Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / до друку Kursova_robot_a2(2).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Висновки та пропозиції

Отже, виходячи з поставленої мети даної курсової роботи і завдань, можна зробити наступні висновки:

1. Облік витрат на виробництво організовується з метою розподілу витрат на кожну окрему операцію або кожен окремий продукт, що необхідно для оцінки запасів і визначення фінансового результату. Національний стандарт бухгалтерського обліку П(С)БО 1 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Для управління менеджерам потрібні не просто витрати, а інформація про об'єкт витрат - продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Тому для цього витрати класифікують за різними ознаками в залежності від того, яку інформацію необхідно отримати. Облік витрат та їх групування має велике значення під час обліку та контролю за формуванням собівартості випущеної продукції, наданих послуг, виконаних робіт. Класифікація витрат дуже важлива для управлінського обліку. Своєчасне прийняття управлінських рішень дуже важливе особливо для приватних підприємств, які намагаються залишатися на ринку з своїм товаром, який повинен бути конкурентноздатним. Тому дуже важливо знайти оптимальний розмір понесених витрат, так як управління виробництвом пов’язане з управлінням витрат.

2. Порядок обліку витрат і калькулювання визначають такі загальнопромислові нормативні документи: Основні положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції на промисловому підприємстві, Основні положення по нормативному методу обліку витрат на виробництво і калькулюванню собівартості продукції. Цей розділ обліку, як інший, повинний бути забезпечений галузевими нормативними документами. До них відносять галузеві інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, по нормативному обліку, типовий проект автоматизації обліку. Доцільно на підприємствах розробляти робочу інструкцію з обліку витрат і калькулюванню, Інструкцію з обліку браку. На підприємстві також передбачено складання посадових інструкцій для працівників обліку витрат виробництва, забезпечення графіків руху документів з цехів, відділів для калькулювання собівартості продукції.

3. Організаційне відділу обліку витрат виробництва повинно включати розробку і впровадження на кожному підприємстві Проекту про організацію і калькулювання собівартості продукції, також розробки положення про відділ обліку витрат, посадових інструкцій, складання графіків руху документів та зведених графіків. При організації обліку витрат основного виробництва встановлюється перелік статей основних витрат основного виробництва і склад витрат, що входять у кожну зі статей; визначаються порядок відображення витрат на рахунках обліку виробництва і засоби включення витрат у витрати окремих об'єктів; вибираються принципи оцінки відходів виробництва, обліку і погашення витрат майбутніх періодів, витрат по відшкодуванню зносу інструментів і інших виробничих витрат; розробляються методика і техніка обліку витрат у системі рахунків стосовно до форми бухгалтерського обліку, прийнятої на підприємстві. Також необхідно встановити рух документів з часу складання до передачі їх до архіву.

4. ТОВ ПБФ «РІКА» - це потужна будівельна організація, яка є найкрупнішою в Чернівецькому регіоні. Вона оперує на ринку будівництва та виробництва будівельних матеріалів. Компанія володіє сучасними методами будівництва в сейсмічних районах. Вона надає і виконує широкий спектр робіт від виробництва будівельних матеріалів (сухі будівельні суміші, товарний бетон) до проектування об’єктів, їх будівництва та здачі в експлуатацію з контролем якості на всіх етапах виконання робіт.

5.Первинними документами при відображенні накопичення витрат є накладна, рахунок, видатковий касовий ордер, виписка банку, авансовий звіт, розрахунок бухгалтера тощо. Для відпуску матеріалів у виробництво використовуються «Лімітно-збірні картки» і «Накладні-вимоги», які виписуються відділом постачання або плановим відділом у двох примірниках, один з яких передається цеху отримувачу, а інший на склад.

Одним із основних документів при обліку виробництва є виробничий акт. Він складається за календарний місяць. Затверджується виробничий акт керівником підприємства чи уповноваженою особою (головним інженером). Основними даними цього документа є обсяг виробленої продукції і кількість використаної на її виробництво сировини. У виробничому акті також вказують залишки виготовленої продукції по кожному її виду на початок і на кінець періоду, обсяг виготовленої і відвантаженої продукції, кількість затраченої сировини і напівфабрикатів по кожному виду із зазначенням на виробництво якої саме продукції вони затрачені. Загальна форма виробничого акта не регламентована нормативними документами, тому підприємство користується власною формою цього документа.

6. Облік процесу виробництва ведеться за видами виробництв на рахунку 23 «Виробництво». Виготовлена продукція списується на рахунок 26 «Готова продукція». Облік витрат ведеться згідно з обліковою політикою підприємства за допомогою рахунків класу 9 «Витрати діяльності». Зведений облік витрат на виробництво - це методика і техніка узагальнення усіх виробничих витрат підприємства і виявлення тієї їхньої частини, що відноситься до випуску продукції і незавершеного виробництва. Ця методика залежить від багатьох умов, головним чином, від форми бухгалтерського обліку, методу обліку витрат і калькулювання продукції і його варіанта узагальнення витрат, ступеня механізації облікових робіт. Методика і техніка узагальнення витрат, передбачені інструкцією до форми бухгалтерського обліку, повинні бути уточнені і максимально наближені до конкретних умов підприємства. У проекті варто зазначити послідовність закриття виробничих рахунків, вибрати метод перерахунку витрат по незавершеному виробництву на початок місяця (при зміні норм витрат), порядок розподілу і списання на об'єкти витрат відхилень від норм і змін норм. Техніка узагальнення витрат на виробництво залежить форми обліку. При журнально-ордерній формі обліку для узагальнення витрат використовують журнал № 5.

7. Організація витрати виробництва із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки повинна передбачати встановлення рівнів обліку контролю, аналізу та аудиту витрат; взаємозв’язок з іншими автоматизованими системами управління з метою отримання інформації з різних рівнів її обробки, складання звітності, контролю та проведення аналізу. За останні роки значно підвищилася роль автоматизованої обробки інформації, що є дуже важливим для обліку витрат, так як дана ділянка роботи є дуже громіздка. Керівники підприємства, маючи такого роду інформацію, оперативно здійснюють необхідні корективи у виробничій діяльності з метою одержання найбільшого ефекту шляхом зниження витрат на виробництво.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM