Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Кафедра економічної теорії та статистики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання самостійної роботи

з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

для денної форми навчання

Херсон – 2011

УДК: 33(072)

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та статистики протокол № 2 від “14” вересня 2011 р., схвалено навчально – методичною комісією напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

протокол № __від “__” _________2011р.

Сілецька Н.В.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки6.060101 «Будівництво» / Н.В. Сілецька / - Херсон: ВЦ «Колос» ХДАУ, 2011. - 64 с.

Рецензент І.О. Соловйов, д.е.н., проф..

© Сілецька Н.В.2011

© ВЦ «Колос» ХДАУ, 2011

ВСТУП

Дисципліна «Економічна теорія» належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально – економічної підготовки. Її вивчення забезпечує студентам науково методологічне підґрунтя для опанування ними знань з конкретних економічних дисциплін за обраними спеціальностями.

Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» призначені для самопідготовки та перевірки знань студентів денної форми навчання економічного факультету.

Ці завдання розроблено та підготовлено відповідно до тематичного плану програми дисципліни «Економічна теорія» .Вони складаються з двох частин: тестових і практичних завдань.

Мета тестових завдань – контроль знань студентів як з окремих тем дисципліни, так і для проведення модульного контролю з кількох тем дисципліни, що виносяться на I і II поточні атестації, а також для здійснення самоконтролю у процесі вивчення дисципліни.

У кожному тесті на одне запитання наведено чотири варіанти відповідей. Студент, ознайомившись із питанням, повинен дати лише одну правильну відповідь. Рівень знань студентів оцінюють за такими критеріями: «відмінно» - якщо правильні відповіді становлять від загальної кількості 91 – 100%, «добре» 75 – 90%, «задовільно» 60 – 74%, «незадовільно» - менше 60%.

Тестування може проводитися як з використанням комп’ютерів, так і у безмашинному варіанті.

Практичні завдання різні за характером виконання: одні потребують конкретних цифрових розрахунків, інші – відповідей, які можуть зумовити дискусію, інтелектуальне змагання, вияв різних точок зору, надавши семінарським зайняттям біль аналогічного, творчого характеру.

Результати тестових та практичних завдань оголошують на зайняттях і враховують при атестації студентів та на заліку.

Під час самостійної роботи над тестовими завданнями слід опиратися на знання, одержані на лекціях і в процесі самостійного вивчення навчальної літератури, рекомендованої з дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]