Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / до друку Kursova_robot_a2(2).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

1.3 Формування облікової політика на підприємстві.

Бухгалтерський облік як важливе інформаційне джерело для управління підприємством та зовнішніх користувачів повинен бути відповідно організований. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає розробку його облікової політики .

Згідно із ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та п.3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.

Основне призначення облікової політики полягає в:

 • упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;

 • методологічному та методичному відображенні майна підприємства, господарських операції та результатів його діяльності;

 • надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

 • забезпечення ефективності обліку.

Облікова політика на будь-якого підприємства повинна дотримуватись принципів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Кожне підприємство спираючись на згаданий Закон України та національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, самостійно визначає свою облікову політику, яку воно повинно застосовувати постійно, тобто з року в рік. Відповідно до П(С)БО 1 облікова політика розкривається у примітках до фінансових звітів, де підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику через опис принципів оцінки статей звітності та методів обліку за окремими статтями звітності.

Зміна облікової політика можлива лише у випадках, передбачених П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ”, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. Такими випадками можуть бути: доповнення та зміни в статуті підприємства; зміна вимог органу, що затверджує П(С)БО, якщо зміни сприятимуть більш повному та об’єктивному відображенню операцій або подій у фінансовій звітності підприємства.

Якщо відбулися зміни облікової політики, то у примітках до фінансової звітності слід розкрити причини і сутність змін. Крім того, вони повинні бути обґрунтовані і оформлені наказом керівника.

Встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій, та для подій або операцій, які раніше не відбувалися, не вважається зміною облікової політики.

На вибір облікової політики підприємства чинить вплив значна кількість різноманітних факторів, основними з яких є:

 • специфіка та обсяги діяльності;

 • організаційно-правова побудова;

 • стратегія і тактика фінансово-господарського розвитку;

 • аспекти системи оподаткування;

 • свобода в прийняті рішень з питань ціноутворення та вибору партнерів;

 • забезпеченість технічними засобами функцій менеджменту;

 • рівень інформаційного забезпечення підприємства;

 • рівень кваліфікації бухгалтерських працівників;

 • чисельність працівників на підприємстві та кількість матеріально відповідальних осіб.

Зміст облікової політики оформляється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства.

Важливим аспектом формування наказу про облікову політику є розкриття методики ведення обліку окремих фактів господарської діяльності, якщо чинні стандарти та інші нормативні акти не містять конкретних рекомендацій щодо правил їх обліку. Особливу увагу приділяють визначенню тих методів (способів) ведення обліку, без відомостей про використання яких зовнішніми та внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації неможлива об’єктивна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів чи визначення кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства.

Особливості ведення бухгалтерського обліку, які обрані підприємством при визначенні його облікової політики, застосовуються з 1 січня нового року всіма структурними підрозділами незалежно від місця їх знаходження, включаючи виділені на окремий баланс. Подання інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності забезпечує можливість зіставлення фінансових звітів одного підприємства за різні звітні періоди, а також фінансових звітів різних підприємств[21].

Принципи облікової політики можуть визначатися окремим наказом підприємства. Наказ про облікову політику ТОВ ПБФ «РІКА» наведено в додатках.[Дод.B].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM