність страхових організацій у 2006 році / Державний комітет статистики України.

14.Звіт про фінансову діяльність страхових організацій у 2007 році / Державний комітет статистики України.

15.Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система

моделей і прогнозів. – К.: Четверта хвиля, 1998. 304с.

16. Костіна Н.І., Алєксєєв А. А., Мельник П. В. Моделювання фінансів: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 224с.

184

17. Лондар С.Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України. Львів, 2001. 274 с.

18.Лук’яненко І., Городніченко Ю. Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник. – К.: Літера, 2002. 350 с.

19.Лук’яненко І. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. – К.: Видавничий Дім „Києво-Могилянська академія”, 2004. – 542 с.

20.Малое предпринимательство в промышленном регионе: социально-экономическое развитие, формы и методы регулирования, механизмы экономического роста. Долгоруков Ю.А., Редіна Н.І.,

Падерін І.Д. та ін.: монографія. 2-е вид. перероблене та доповнене. Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2004. – С. 250-280.

21.Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

22.Методика вимірювання людського розвитку регіонів України / Державний комітет статистики України, Національна Академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України.–К.:2001.–32с.

23.Михайлова Т.Ф., Піскунова О.В., Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні економіки транспорту в умовах перехідного

періоду // Транспорт. Зб. наук. праць ДДТУЗТ. Вип. 12. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 113-116.

24.Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер; Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 598 с.

25.Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

26.Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005.-520 с.

27.Піскунова О.В., Погребняк Ю.Ю., Рибальченко Л.В. Побудова узагальненого показника якості життя населення міста Дніпропетровська //

Вісник ДДФА: Економічні науки. № 1(13). – Дніпропетровськ, – 2005. С. 93-99.

28. Піскунова О.В., Рядно О.А., Заікін А.А. Моделювання заборгованості обсягів бюджетних надходжень в регіоні від агрегованої податкової ставки (на прикладі Дніпропетровської області) // Вісник ДДФА: Економічні науки. Дніпропетровськ. 2008. №2(20). С.153-159.

29. Піскунова О.В., Рядно О.А., Рибальченко Л.В. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України // Вісник Економіка: КНУ ім.Т.Шевченка. 2007. № 97. С.50-53.

185

30. Піскунова О.В., Рядно О.А., Чубак А.Ю. Економетричне дослідження факторів, що визначають збільшення обсягів доходів місцевих бюджетів // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип.155. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 188-193.

31.Почтман Ю.М., Пискунова Е.В. Макро- и микроэкономическое моделирование: Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГФЭИ, 2001. – 120 с.

32.Рядно О.А., Піскунова О.В., Заікін А.А. Дослідження розвитку регіонів та міжбюджетних відносин (економіко-математичні

моделі) // Вісник Академії митної служби України: Дніпропетровськ. 2005. – №1 (25). С. 14 18.

33. Рядно О.А., Піскунова О.В., Надєєва А.Б., Надєєва Н.А. Перспективи розвитку пенсійної реформи в Україні // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ. 2006. – №1. – С. 98-106.

34. Рядно О.А., Піскунова О.В., Погребняк Ю.Ю., Рибальченко Л.В. Емпіричний аналіз інтегральних категорій якості життя населення міст (на прикладі міст Дніпропетровської області // Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ. 2005. – №3 (27). – С. 30-40.

35.Рядно О.А., Піскунова О.В., Хрущ Я.В. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні та вдосконалення системи його підтримки органами влади // Український бізнес ХХІ століття: реалії, проблеми, перспективи: Щорічник досліджень консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – К.: Навчальнометодичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти

вУкраїні”, 2005. – С. 11-102.

36.Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2000 рік / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – 2001. – 459 с.

37.Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2001 рік/ Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – 2002. – 507 с.

38.Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2002 рік/ Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – 2003. – 589 с.

39.Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2003 рік / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – 2004. – 601 с.

40.Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2004 рік/ Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – 2005. – 621 с.

41.Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2000. – 645 с.

42.Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2001. – 598 с.

186

43.Статистичний щорічник України за 2001 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2002. – 643 с.

44.Статистичний щорічник України за 2002 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2003. – 663 с.

45.Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2004. – 631 с.

46.Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2005. – 591 с.

47.Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2006. – 575 с.

48.Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 54-55 с.

49.Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 57-58 с.

50.Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 196 с.

51.Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

52.Хачатрян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы и модели решения экономических задач: Учебное пособие.– М.: «Экзамен», 2005. – 384 с.

53.Христиановский В.В., Щербина В.П. Функция полезности: теория и анализ: Учебное пособие – Харків: Видавничий Дім ІНЖЕК, 2006. – 120 с.

54.Христиановский В.В., Щербина В.П. Экономический риск и методы его измерения: Учебное пособие – Донецк: ДонНу, 2000. – 197 с.

55.Четыркин Е.М. Финансовая математика. – Учебник – М.: Дело, 2003. – 400 с.

56.Бюджет 2001: Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

57.Бюджет 2002. Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

58.Бюджет 2003. Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

59.Бюджет 2004. Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

187

 

На вча л ьна л ітер а тур а

 

Рядно Олександр Андрійович

 

Піскунова Олена Валеріївна

 

Рибальченко Людмила Володимирівна

 

Хрущ Ярослава Володимирівна

 

Математичні моделі у фінансах

 

Навчальний посібник

М 34

Математичні моделі у фінансах: навчальний посібник /

О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Л.В. Рибальченко, Я.В. Хрущ. - Дніпропетровськ, ДДФА , 2011. – 188 с.

ISBN 978-966-8866-52-4

Для ефективного застосування комп’ютерних технологій та систем підтримки прийняття рішень економістам необхідно знати принципи і методи математичного моделювання, вміти будувати математичні моделі економічних процесів та явищ. Навчальний посібник містить питання застосування економіко-математичних методів і моделей для розв’язку задач фінансової тематики на підприємствах, у фінансових управліннях, податкових адміністраціях, управліннях казначейства, пенсійного фонду, в органах місцевого самоврядування.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей.

УДК 336:519.876.5 ББК 65в631+26

Редактор: А.А. Майна

Коректор О.С. Косенко

Технічні редактори: Л.В. Кебал, Т.Г. Пунтус Дизайн обкладинки Т.Г. Пунтус

Підписано до друку Формат 80 х1081/32 Папіркрейдяний Умов. друк. арк. 9,87 Обл.- від. арк. 13,5 Тираж 300___Замовлення___

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

188