Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы геодезии и РГР Шаульский.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
8.11 Mб
Скачать

Список джерел

  1. Перфилов, В.Ф. Геодезия: Учеб. для вузов/ В.Ф. Перфилов, Р.Н. Скогорева, Н.В. Усова. – 2-е узд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 355 с.

  2. Войтенко, С.П. Інженерна геодезія: підручник //С.П. Войтенко. - К: Знання, 2009.

  3. Курс инженерной геодезии: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Новака – М.: Недра, 1989.

  4. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.

  5. Російсько-український тлумачний словник основних термінів та понять з геодезії /Укл. Новицький В.В.- Харків : ХІІМГ, 1993.

  6. ДСТУ 2756-94. Геодезія. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1994.

  7. ДСТУ 2757 -94. Картографія. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1994.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»)

Укладач:

ШАУЛЬСЬКИЙ Дмитро Васильович

Відповідальний за випуск доц. І. М. Патракеєв

Редактор З. І. Зайцева

Комп’ютерне верстання

План 2011, поз.

Підп. до друку

Друк на ризографі

Зам. №

Формат 60 х 84 /16

Ум. друк. арк. 3,1

Тираж пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011 р.

40