Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_OPBAP.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

85

Лекція 1. Вступ до дисципліни ОіРвап

Література:

1. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы.- М.: Агропромиздат, 1985.- 287 с.

2. Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды.- М.: Высшая школа, 1991.- 319 с.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екології.- К.: Либідь, 2005.- 408с.

4. Корсак К.В., Плахоткін О.В. Основи сучасної еколгії.- К.: МАУП, 2004.- 340 с.

5. Лаптева А.А. Охрана и оптимизация окружающей среды.- К.: Лыбидь, 1990.- 256 с.

6. Надточій П.П., Мислива Т.М., Морозов В.В. та ін. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель.- Житомир, 2007.- 420 с.

7. Некос В.Ю. Основы общей экологии и неоэкологии.- Харьков: Прапор, 2001.- 256 с.

8. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 248 с.

9. Сухарєв С.М., Чундак С.Ю., Сухарєв О.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища.- Львів: «Новий Світ-2000», 2005.- 255 с.

10. Ткачук К.Н. и др. Промышленная экология.- К.: УМКВО, 1992.- 270с.

План

1. Загальні свідчення.

2. Сутність та правові засади дисципліни.

3. Завдання дисципліни.

1. Загальні свідчення.

На початку нового тисячоліття населення планети продовжує існувати в умовах екологічної кризи. Однією з головних причин цього є забруднення атмосфери. Проблема охорони і раціонального використання атмосферного повітря має глобальний характер і тому повинна вирішуватись не тільки стосовно до конкретного підприємства, а і в масштабах міст, регіонів, країни та всієї Земної кулі.

2. Сутність та правові засади дисципліни.

Охорона атимосферного повітря – це система заходів, повʼязаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганнням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних спаолук, фізичних та біологічних факторів.

Охорона атмосферного повітря в Україні регламентується цілим рядом законодавчих актів, метою яких є збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря та створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливуатмосферного повітря на здоровʼя людей та навколишнє природне середовищне.

Основними законодавчими актами в галузі охорони атмосферного повітря є:

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-12 від 26.09.1991 р.

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. № 2727-ХІІ змінами в редакції Закону № 2556-ІІІ від 21.06.2001 р.

Крім законодавчих актів, відносини у сфері охорони атмосферного повітря регламентуються цілим рядом нормативно-керівних та методичних документів (Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища):

- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» зі змінами та доповненнями, внесеними в 1999-2003 рр., яка визначає єдині на всій території України правила встановлення збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі й атмосфери, а також його стягнення;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню», яка визначає перелік найбільш поширених забруднюючих речовин;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 «Про затвердження порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» визначає єдину систему ведення державного обліку обʼєктів (підприємств, установ, організацій, громадян – субʼєктів підприємницької діяльності, які справляють, або можуть справити шкідливий вплив на здоровʼя людей і на стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1780 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовиніз стаціонарних джерел», яка визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 299 «Про порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря», яка встановлює механізм розроблення та затвердження науково-обгрунтованихнормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з метою уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам його забруднення;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 301 «Про затвердження порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, повʼязаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях», яка встановлює єдиний механізм погодження діяльності, повʼязаної із штучними змінамистану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 610-р «Про схвалення концепції реалізації державної політики щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення призхемного озону»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільних транспортних засобів на довкілля на 2004-2010 роки».

Україні належить виключний суверенітет над своїм повітряним простором. Діяльність користувачів повітряного простору України регулюється Повітряним кодексом України (№ 316713 від 4 травня 1993 р. з наступними змінами).

Першочерговими заходами, яких слід вжити для нормалізації та стабілізації екологічного стану повітряного басейну є:

- підвищення ефективності діяльності щодо охорони атмосфери за рахунок зміцнення технологічної дисципліни на промислових підприємствах;

- перегляд переліку основних забруднюючих речовин атмосферного повітря, що нормуються;

- вдосконалення системи нормування викидів забруднюючих речовин.

Для реалізації цих заходів передбачається:

- розробити стандарти якості атмосферного повітря, узгоджені з міжнародною системоюстандартів;

- створити нову систему екологічного нормування введенням технологічних стандартів і нормативів утворення забруднюючих речовинпід час здійснення технологічних процесів;

- розробити технологічні нормативи на основні забруднюючі речовини з урахуванням можливостей новітніх технологій;

- розробити цільові програми дій щодо поступового зниження рівня забруднення повітря на короткотермінову, середньотермінову та довготермінову перспективу для міст з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря;

- здійснити перехід до міжнародних стандартів і нормативів якості атмосферного повітря.

Одним з дієвих напрямків в охороні атмосферного повітря є реалізація комплексу організаційно-економічних заходів, серед яких основними є:

- встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та інших шкідливих викидів на нього;

- встановлення лімітів використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення;

- встановлення нормативів плати і розмірів платежів за викиди забруднюючих ерчовин у атмосферне повітря та інші шкідливі впливи на нього;

- встановлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів, інших шкідливих впливів та видвчу дозволів на використання атмосферного повітря;

- встановлення нормативів плати за використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення;

- наданняподаткових, кредитних та інших пільг при впровадженні повітроохоронних заходів.

В 1980-1998 роках Україною в законордавчому порядку були ратифіковані міжнародні Конвенції в галузі охорони атмосферного повітря:

Назва міжнародно-правового акта

Дата прий-няття

Дата набуття чинності

Дата ратифікації (приєднання) Україною

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

13.11.1979

16.03.1983

05.06.1980

Віденська конвенція про охорону озонового шару

22.03.1985

22.09.1989

20.05.1986

Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків, принаймі на 30 % до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

08.07.1985

02.09.1987

12.08.1986

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

16.09.1987

01.01.1989

20.09.1998

Протокол про обмеження викидів оксиду азоту або їх тарнскордонних потоків до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

01.11.1988

14.02.1991

24.07.1989

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

09.05.1992

21.03.1994

29.10.1996

Протокол до конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані стосовно подальшого скорочення викидів сірки

14.06.1994

05.08.1998

17.12.1996

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

11.12.1997

16.02.2005

04.02.2004

Виконання Україною зобовʼязань, щзо випливають із багатосторонніх угод, вимагає приведення внутрішніх законів та нормативно-правових актів у відповідність з існуючими нормами міжнародного права та врахування існуючої міжнародної практики під час розробки нових законодавчих актів.

Головними сферами, у яких передбачається здійснити наближення законодавства України про охорону атмосферного повітря до законодавства, закріпленого в міжнародних природоохоронних директивах і регуляціях, є:

- викиди стаціонарних джерел (SO2, свинець, оксиди азоту);

- питання щодо мобільних джерел (органічних розчинників, що випаровуються при збереженні і перевезенні бензину, вміст свинцю в бензині, вимоги до карбюраторних і дизельних двигунів, вміст сірки в рідкому пальному);

- стандарти якості повітря (оксиди сірки, аерозолі, оксиди азоту, тропосферний озон, бензол);

- контроль продукції (озоноруйнуючі речовини, продаж і використання небезпечних хімічних речовин).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]