Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_statsionar.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
494.08 Кб
Скачать

Завдання для самоконтролю (для підготовки до заліку)

 1. Психологія як наука. Об’єкт і предмет вивчення психології.

 2. Психіка. Структура психіки. Свідомість.

 3. Методи психології.

 4. Експеримент в психології.

 5. Теорія темпераменту І. П. Павлова.

 6. Теорія темпераменту Г. Айзенка.

 7. Психологічна характеристика сангвініка та флегматика.

 8. Психологічна характеристика меланхоліка та холерика.

 9. Характер. Структура характеру.

 10. Акцентуації характеру. Їх урахування в трудовій діяльності.

 11. Визначення понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність, універсум.

 12. Чинники розвитку особистості.

 13. Задатки та здібності. Види здібностей.

 14. Ієрархія потреб А. Маслоу та їх урахування в професійній діяльності.

 15. Емоції. Функції емоцій. Культура прояву емоцій.

 16. Види емоцій. Значення емоцій в житті людини.

 17. Характеристика відчуття, сприйняття.

 18. Пам'ять та мислення. Шляхи їх розвитку.

 19. Характеристика уяви та уваги.

 20. Спілкування: комунікативний аспект.

 21. Спілкування: інтерактивний аспект.

 22. Спілкування: перцептивний аспект.

 23. Конфлікт, види конфліктів. Шляхи вирішення виробничих конфліктів.

 24. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 25. Класифікація груп.

 26. Взаємовідносини у групі (трудовому колективі).

 27. Теорії лідерства.

 28. Стилі керівництва. Їх ефективність в управлінській діяльності.

 29. Діяльність. Структура діяльності.

 30. Основні різновиди діяльності. Їх характеристика.

Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу

 1. Поняття про психіку та її еволюцію. Мозок і психіка.

 2. Психологія в історії людства і науки.

 3. Вольова сфера особистості.

 4. Активність особистості та її джерела. Життєві кризи особистості.

 5. Методи корекції психічних станів.

 6. Потреби. Ієрархія потреб (за А.Маслоу)

Рекомендовані джерела інформації для самостійного опрацювання

 1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л.: ЛГУ, 1968.-376с.

 2. Ярошевський М. Г. История психологии. - М., Просве­щение, 1985.-518с.

 3. Крайников Є. В. Психологія розвитку.-К.:Арістей, 2004.-260 с.

 4. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. - К. КНЕУ, 2000. - 232 с.

 5. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта. - К., МАУП, 2000. - 256 с.

 6. Рибалка В. В. Психологія розвитку особистості. - К.: Вища школа, 1996. - 297 с.

 7. Романець В. А. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

 8. Романець В. А. Психологія творчості. - К.: Либідь, 2001. -288с.

Інтернет ресурси

 1. www.psynavigator.ru/

 2. http://www.psychology.ru/

 3. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php - 59k –

 4. www.sunhome.ru/psychology

 5. www.mytests.ru/

 6. http://www.psychology.ru/internet/

 7. http://www.psymedia.ru/

Використана і рекомендована література

Основна література

 1. Бандурка О. Основи психології і педагогіки. - Харків: Нац.ун-т внутр. справ, 2003.-336 с.

 2. Гоцуляк В.П. Основи психології та педагогіки. - К.: НАУ, 2001.-164с.

 3. Климов Е. А. Общая психология. - М.: Юнити-Дана, 1999. -512с.

 4. Колесниченко Л. А. Основи психології та педагогіки. - К.: КНЕУ, 2002. -158с.

 5. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: «ЕксОб», 2001. – 304с.

 6. Максименко С. Д. Загальна психологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

 7. Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб: Питер, 2000. – 592с.

 8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. Посіб. – 5 – те вид., стер. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с.: іл..

 9. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. – 4-е изд. –М.:ВЛАДОС, 2001

 10. Основи психології: Підручник // За ред. О. В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

 11. Общая психология / Под ред. С.Д.Максименко. – М.: «Рефл-бук», «Ваклер», 1999.

 12. Психологія: Підручник // За ред. Ю.Л. Трофимова. – К.: Либідь, 2003. – 558с.

 13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 504 с.

 14. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.

 15. Туркот Т.І., Виноградова Т.І. Психологія трудових відносин. Навчальний посібник. – 2-е вид. доп. – Херсон: «Айлант»,2007. – 368с.

 16. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. – М.: Форсинг, 2004.–734 с.

Література для поглибленого вивчення окремих тем

 1. Андриенко Е. В. Социальная психология. - М.: Издательский центр"Академия", 2000. - 264 с.

 2. Бех І. Д. Виховання особистості. - К.: Либідь, 2003. - 342 с.

 3. Коломенский Н. Л. Психологія менеджменту в освіті. -К.: МАУП, 2000. - 286с

 4. Крайников Є. В. Психологія розвитку. - К.: Арістей, 2004. -260

 5. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. - К. КНЕУ, 2000. - 232с.

 6. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта. - К., МАУП, 2000. – 256 с.

 7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту.-К.:Еке Об, 2000. – 564с.

 8. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління. - К.: Ака-демвидав, 2003. -568с.

 9. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. - К.: Академ-видав, 2003. – 448 с.

 10. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / За ред. В.А. Козакова. -К.:КНЕУ, 2003.-829 с.

 11. Психологія праці та професійної підготовки особистості. -Хмельницький: ТУП, 2001.-330 с.

 12. Рибалка В. В. Психологія розвитку особистості. - К.: Вища школа, 1996. - 297с.

 13. Романець В. А. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 992с.

 14. Романець В. А. Психологія творчості. - К.: Либідь, 2001. -288.

 15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб: Питер, 2002. - 720 с.

 16. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. – СПб.: Питер – Пресс, 1997. – 685с.

 17. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – СПб.: Питер, 2002. – 387с.

 18. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2005.

Підписано до друку « » __________ 2008 р.

Друк здійснено з готових оригінал макетів у видавництві

ХДАУ РВВЦ «Колос»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]