Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
561
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни

Харківська національна академія міського господарства

Житлово-комунальний технікум

Конспект лекцій

з дисципліни «Ботаніка»

для студентів спеціальності

5.09010303 „Зелене будівництво і садово-паркове господарство”

Розглянуто та схвалено цикловою Розроблені викладачем комісією промислового квітництва ЖКТ ХНАМГ

Протокол № _____ О.І. Мурадовою

Від «____»_____________ 2012р.

Голова комісії

______________ Йолкіна Л.В.

Харків – 2012

Тема:Вступ. Значення рослин у природі і житті людини.

План лекції:

1.Вступ.

2.Завдання ботаніки і її розділів.

3.Значення рослин у природі та їх унікальні властивості.

4.Значення рослин для людини тобто зв’язок ботаніки і агрономії.

Мета заняття:ознайомити студентів із предметом ботаніки та значення рослин для природи і людини.

Література:

  1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.1-5

  2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.1-5..

  3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.1-5.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.1-5.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с1-5.

1. Вступ.

Ботаніка – наука про рослини.

Ботанічні знання зародились і швидко накопичувались у зв’язку з практичною діяльністю людини.

Першим етапом освоєння рослинних багатств було збирання плодів, насіння, бульб, цибулин, кореневищ.

Для цього треба було вміти розпізнавати рослини, розрізняти їстівні та неїстівні, лікарські заготівлі і способи зберігання.

Ботаніка як наука сформувалася близько 2300років тому.

Основоположником її були видатні діячі стародавнього світу Аристотель (384-322 рр. до н.е.) і Феофраст.

Вони узагальнили накопичені дані про різноманітність рослин та їхні властивості, способи культування та розмноження, використання, географічне поширення. Феофрасту було відомо 600 видів корисних рослин.

Нині ботаніка – багатогалузева наука. Вона вивчає окремі рослини, а також сукупність їх - рослинні угрупування, з яких формуються луки, степи, ліси.

Ботаніка вивчає такі питання :

  • розробка наукових основ охорони природних і рослинних ресурсів.

  • Збереження рідкісних і зникаючих рослин, що занесені у Червону книгу, оскільки з втратою кожного виду не лише зменшується різноманітність рослин, а і порушується стійкість рослинного угрупування, збалансованого протягом багатьох тисяч років.

Ботаніка тісно пов’язана з агрономією і медициною, ґрунтознавством і лісівництвом, хімією і геологією, зоологією і біоматематикою.

2. Завдання ботаніки і її розділів.

Ботаніка, яка є частиною більш загальної науки – біології, у свою чергу поділяють на окремі науки завданням яких є вивчення тих або інших закономірностей будови і життя рослин або рослинного покриву.

  • Морфологія– один з найбільш розділів ботаніки, що сформувався дуже рано.

Морфологія - це наука про закономірності:

  • виникнення і розвитку різноманітних життєвих форм рослин і окремих органів;

  • закладання і розвиток органів рослин розглядають і у процесі індивідуального розвитку окремої особини від проростання і до кінця життя (онтогенез) і у процесі історичного розвитку (еволюції) усього виду або систематичної групи (філогенез).

У процесі розвитку морфології відокремились ще більш спеціалізовані науки:

цитологія (закономірності будови і розвитку клітини).

гістологія (анатомія) (- закладання, ріст і будова різноманітних тканин, які формують органи);

ембріологія – закономірності розвитку і будову зародка;

органографія – закладання, розвиток і структура органів рослин (кореня, стебла, листка, квітки, плоду);

палінологія (морфологія пилку).

  • Флорографія. Завданням цієї науки є розпізнавання і опис видів, тобто зіставлення їхніх діагнозів.

Види описані флюорографами, систематики поділяють на групи за ознаками подібності.

  • Систематика - це наука про різноманітність видів і причини цієї різноманітності.

Завдання систематика – приведення у наукову систему усіх знань.