Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы геодезии и РГР Шаульский.doc
Скачиваний:
105
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
8.11 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічних робіт

з дисципліни

Основи геодезії

(для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»)

Харків

ХНАМГ

2011

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Д. В. Шаульський. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 40 с.

Укладач: Д. В. Шаульський

Рецензент: к.т.н., доц. І. М. Патракеєв

Затверджено на засіданні кафедри геоінформаційних систем і геодезії,

протокол № 9 від 12.04.2011 р.

ЗМІСТ

Передмова..……………………………………………………………..….

4

1.

Розрахунково-графічна робота №1. Розв’язання задач на топографічному плані…………………………………………….……..…

5

1.1

Визначення довжин ліній згідно з масштабом………….…….…….

5

1.1.1 Вимірювання довжини лінії між двома точками….…….…....

5

1.1.2 Побудова відрізку заданої довжини у вказаному масштабі…

8

1.2

Визначення координат точок………………………………….…….

9

1.3

Визначення дирекційних кутів заданих напрямів………….………

11

1.3.1 Вимірювання дирекційного кута напряму лінії………………

11

1.3.2 Обернена геодезична задача……………………………..……

12

1.4

Розв’язання задач за горизонталями……………………….……….

14

1.4.1 Визначення абсолютних висот точок.…………………………

14

1.4.2 Визначення перевищень між точками…………………..……

15

1.4.3 Визначення ухилів та кутів нахилу лінії………………….….

15

1.4.4 Побудова профілю земної поверхні за горизонталями……….

16

Контрольні питання……………………………………………………

18

Зміст звіту з розрахунково-графічної роботи………………………

18

2.

Розрахунково-графічна робота №2. Побудова топографічного плану ділянки місцевості…………………………………………….…………..

19

2.1

Математичне опрацювання результатів вимірів в теодолітному ході………………………………………………………………………

20

2.2

Математичне опрацювання результатів тахеометричного знімання………………………………………………………………

26

2.3

Побудова топографічного плану……………………………………

28

2.3.1 Побудова координатної сітки……………………………………

28

2.3.2 Нанесення точок теодолітного ходу за прямокутними координатами……………………………………………………

31

2.3.3 Нанесення точок тахеометричного знімання…………………

31

2.3.4 Побудова горизонталей………………………………………..

32

2.3.5 Нанесення ситуації………………………………………………

35

2.3.6 Оформлення плану тушшю……………………………………

35

Зміст звіту з розрахунково-графічної роботи………………………

38

Контрольні питання……………………………………………………

38

Список джерел…………………………………………………………………

39