Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Тема 4. Суть і еволюція грошей

1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Гроші — це:

1. потреба мати кошти для отримання життєвих благ в умовах ринку ;

2.специфічний товар, всезагальна форма вартості, універ­сальний еквівалент при обміні товарів;

3. кошти як матеріальний ресурс суспільного виробництва ;

4. правильної відповіді немає.

2. Функція світових грошей є наслідком:

1. міжнародного поділу праці ;

2. наявності у всіх країнах виробництва товарів;

3. здійснення погоджувальної політики всієї співдружності країн ;

4. розвитку міжнародного товарообміну та інших форм спів­робітництва.

3. До кредитних грошей відносяться:

1. національні грошові одиниці різних держав;

2. акції, облігації, ощадні сертифікати ;

3. банкноти, векселі, чеки, платіжні зобов'язання ;

4. правильної відповіді немає.

4. Гроші як міра вартості - це:

1. Засіб придбання товарів і послуг.

2. Засіб покриття повних боргових зобов’язань;

3. Засіб кількісного визначення величини вартості товару;

4 Засіб зберігання купівельної сили грошей.

5. Згідно класичної економічної теорії поява грошей спричинена:

1. об'єктивним історичним процесом розвитку товарного ви­робництва і обміну, зокрема — еволюцією форм вартості;

2.домовленістю між людьми, які за згодою ввели гроші для полегшення реалізації продуктів своєї праці;

3. наявністю у природі благородних металів, у першу чергу зо­лота, яке особливо ціниться людьми;

4. політикою держави, яка у примусовому порядку запровади­ла гроші для задоволення потреб розвитку економіки.

6. Грошовий обіг представляє собою:

1. перехід грошей від одного їх власника до іншого;

2. рух грошей і виконання ними своїх функцій;

3. динамічний процес використання грошей як специфічного ресурсу виробництва;

4. оборот грошей у процесі суспільного відтворення.

7. Грошова система включає:

1. ринок валюти і цінних паперів ;

2. регулювання грошового обороту ;

3. державне регулювання грошового обігу ;

4. правильної відповіді немає.

8. Закон обігу повноцінних грошей вимагає, щоб:

1. кількість паперово-кредитних грошей дорівнювала сумі цін товарів на ринку ;

2. випуск неповноцінних грошей номінально був обмежений вартістю золотих грошей ;

3. кількість їх в обігу відповідала сумі цін товарів з урахуван­ням швидкості руху грошових одиниць ;

4. стихійне прирівнювання «вартості» паперових грошей до вартості замінюваних ними золотих грошей відбувалося в об­міні за допомогою цін.

9. Що з наведеного має абсолютну ліквідність?

1. гроші;

2. цінні папери;

3. нерухомість;

4. товари першої необхідності.

10. Гроші виникли тому, що:

1. на ринку об’єктивно виникла необхідність у загальному товарному еквіваленті;

2. люди домовилися про їх утворення;

3. без них неможливе існування людства;

4. люди навчилися добувати благородні метали.

11. У складі грошової маси у світовій практиці прийнято виділяти такі агрегати: Мо, М1, М2, М3. Компоненти якого з агрегатів є найбільш ліквідними?

1. Мо;

2. М1;

3. М2;

4. М3.

12. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

1. будь – який товар, що отримує товаровиробник в обмін за свій товар;

2. товар, який може обмінюватися на деякі інші товари;

3. це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента та засобу обміну;

4. благородні метали – золото та срібло.

13. У наш час функцію світових грошей виконують:

1. дорогоцінні метали;

2. електронні гроші;

3. національні валюти всіх країн;

4. національні та міжнаціональні валюти розвинених країн.

14. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?

1. наявність держави;

2. історичний розвиток товарного виробництва й обміну;

3. суспільний поділ праці;

4. посилення взаємозв’язків суб’єктів господарської діяльності.

15.Яка з наведених формул є формулою «рівняння обміну» Ірвінта Фішера?

1. M * V = P * Q;

2. M * Q = P * V;

3. P * M = V * Q;

4. V * Q = M * P

16. Зовнішній прояв інфляції – це:

1.збільшення швидкості обігу грошей;

2. загальне зростання цін на товари та послуги;

3. емісія грошей;

4.збільшення попиту на товари та послуги.

17. При відкритій інфляції:

1. ціни на товари регулює держава;

2. ціни на товари установлює продавець;

3.ціни на товари регулюються попитом і пропозицією;

4. ціни на товари визначає покупець.

18. Високий рівень інфляції в країні:

1. підвищує цінність національної валюти;

2. не впливає на експорт та імпорт національної валюти;

3. призводить до знецінення національної валюти.

4. не впливає на валютний курс.

19. Головною суб'єктивною причиною інфляції є:

1. надмірна емісія неповноцінних грошей ;

2. недостатнє макроекономічне регулювання;

3. засилля іноземної валюти у державі ;

4. ринковий механізм саморегулювання економіки.

20. Показником виміру темпів інфляції є:

1. співвідношення індексів цін за певний період;

2. зміна номінального обмінного курсу валют;

3. індекс цін зовнішньої торгівлі;

4. зміна обсягів ВНП.

21. Яка з функцій грошей найбільш вразлива для інфляції?

1. міра вартості;

2. засіб заощадження;

3. засіб обігу;

4. засіб платежу.

22. Хто зазнає найбільших витрат від інфляції?

1. позичальники;

2. підприємці;

3. люди, які мають фіксовані доходи;

4. кредитори.

23. Що є основною причиною інфляції?

1. порушення відтворювальних пропорцій в економіці та законів грошового обігу;

2.постійне зростання заробітної плати;

3. надмірна інтернаціоналізація господарських зв’язків країни;

4. зростання цін на товари високої якості.

24. Рівень інфляції за певний період часу вимірюється:

1. зміною валютного курсу;

2. зміною середнього рівня цін за певний період;

3. зміною паритету купівельної спроможності валют;

4.зміною ставки банківського відсотка.

25. Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції?

1. пакет акцій;

2. нерухомість;

3. земельні ділянки;

4. грошовий запас.

26.Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

1. співвідношення купівельної спроможності національних валют;

2. кількості національних грошей в обігу;

3. співвідношення золотого паритету національних валют;

4. світової ціни на золото.

27. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

1. стабільний стан і розвиток національної економіки;

2. жорстка боротьба з фальшивомонетництвом;

3. державний контроль за цінами;

4. державний контроль за емісією грошей.

28. За М. Фрідменом «монетарне правило» передбачає:

1. грошова пропозиція повинна збільшуватися відповідно до темпів потенційного зростання ВВП;

2. кількість грошей в обігу завжди дорівнює попиту на них;

3. швидкість обігу грошей зворотно пропорційна їх кількості;

4. правильної відповіді немає.

29. Конвертованістю валюти є:

1. встановлення ціни на золото у національній валюті;

2. ступінь здатності вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти;

3. вільний обмін паперових грошей на золото;

4. лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

30. Якщо для резидентів встановленні певні обмеження на проведення операцій з валютою, то така валюта є:

1. конвертована;

2. повністю конвертована;

3. частково конвертована;

4. неконвертована.

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  1. Які функції виконують гроші при таких операціях?

а) купівлі товарів за готівку;

б) визначенні цін товарів;

в) сплаті податків;

г) оплаті товарів, закуплених в кредит;

д) погашенні боргу;

е) накопиченні грошей для купівлі товарів;

є) вкладанні грошей у банк на депозитний рахунок;

ж) оплаті комунальних послуг;

з) виплаті заробітної плати;

і) наданні банком кредиту;

к) одержанні процентів та дивідендів.

  1. Визначте кількість грошей, необхідних для обігу, якщо річна кількість товарів та послуг, представлених для продажу – 120 млн. од., середня ціна за одиницю товарів та послуг – 150 грош. Од., кількість обертів однієї грошової одиниці за рік – 8 разів.

Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу, якщо кількість обертів грошової одиниці скоротиться до 6 разів?

  1. Використовуючи «рівняння обміну» І. Фішера зробіть такий розрахунок. У країні роздрібний товарооборот за рік становив 60,8 млрд. грош. од., обсяг платних послуг – 18,4 млрд. грош. од. Грошова маса здійснила 8 оборотів за рік. Скільки потрібно було додатково емітувати грошей в обіг, коли на початку року їх в обігу було 3,5 млрд. грош. од.

  1. Розгляньте такі складові грошової маси:

а) готівкові гроші: монети та банкноти в обігу;

б) строкові вклади населення в ощадних банках;

в) поточні рахунки та інші безстрокові депозити у банках;

г) облігації, депозитні сертифікати та інші цінні папери.

Які з названих статей входять до грошових агрегатів М0, М1, М2, М3?

  1. Дефляція – процес зниження загального рівня цін у країні, вона є протилежністю інфляції.

Хто, на Вашу думку, виграє, а хто програє при дефляції та чому?

  1. В умовах командно – адміністративної системи існувала пригнічена (прихована) інфляція. Чим характеризується пригнічена інфляція і яким чином вона проявляється?

  1. У чому Ви бачите різницю між помірною, галопуючою і гіперінфляцією? Які критерії їх розмежування?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]