Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
опг_метод_заочн._печ.вар..doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до контрольних робіт з дисципліни

«Охорона праці в галузі»

для студентів заочної навчання форми спеціальностей 7.050201,

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємства»,

7.050106 «Облік і аудит».

Харків - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона

праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050201

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050106

«Облік і аудит»)./ Укл.: Губенко В.Д., Нікітченко О.Ю. – Харків: ХНАМГ,

2007. – 19 с.

Укладачі: В.Д.Губенко,

О.Ю. Нікітченко

Рецензент: О.В.Чеботарьова

Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № 12 від 7.05.2007 р.

Зміст

Загальні вказівки 4

2 Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі» 5

3 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки до її

виконання. 6

Контрольні запитання 6

Задачі до контрольної роботи 9

Задача №1 Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці

на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами 9

Задача №2 Розрахунок штучного освітлення 11

Список літератури 14

Додаток 1. Світлові характеристики ламп. 17

Додаток 2. Коефіцієнт використання η для різних типів ламп. 18

Додаток 3. Коефіцієнт запасу. 18

Додаток 4. Норми освітленості для заданого приміщення. 18

Загальні вказівки

Охорона праці в галузі” — нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що студенти вищих закладів освіти, відповідно до наказу Міносвіти № 420 від 02.12.1998 р. та освітньо-професійних програм підготовки, при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя і діяльності на виробництві в курсах нормативної навчальної дисципліни “Основи охорони праці”, а також окремі питання охорони праці в курсах загальнотехнічних і професійних дисциплін за обраною спеціальністю. У зв'язку з останнім вивчення нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” повинно базуватися на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі й особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

До матеріалу, необхідного для вивчення курсу, входять: завдання на контрольну роботу, навчальна література, нормативні документи.

Порядок вивчення курсу:

1. Самостійне вивчення курсу за рекомендованою літературою згідно з тематичним планом.

2. Виконання контрольної роботи. Оцінка її викладачем.

3. Співбесіда з викладачем по виконаній контрольній роботі та її захист.

4. Складання екзамену або заліку з курсу. Під час екзаменаційної сесії проводиться читання оглядових лекцій.

Під час вивчення курсу студент може одержати усну консультацію у викладачів кафедри “Безпека життєдіяльності”.

При роботі з рекомендованою літературою бажано законспектувати вивчений матеріал. Конспект допоможе якісно підготуватися до підсумкового контролю знань.