Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Тема 1. Рушійні сили економічного розвитку

1. Тестові завдання

 1. Причиною виникнення економічних знань стала:

1. філософія;

2. політика ;

3. практика;

4. культура .

 1. Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналізу процес виробництва, а не сферу обігу?

1. класична політична економія;

2. меркантилізм;

3. фізіократи;

4. маржиналізм.

 1. Економічні категорії – це:

1. логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ;

2. методи регулювання економічних процесів;

3. норми господарської поведінки людей;

4. конкретні прийоми пізнання дійсності.

4. Які з названих нижче понять не є безпосередньо категорією економічної теорії?

1. товар.

2. капітал.

3. техніка.

4. власність.

5. Представниками класичної політекономії є:

1. В. Петті, А. Сміт, Д.Рікардо;

2. А. Монкретьєн, Т.Ман, А.Тюрго;

3. Арістотель, Платон, Сенека;

4. Д. Кейнс, П. Самуельсон, А. Маршалл.

6. Економічні закони відображають:

1. істотні, стійкі, такі що перетворюються, необхідні причинно – наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів;

2. взаємодію сил природи;

3. відношення людей до сил природи;

4. суперечності між продуктивними силами та виробничими відносинами.

7. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

1. наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

2. наука про економічні закони та діяльність людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб;

3. наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності їх функціонування;

4. наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально – економічних потреб.

8. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

1.фізіократи;

2. меркантилісти;

3. класична політекономія;

4. кейнсіанці.

9. Ідеї економістів якого напряму лежать в основі теорії необхідності «регулювання економіки»:

1. кейнсіанського;

2. неокласичного;

3. монетариського;

4. інституціоналістського.

10. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?

1. метод наукової абстракції;

2. метод індукції та дедукції;

3. метод аналізу та синтезу;

4. метод спостереження за природними явищами.

11. Економічні закони мають об’єктивний характер тому, що:

1. функціонують у всіх економічних системах;

2. люди ставляться до них байдуже;

3. діють у процесі господарської діяльності людей;

4. не залежать від волі та свідомості людей.

12. Економічна політика – це:

1. політика екологічної безпеки країни;

2. здатність до прийняття господарських рішень;

3. цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни;

4. здатність керувати економічними процесами.

13. Яку з наведених функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

1. пізнавальну;

2. політичну;

3.методологічну;

4. практичну.

14. Що є умовою виникнення і функціонування економічного закону зростання потреб:

1.сфера споживання;

2. суттєві та сталі зв’язки між виробництвом і споживанням;

3. суспільна свідомість;

4. сфера виробництва.

15. Яке із наведених питань може бути вирішено тільки на мікроекономічному рівні:

1. виготовлення товарів різноманітного асортименту;

2. досягнення певної зайнятості;

3. подолання інфляції;

4. стимулювання економічного зростання в країні.

16. Суспільні, стійкі, постійно повторювані зв'язки між економічними явищами - це:

1. поняття;

2. економічні категорії;

3. економічні закони;

4. економічна політика.

17. Хто першим ввів в користування термін "політична економія"?

1. Ф. Кене;

2. У. Петті;

3. А. Монкретьєн;

4. Аристотель.

18. Предмет політичної економії головним чином вивчає:

1. продуктивні сили суспільства ;

2. розвиток суспільного виробництва;

3. виробничі відносини, економічні категорії і закони ;

4. інноваційні технології виробництва.

19. Метод наукової абстракції полягає:

1. в описані важливих поверхневих сторін явища ;

2. у науковому відображені розвитку економіки;

3. в обґрунтуванні характерних дій людей;

4. у зосередженні уваги на внутрішніх, найбільш суттєвих сторонах явища.

20. Яке визначення характеризує метод дедукції?

1. висунення гіпотези та перевірка її на практиці.

2. перехід аналізу від узагальнення до поодиноких фактів.

3. аналіз фактів та їх узагальнення;

4. збір фактичного матеріалу.

21. Який із наведених методів пізнання належить до загально – наукового?

1. економічне моделювання;

2. метод діалектики;

3. наукова абстракція;

22. Економічні закони розкривають:

1. сутність господарських явищ і процесів ;

2. зміст і характер праці ;

3. сутність змін у господарстві;

4. мету розвитку суспільного виробництва.

23. Найперші потреби людей:

1. інформація, технології, інновації ;

2. культура, освіта, творчість, мистецтво ;

3. модний одяг, комфортне житло, автомобіль;

4. їжа, одяг, взуття, житло, безпека .

24. Що є умовою виникнення і функціонування економічного закону зростання потреб?

1. сфера споживання;

2. суттєві та сталі зв’язки між виробництвом і споживанням;

3. суспільна свідомість;

4. сфера виробництва.

25. Що не є особистими потребами споживача?

1. потреби у засобах інтелектуального і духовного розвитку особи;

2. потреби у предметах поточного одноразового споживання;

3. потреби у предметах тривалого користування;

4. потреби у речових факторах виробництва.

26. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

1. потреба в економічних благах, які забезпечують життєдіяльність і розвиток людини;

2. фізіологічні потреби людини;

3. потреби у відтворенні робочої сили;

4. потреби у праці та вільному часі.

27. Обмеженість ресурсів означає, що:

1. наявні ресурси не можуть одночасно та повно задовольнити всі існуючі потреби суспільства;

2. вони існують у такій кількості, якої недостатньо для виробництва засобів виробництва;

3. ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання;

4. ресурсів недостатньо для задоволення духовних потреб.

28. Виробничі економічні потреби – це:

1. потреби у робочій силі, засобах виробництва та виробничих технологіях;

2. потреби у споживчих товарах;

3. потреби у праці;

4. потреби у засобах дозвілля та відпочинку.

29. До соціальних потреб належать потреби в:

1. житлі та самореалізації;

2. їжі та спілкуванні;

3. дружбі та спілкуванні;

4. їжі, житлі та спілкуванні.

30. «Піраміда потреб» А. Маслоу ілюструє:

1. стійку ієрархію переваг у задоволенні людських потреб;

2. поділ потреб на абсолютні, колективні та суспільні;

3. поділ потреб на абсолютні, дійсні та фактичні;

4. відсутність ієрархічності взаємозв’язків між потребами.

31. Благо – це:

1. платоспроможна потреба споживача;

2. засіб задоволення потреби споживача;

3. задоволення, яке отримує споживач;

4. внутрішній збудник активності споживача.

32. Економічний інтерес – це:

1. усвідомлене прагнення суб’єктів господарювання до задоволення економічних потреб;

2. відчуття нестачі товарів та послуг, об’єктивно необхідних для підтримки життєдіяльності людини;

3. будь – яка корисність (предмет, явище, процес), яка задовольняє людську потребу;

4. спонукання суб’єктів господарювання до певних дій шляхом застосування економічних стимулів.

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Економічна наука як система знань виникла наприкінці XVI - початку XVII століть і пройшла шлях розвитку до нашого часу. Розташуйте основні економічні школи (напрями) в історичній послідовності і охарактеризуйте основний зміст їх вивчення.

 1. Сформулюйте поняття «Економічне мислення», назвіть стадії його формування і розкрийте зміст кожної з них.

 1. Охарактеризуйте спільні властивості та відмінності економічних законів і законів природи. Назвіть приклади всезагальних економічних законів і обґрунтуйте сутність їх «все загальності».

 1. Розкрийте сутність основних функцій економічної теорії.

 1. Обґрунтуйте, чому економічну теорію вважають теоретико – методологічною базою інших економічних наук?

 1. Яке наукове та практичне значення має економічна теорія для суспільства? Чому на вашу думку, студентам економічного факультету потрібно вивчати курс економічної теорії?

 1. Як пов’язані між собою людські потреби та суспільне виробництво?

 1. Що таке економічний інтерес? Як пов’язані між собою людські потреби та інтереси?

 1. За якими ознаками можуть бути класифіковані економічні інтереси суспільства?

 1. Розкрийте специфіку економічних інтересів домашніх господарств, підприємців та держави в ринковій економіці.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]