Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samost_robota.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
404.48 Кб
Скачать

49.Що належить до цінового методу ведення конкурентної боротьби?

1. збереження ціни товару при поліпшенні якості;

2. обслуговування покупців після продажу товарів;

3. реклама товару;

4. підвищення ціни без зміни якості товару.

50.Що є характерним для досконалої конкуренції:

1. небагато виробників, що діють незалежно;

2. труднощі входження нових виробників на ринок із своїми товарами;

3. неможливість контролювати ринкову ціну будь – яким виробником;

4. диференційована продукція.

51. Яка з дій може призвести до монополізації ринку?

1. досягнення угод між двома фірмами з різних питань негосподарської діяльності;

2. отримання фірмою кредиту під низький процент;

3. придбання великою корпорацією контрольного пакета акцій іншої великої фірми тієї ж галузі;

4. реструктуризація боргу фірми державі.

52. Що не можна віднести до методів недобросовісної конкуренції?

1. засоби ведення конкурентної боротьби, що погіршують екологізацію виробництва;

2. недостовірну інформацію та рекламу, що надсилають конкуренти покупцям;

3. порушення стандартів та цінових угод щодо якості та умов постачання товарів;

4. конкурентну боротьбу не пов’язану з порушенням прийнятих на ринку правил поведінки економічних суб’єктів.

53.Внутрішньогалузева конкуренція зумовлює:

1. встановлення єдиної ринкової ціни на однорідну продукцію;

2. зрівнювання галузевих норм прибутку у середню норму прибутку;

3. зростання обсягів виробництва продукції;

4.диверсифікація виробництва.

54.Досконала конкуренція в економіці:

1. завдає лише збитків більшості підприємств;

2. небажане явище для підприємців;

3. забезпечує всім підприємцям свободу вибору економічних дій;

4. стримує науково – технічний прогрес.

55.Що більшою мірою характеризує сутність організаційно – структурної економічної монополії:

1.велике акціонерне товариство;

2. угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва та збуту певної продукції;

3. спільне підприємство;

4. велика торговельно – промислова група.

56. Найбільш важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

1. наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари;

2. наявність великої кількості фірм – виробників певного товару;

3. наявність фірм, які випускають диференційовані товари;

4. концентрація виробництва в одного виробника.

57. Що більшою мірою характеризує монополізм як атрибут ринкової економіки?

1. тип ринкової структури, за якої один суб’єкт виробляє і продає всю кількість певного товару, послуги;

2. одна з форм економічної реалізації приватної власності на фактори виробництва;

3. економічний результат концентрації та централізації виробництва та капіталу;

4. прагнення всіх господарюючих суб’єктів до єдино осібного володіння кращими умовами виробництва і збуту певної продукції.

58. Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

1. конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють диференційовані продукти;

2. на ринку діє обмежена кількість виробників;

3. конкуренція фірм – монополістів різних галузей за споживача;

4.фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його.

59.Що найбільшою мірою характеризує конкуренцію як основоположний атрибут ринкової економіки?

1. суперництво та боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва та збуту товарів з метою привласнення найбільших прибутків;

2. складовий компонент механізму ринкової економіки;

3. економічне суперництво у виробництві та реалізації товарів;

4. суперництво навколо привласнення найбільших доходів.

60. У моделі чистої монополії вважається що:

1.одна фірма має ринкову владу;

2. покупці мають вибір;

3. проникнення на ринок нових фірм можливе;

4. виробляється різноманітна продукція.

61. Недосконала конкуренція – це:

1. будь – яке монопольне втручання у процес ціноутворення;

2. забруднення великими підприємствами навколишнього середовища;

3. встановлення державного контролю за рівнем товарних цін;

4. перерозподіл державою доходів конкуруючих суб’єктів через бюджетно – податкову систему.

62. Антимонопольна політика ведеться державою з метою:

1. повного усунення монополізації в економіці;

2. створення сприятливих умов для здорової конкуренції та протидії негативних проявів монополії ;

3. надання повної свободи підприємцям та іншим суб'єктам ринку;

4. подолання суперечливого об'єктивного симбіозу конкурен­ції і монополії.

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Розкрийте основні передумови виникнення та сутність ринку як економічної категорії.

 1. Що таке ринкова інфраструктура? Яку роль вона відіграє у ринковій економіці?

 1. Охарактеризуйте основні елементи ринкової інфраструктури.

 1. Розкрийте спільні та відмінні риси понять «попит» і «потреба».

 1. Зв'язок яких явищ виражає закон попиту? Що означає рух по кривій попиту та зміщення від однієї кривої попиту до іншої?

 1. Зв'язок яких явищ виражає закон пропозиції? Що означає рух по кривій пропозиції та зміщення від однієї кривої пропозиції до іншої?

 1. Назвіть чинники, що впливають на цінову еластичність попиту, та розкрийте зміст цього впливу.

 1. Як за допомогою коефіцієнта еластичності попиту за доходом можна визначити, який товар є нижчим, а який нормальним?

 1. Дайте визначення рівноважної ціни. Які функції вона виконує?

 1. У чому полягає відмінність?

а) між монополією та монополістичною конкуренцією.

б) між олігополією та монополією.

Мотивуйте свою відповідь.

 1. Охарактеризуйте основні наслідки монополізації економіки.

 1. Чим відрізняється досконала конкуренція від недосконалої?

 1. У чому полягає сутність і мета антимонопольної політики держави?

 1. Назвіть основні функції Антимонопольного комітету України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]