Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма) в ринковій економіці

  1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Поняття «підприємець» у науковий вжиток увів:

1. К. Маркс;

2. Ж. – Б. Сей;

3. Р. Кантільйон;

4. А. Маршалл.

2.Найважливішими ознаками підприємництва є:

1. самостійність і нестабільність;

2. новаторство, сміливість і винахідливість;

3. виправданий ризик, орієнтація на ефективність;

4. усі відповіді правильні.

3.Підприємницька діяльність мотивується прагненням:

1. допомогти людям;

2. збільшити обсяги виробництва;

3. поліпшити якість продукції;

4. задовольнити власні та виробничі потреби.

4.Найважливішою функцією підприємництва є:

1. творча;

2. ресурсна;

3. організаційна;

4. усі відповіді правильні.

5.Підприємцю не притаманна:

1. раціональна поведінка;

2. готовність ризикувати;

3. безвідповідальність;

4. ініціативність.

6.Об’єктом підприємництва є:

1. сукупність певних видів економічної діяльності, в межах якої шляхом комбінації ресурсів суб’єкт домагається максимізації доходу;

2. об’єднання юридичних та фізичних осіб з метою максимізації прибутку;

3. об’єднання великих промислових фірм із банківськими структурами;

4. багатогалузеві корпорації, об’єднані системою участі та виробничою кооперацією.

7.Класична модель підприємництва орієнтується на:

1. максимізацію доходу;

2. застосування інновацій;

3. усвідомлений ризик;

4. заохочення творчості.

8.До основних типів об’єднань підприємств не належить:

1. картель;

2. синдикат;

3. конгломерат;

4. кооператив.

9.Специфічним типом об’єднання великих промислових підприємств з банками, торговельними фірмами, страховими, інвестиційними й іншими компаніями є:

1. повні товариства;

2. змішані товариства;

3. фінансово – промислові групи;

4. товариства з обмеженою відповідальністю.

10.Корпорація є формою об’єднання:

1. капіталів учасників акціонерного товариства;

2. підприємств, які виробляють однорідну продукцію;

3. підприємств з метою проведення єдиної цінової політики;

4. економічних суб’єктів для спільної діяльності на основі договору.

11.Об’єднання, утворене шляхом гласної або негласної угоди між незалежними підприємствами щодо проведення єдиної цінової політики та розподілу ринків збуту, має назву:

1. картель;

2. корпорація;

3. синдикат;

4. конгломерат.

12.Державне підприємство – це:

1. підприємство, основні засоби якого є державною власністю, керівники призначаються державними органами або працюють за контрактом;

2. організаційна форма об’єднання великих промислових фірм із банківськими структурами;

3.форма об’єднання , яка передбачає втрату юридичної та економічної самостійності учасників як у виробництві, так і в реалізації продукції;

4. багатогалузеве об’єднання, яке виникає на основі інтенсивної експансії головної фірми у різні галузі економіки.

13.Показником рівня концентрації виробництва не є:

1. оборот капіталу;

2. чисельність зайнятих;

3. обсяги товарообороту;

4. продуктивність праці.

14.Найпоширенішою формою інтеграції малого і великого бізнесу у галузі збуту є:

1. лізинг;

2. інжиніринг;

3. франчайзинг;

4. мерчандайзинг.

15.Систему надання послуг фірмою – консультантом фірмі – клієнту під час будівництва промислових та інших об’єктів слід зарахувати до:

1. лізингу;

2. інжинірингу;

3. франчайзингу;

4. мерчандайзинг.

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  1. Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделей підприємництва.

  1. Розкрийте сутність поняття «концентрація виробництва» та назвіть основні показники визначення її рівня.

  1. Охарактеризуйте основні напрями державного регулювання підприємництва в Україні.

  1. У чому сутність лізингового підприємництва? Дайте порівняльну характеристику оперативного та фінансового лізингу.

  1. Назвіть основні функції венчурного підприємництва.

  1. Що таке франчайзинг? Розкрийте головні засади його створення та функціонування. Переваги та недоліки франчайзингу.

  1. Розкрийте сутність та функції інжинірингових фірм, охарактеризуйте їх види.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]