Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kursaka_OPS.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
308.74 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад "херсонський державний аграрний університет"

Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

„ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Херсон – 2011

УДК 57.087.1:636.082(075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин та методичною комісією біолого – технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету протокол № ___ від „___” ________20___р.

ПІДГОТУВАЛИ:

Іовенко В.М. – доктор с.-г. наук

Папакіна Н.С. – доцент, кандидат с.-г. наук

Лісной В.А. – доцент, кандидат с.-г. наук

Кушніренко В.Г. - доцент, кандидат с.-г. наук

Туніковська Л.Г. - доцент, кандидат с.-г. наук

Лісна Т.М. – асистент кафедри генетики та розведення с.-г. тварин

РЕЦЕНЗЕНТ: Нежлукченко Т.І. – професор, доктор с.-г. наук

ІовенкоВ.М., Папакіна Н.С., Лісний В.А., КушніренкоВ.Г., Туніковська Л.Г., Лісна Т.М. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни „Організація племінної справи ” для студентів біолого-технологічного факультету спеціальність 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» - Херсон: - Ред. Вид. Центр „Колос”, 2011. – 30 с.

В методичних рекомендаціях визначено методику виконання курсової роботи з дисципліни «Організація племінної справи», методика визначення даних для індивідуальних завдань, та методи розрахунків середніх показників продуктивності, ефекту селекції, генетичної кореляції та коефіцієнту успадкування господарсько-корисних ознак. Мається перелік рекомендованої літератури.

УДК 57.0871:636.082(075)

Іовенко В.М.

Папакіна Н.С.

Лісной В.А.

Кушніренко В.Г.

Туніковська Л.Г.

Лісна Т.М.

ЗМІСТ

Вступ

4

Перелік теоретичних питань для виконання курсової роботи

6

Методика виконання розрахунків

9

Методика оформлення та логічна побудова курсової роботи

24

Рекомендована література

28

ВСТУП

Курс «Організація племінної справи» належить до циклу 3 дисциплін спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і вивчається у першому семестрі на 6 курсу. Він є базовим для формування знань з ведення галузі в питаннях біологічних і генетичних основ селекції при підготовці студентів.

Випускник повинен бути підготовлений до виконання виробнично- економічної, організаційно-управлінської, експериментальної, дослідної та проектно-технологічної діяльності на підприємствах та у організаціях агропромислового комплексу на посадах, передбачених номенклатурамі посад для заміщення фахівцями з вищою освітою.

Основною метою дисципліни є забезпечення студентів необхідним обсягом теоретичних знань, методичних і теоретичних навиків необхідних для організації ефективної племінної роботи з породами, стадами, породами, лініями та родинами сільськогосподарських тварин.

Завданням дисципліни є отримання студентами знань з основних питань племінної справи:

- Теорії та практиці оцінки тварин за фенотипом і генотипом, прийомів, що підвищує надійність оцінки;

- Теорії та практиці відбору, підбору племінних тварин різного напрямку продуктивності, умов визначають ефективність відбору;

- Впровадження інтенсивних методів селекції для прискорення генетичного прогресу в популяціях худоби;

- Вивчення принципів і методів індивідуальної та великомасштабної селекції;

- Ознайомитися з використанням сучасного програмного забезпечення, контролю селекційної ситуації;

- Вивчення питань використання кращого світового генофонду для вдосконалення вітчизняних порід;

- Принципами і техніками перспективного планування племінної роботи в господарствах різного напрямку продуктивності тварин;

- Проведення організаційних заходів з питань племінної справи у тваринництві.

Студент повинен знати:

- Теоретичні основи племінної справи;

- Методи племінної роботи які застосовуються в тваринництві;

- Генетичні принципи визначення племінної цінності тварин;

- Особливості оцінки племінних та репродуктивних якостей тварин при відборі та підборі;

- Методи визначення та прогнозування ефекту племінної роботи;

- Особливості племінної роботи в господарствах різних типів;

- Племінний облік, організацію і планування племінної роботи.

Студент повинен вміти:

- Організувати племінний облік;

- Оцінювати тварин за породністю і класністю;

- Оцінювати тварин за віком, живою масою, статурою;

- Мати навички аналізу селекційної ситуації в стаді, проводити аналіз стада по продуктивності і факторів на неї впливає;

- Визначати рівень успадкованності і взаємозв'язку господарсько-корисних ознак;

- Оцінювати тварин за якістю потомства;

- Визначати генеалогічну структуру стада і сполучуваність тварин при підборі;

- Відбирати тварин у племінне ядро і складати індивідуальний план підбору для подальшого підвищення продуктивності тварин;

- Грамотно використовувати необхідні селекційні заходи для збереження і вдосконалення генетичного потенціалу підконтрольних стад;

- Складати план племінної роботи.

Студент повинен мати уявлення:

що від правильної оцінки, відбору і підбору окремих тварин, загального рівня племінної роботи залежить і загальний сумарний ефект вдосконалення стада і породи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]