Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток

1.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Що є матеріально - речовим змістом капіталу?

1. виробничі споруди, машини та інші засоби виробництва, земельні ділянки;

2. вартість функціонуючих засобів виробництва;

3. функціонуюча вартість, яка приносить її власникам доходи у формі прибутку;

4. функціонуюча вартість, яка приносить доходи найманим працівникам у формі заробітної плати.

2. Кругооборот капіталу – це:

1. рух капіталу у сфері виробництва й обігу, у процесі якого він проходить три стадії, послідовно набуває грошової, продуктивної та товарної форм і повертається до своєї вихідної форми;

2. одночасне перебування промислового капіталу у формах грошового, продуктивного та товарного капіталу;

3. абстрактна схема, за якою функціонує реальний промисловий капітал;

4. рух капіталу з послідовним проходженням форм грошового, продуктивного та товарного капіталу.

3. Позиковий капітал – це:

1. тимчасово вільний грошовий капітал, що надається у позичку на певний час, на умовах повернення та за плату у вигляді відсотка;

2. капітал, яким володіють банки;

3. грошовий капітал, що надходить від одного підприємця до іншого;

4. капітал, який обслуговує ринкову інфраструктуру.

4. Оборот капіталу – це:

1. отримання прибутку у розмірі, що дорівнює вартості авансового капіталу;

2. перетворення товару на гроші та навпаки;

3. безперервний рух капіталу, у процесі якого повна авансована вартість повертається до його власника у грошовій формі;

4. процес руху капіталу, коли він водночас перебуває у всіх його функціональних формах і приносить прибуток власнику.

5. Зношування основного капіталу поновлюється:

1. із виручки від реалізації продукції;

2. за рахунок амортизації засобів праці;

3. за рахунок прибутку підприємства;

4. за рахунок надбавки до ціни товару.

6. Що більшою мірою характеризує витрати виробництва:

1. виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції;

2. вартість всіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів;

3. амортизація засобів праці у процесі їх виробничого споживання;

4. витрати на наймання працівників у процесі їх виробничого споживання.

7. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

1. сфера функціонування капіталу;

2. величина вартості капіталу;

3. швидкість руху різних частин капіталу та способи переносу їх вартості на створюваний продукт;

4. різновиди створюваної продукції.

8. Що характеризує фізичне зношування основного капіталу?

1. витрачання споживчої вартості та відповідно засобів вартості засобів праці у процесах експлуатації та під впливом сил природи;

2. старіння якісно – функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП;

3.повна втрата вартості діючих засобів праці через винайдення технологічно нового устаткування;

4.втрата частини вартості функціонуючих засобів праці через появу дешевшого устаткування того ж призначення.

9.Які обставини зумовили виникнення торговельного капіталу як відокремленої частини промислового капіталу?

1. рішення держав промислово розвинених країн;

2. виникнення і розвиток великого машинного виробництва;

3. зговір великих промислових підприємницьких структур;

4. подальший розвиток і поглиблення суспільного поділу праці за певних історичних умов.

10.Що перетворює визначене економічне благо на товар?

1. зовнішній вигляд, фізична природа цього блага;

2. спосіб використання цього блага;

3. наше суб’єктивне ставлення до цінності цього блага;

4. об’єктивна ринкова ціна цього блага.

11.Що більшою мірою характеризує прибуток як економічну категорію?

1. сукупний дохід підприємства як надлишок над витратами виробництва;

2. відсотки на авансований капітал;

3. сукупний ефект функціонування капіталу;

4. особистий дохід підприємця.

12.Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

1. руйнування елементів основного капіталу під впливом сил природи;

2. втрата фізичних якостей засобів виробництва у процесах експлуатації;

3. старіння якісно – функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП;

4. вихід із ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії.

13.Що більшою мірою розкриває природу торговельного капіталу?

1. грошовий капітал;

2. капітал сфери обігу;

3. товарний капітал;

4. капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів.

14. Авансовий капітал – це:

1. функціонуючий капітал, вкладений підприємцем у засоби виробництва та робочу силу;

2. власний капітал підприємця;

3. власний і позичений капітал підприємця;

4. капітал, що позичений підприємцем.

15. Що безпосередньо зумовило виникнення сфери товарного обігу у суспільному відтворювальному процесі?

1. еволюційний перехід від первісного натурального до товарного виробництва та виникнення первісної мінової торгівлі;

2. поступальний розвиток виробничо – господарської діяльності у людській цивілізації;

3. переростання первіснообщинного статево - вікового поділу праці у суспільний (між виробничо – господарськими осередками);

4. виникнення ремісничо – мануфактурного дрібнотоварного виробництва в епоху рабовласництва та феодалізму.

16. Метою функціонування капіталу є:

1. задоволення суспільних потреб;

2. здійснення науково – технічного прогресу;

3. створення товарних запасів;

4. отримання прибутку.

17. Для того щоб робоча сила стала товаром, необхідно щоб :

1. власник робочої сили був особисто вільним;

2. власник робочої сили був позбавлений засобів виробництва;

3. власник робочої сили був позбавлений джерел існування;

4. мали місце всі ці умови.

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Що таке соціальний капітал? У чому полягає його відмінність від фізичного та людського капіталів?

 1. Розкрийте сутність та структуру інтелектуального капіталу.

 1. Як впливають на еволюцію капіталу постіндустріальні перетворення та глобалізація світо господарського розвитку?

 1. Як співвідносяться між собою реальний, фіктивний та спекулятивний капітал? Чи змінюється це співвідношення в період фінансових криз та біржових потрясінь?

 1. Що таке витрати виробництва? Якою є їхня структура в короткостроковому періоді?

 1. Що таке альтернативна вартість? Як співвідносяться поняття «альтернативна вартість» та «економічні витрати»?

 1. Що таке прибуток? Як змінювалось трактування цього поняття в процесі еволюції світової економічної думки?

 1. Розкрийте сутність та співвідношення економічного, бухгалтерського та нормального прибутків фірми.

 1. Здійсніть порівняльний аналіз основного та оборотного капіталів.

 1. Охарактеризуйте основні форми зношування основного капіталу.

 1. Що таке амортизація? Охарактеризуйте основні методи нарахування амортизації основного капіталу.

 1. Розкрийте сутність, інструменти амортизаційної політики держави та визначте її специфіку в Україні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]