Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Тема 5. Ринок і механізм його функціонувавння.

ТЕМА 6. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА

1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. До комплексного поняття ринку не має відношення:

1. товарне виробництво і обмін за допомогою грошей ;

2. місце, або економічний простір, де відбуваються угоди купівлі-продажу товарів і надання послуг;

3. форма зв'язків між продавцями-покупцями продукції ;

4. натуральне господарство.

2. В економічній системі суспільства ринок, перш за все, забезпечує пропорційність між різними сферами і галузями економіки, тобто ви­конує функцію:

1. стимулюючу ;

2. регулюючу ;

3. контролюючу ;

4. розподільчу.

3. Специфічними об'єктами ринку праці є:

1. предмети і засоби праці ;

2. інтелектуальна власність;

3. робоча сила і робочі місця ;

4. роботодавці і наймані працівники.

4. Ринковий механізм саморегулювання економіки:

1. представляє собою об'єктивну систему таких взаємозалеж­них елементів, які дають відповіді усім суб'єктам, як діяти на ринку;

2. є сукупністю таких принципів господарювання, як самоо­купність, самофінансування, самозабезпеченість, матеріальна заінтересованість і відповідальність;

3. це система державного регулювання ринкової економіки ;

4. акумулює комплексне вирішення проблем соціально-економічного розвитку суспільства.

5. Що найбільш повно визначає сутність сучасного ринку?

1. швзаємозв’язки виробничих і торговельно – посередницьких фірм;

2. сфера товарного обігу;

3. механізм, який об’єднує разом продавців і покупців товарів і послуг;

4. сукупність економічних відносин між господарюючими суб’єктами з приводу купівлі – продажу товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва.

6. Ринок існує там, де:

1. відбувається процес споживання життєвих благ і послуг;

2. попит взаємодіє з пропозицією і відбувається реалізація товарів;

3. виробляються засоби виробництва і предмети споживання;

4. створюються матеріальні резерви та страхові запаси.

7. Що не належить до основних структурних елементів товарного ринку?

1. вся сукупність актів купівлі – продажу товарів;

2. попит і пропозиція товарів;

3. конкуренція серед продавців і покупців та формування товарних цін;

4. споживання виробничих продуктів самими виробниками.

8. На якому з ринків підприємці закуповують сировину, матеріали, прилади?

1. ринок цінних паперів;

2. ринок засобів виробництва;

3. споживчий ринок;

4. ринок послуг.

9. Який із ринків не належить до ринку ресурсів?

1. ринок праці;

2. ринок капіталу;

3. ринок споживчих товарів;

4. ринок землі та нерухомості.

10. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

1. стимулюючу;

2. контролюючу;

3. сануючу;

4. забезпечення гармонійної взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення.

11. До суб’єктів ринкової економіки не належать:

1. домогосподарства;

2. благодійні установи;

3. підприємства, фірми;

4. торговельні посередники.

12.Що з наведеного найбільш повно розкриває сутність інфраструктури ринку?

1. організаційно – технічне забезпечення функціонування ринкової економіки;

2. фінансово – кредитне обслуговування торговельно – мінової діяльності у суспільстві;

3. державно – регулятивне забезпечення функціонування товарного обігу.

4. комплекс інститутів, які забезпечують безперебійне функціонування ринку у суспільному відтворенні.

13. Що не належить до ринкової інфраструктури?

1. маркетингові та відповідні науково – дослідні служби та установи;

2. владні структури та інститути держави;

3. різноманітні біржу;

4. інформаційно – посередницькі інститути.

14. Практично найбільш відомі нині такі види бірж:

1. праці ;

2. товарна;

3. фондова ;

4. все правильно .

15. Фондова біржа – це:

1. інвестиційна компанія;

2. інформаційний центр;

3. організований ринок цінних паперів;

4. прибуткова громадська організація.

16. На ринку цінних паперів не продаються:

1. акції;

2. облігації;

3. казначейські білети;

4. приватизаційні сертифікати.

17.Головною передумовою виникнення ринку є:

1. розвиток інфраструктури;

2. виникнення торгівлі;

3. суспільний поділ праці;

4. поява грошей.

18. До функцій центрів зайнятості не належать:

1. організація громадських робіт;

2. виплата допомоги з безробіття;

3. контроль за виплатою заробітної плати;

4. сприяння перекваліфікації безробітних.

19.Інфраструктура ринку представляє собою:

1. систему обслуговування усіх суб'єктів ринку, в першу чергу налагодження взаємозв'язків товаровиробників і споживачів;

2. автономну посередницьку сферу відносин і служб (інститу­цій), які комплексно реалізують можливості ринкового меха­нізму і держави в розвитку економіки;

3. узгодження діяльності учасників ринкових відносин, ство­рення умов для нормального функціонування ринку;

4. усі відповіді правильні.

20.Фінансово-кредитна підсистема інфраструктури ринку:

1. створює гнучкий механізм мобілізації та перерозподілу віль­них грошових коштів на підтримку товарного виробництва;

2. включає різного роду асоціації підприємців і споживачів ;

3. організує транспортні комунікації та засоби зв'язку ;

4. об'єднує холдингові, брокерські та інші ринкові компанії;

21.Сучасні банки займаються:

1. обслуговуванням фізичних та юридичних осіб, збираючи віль­ні грошові кошти і надаючи їх в позику, здійснюють інші опера­ції з метою забезпечення ефективності ринкової економіки;

2. укладанням оптимальних угод по реалізації єдиної стратегії комерційної поведінки агентів ринку;

3. збором інформації про наявність вакансій, реєстрацією без­робітних та наданням їм грошової допомоги;

4. організацією бірж та їх діяльністю на ринках .

22. Товарна біржа – це:

1. ринок купівлі – продажу товарів у кредит;

2. ринок реалізації товарів;

3. особливий ринок, на якому купують і продають великі партії товарів нескладного асортименту;

4. ринок оптової реалізації товарів.

23. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції?

1. заява про бажання продати товар;

2. сукупність товарів, які перебувають у продажу на ринку;

3. бажання продавця запропонувати до продажу додатковий обсяг товарів;

4. кількість товару, який продавець готовий продати за визначеною ціною.

  1. Попит вважається еластичним, якщо:

  1. значні зміни у ціні спричиняють значні зміни у кількості продукції, яку купують;

  2. невеликі зміни в ціні спричиняють незначні зміни у кількості продукції, яку купують;

  3. невеликі зміни у ціні спричиняють значні зміни у кількості продукції, яку купують;

  4. при будь – яких змінах у ціні кількість продукції, яку купують, залишається незмінною.

  1. Закон попиту характеризує:

  1. зворотну залежність ціни від величини попиту;

  2. пряму залежність величини попиту від ціни товару;

  3. зворотну залежність величини попиту від ціни товару;

  4. пряму залежність ціни товару від величини попиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]