Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом__магоцька.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19.

 2. Про затвердження Типового Положення про соціальний готель: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 3 квітня 2006 р. за № 98; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 р. за № 450/12324 // Офіційний Вісник України. - 2006, - №16. Ст.1213.

 3. Про захист прав споживачів: Закон України від 01 грудня 2005 р. за № 316.1 -IV станом на 01.12.2005 р. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Режим доступу: http:/zakon.rada.gov.ua/cgibi/laws/ main.cgi?page= 1&nreg=3161%2D15.

 4. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 803

 5. Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування: наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 року №37.

 6. Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.01.99 № 37: наказ Державного комітету України з питань Технологічного регулювання та споживчої політики від 3 вересня 2007 р. за № 207; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 р. за № 1418/14685 Офіційний Вісник України. - 2008. - № 1. - Ст. 23.).

 7. Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 32.

 8. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги».

 9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV; станом на 12.04.2008 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zako№1. rada.gov.ua/cgibi№/laws/mai№cgi?page=20&№reg=435-15).

 10. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 p. № 436:-IV; станом на 16.05.2008p. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Режим доступу:http:/zakon.rada.gov.ua/cgibi/laws/main.cgi?page- 436-15.

 11. Агафонова Л.Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002. - 370 с.

 12. Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 464 с.

 13. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - К.: Альтерпрес, 2005. - 208 с.

 14. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 382 с.

 15. Бровченко І.О.Участь третіх лиц у цивільно-правових зобов'язаннях: Авгореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд.юр.наук: спеп. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право»/ І. О. Бровченко. – 2009. – 20с. – С.6.

 16. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. Минск: Университетское, 1999. - 160 с.

 17. Грибанова С.В. До питання про підготовку екскурсійних кадрів в Україні на початку XX ст. / Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип.1., 4.2 К., 1998. - С.165-170.

 18. Державна програма розвитку туризму на 2002 - 2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583 // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф.В.К. Федорченка. - К.: Юрінком-Інтер, 2002. - С.32 - 40.

 19. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. Учебник. - 4-е изд. - М.: Советский спорт, 2003. - 216с.

 20. Жмулина Д.А. Правовое регулирование деятельности по ока занию гостиничных услуг: Автореф.дисс.на соискание уч.степени канд.юр.наук:спец.12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Д.А. Жмулина. – СПб., 2009. – 26 с. – С.8.

 21. Зінченко В.А. Молодіжний міжнародний туризм в Україні (70-80-ті роки ХХст.) - К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - 58 с.

 22. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. - Минск: Новое знание, 2004. - 215 с.

 23. Квартальнов В.А., Сенин В.С. Организация туристско-экскурсионного обслуживания. Уч. пособ. - М.: ЦРИБ "Турист", 1999. - 220 с.

 24. Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-экскурсионного дела М.: ЦРИБ "Турист", 1989. - 77 с.

 25. Лукьянова Л., Дорошенко Т. Европейский ремонт или интернациональный стиль? // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2000. № 1. - С.50-51.

 26. Материалы зарубежной периодики. // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2003. - С.29-30.

 27. Мунін Г., Змійов А., Зінов’єв Г та кол. авт. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. Посібник. - К.: Ліра-К, 2005. - 520 с.

 28. Науменко Г.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. - К., 2002. - 160с.

 29. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича"/Г.П. Науменко, С.В. Грибанова, О.П. Дорошкотаін. - К., 1998 - 401с.

 30. Основні напрями розвитку екскурсійної діяльності в Україні // Діловий Вісник. - № 07 (122), 2005. - С.24 - 31.

 31. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. Отели и рестораны. - М.: Экономика, 2003. - 207 с. Современные тенденции в гостиничном бизнесе.

 32. Пересічний О.В. Готельно-ресторанний бізнес, стан та перспективи розвитку. - К.: Знання. - 2007. - 430 с.

 33. http://karpaty. nezabarom.com.ua

 34. http://www.hoteluzhgorod.com

 35. http://www.intur-zak.com

 36. http://www.smida.gov.ua

 37. http://www.tour.com.ua

 38. http://www.world-tourism.org

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.