Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова Xu.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
213.51 Кб
Скачать

ВСТУП

На мою думку тема є актуальною тому що готівковий обіг відіграє важливу роль у виробничо-господарській діяльності підприємства.

Основну частину розрахунків готівкою підприємство здійснює через касу. В касу надходить готівка для виплати зарплати, видачі премій, виплати пенсій та допомог за рахунок фонду соціального страхування, на відрядження, господарські та інші витрати, а також кошти, що надходять на відшкодування різного виду заборгованості.

Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових засобів, розрахунків і кредитів стоять такі основні завдання:

 • Своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків, як шляхом безготівкових перерахувань так і готівкою.

 • Повне і оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових засобів і озрахункових операцій.

 • Додержання правил використання грошових засобів по призначенню у відповідності з виділеними лімітами, фондами.

 • Проведення у встановлений термін інвентаризації грошових засобів і стану розрахунків, недопущення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.

 • Контроль наявності і зберігання грошей в касі, на розрахунковому і інших рахунках в банку.

 • Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності і послуги, а також засобів, одержаних в порядку кредитування.

Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

  1. Економічний зміст готівкового обігу

Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Основними завданнями готівкових коштів є:

 • здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;

 • своєчасне і правильне оформлення документів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху готівкових коштів;

 • проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку [1, с.376-377].

«Положення про ведення касових операцій в національній валюті України», затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. та Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005р. за N 40/10320 Основним нормативним актом, що регулює правила ведення розрахунків готівкою, визначає порядок ведення касових операцій в національній валюті України

Вимоги цього Положення не поширюються на:

а) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

б) представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підприємницької діяльності. ( Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )

Згідно із «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України», затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004р.:

- готівка (готівкові кошти) – грошові знаки національної валюти

України – банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами;

- готівкова виручка (виручка) – сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження;

- готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

- касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Форму касової книги установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";

- касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку;

- книга обліку – касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій;

- книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України;

- книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів. Форму зазначеної книги встановлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";

- книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Щоб мати можливість здійснювати розрахунки готівкою підприємство повинно мати касу.

Каса підприємства – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймальня видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів [2, с.418].

Касу ще можна охарактеризувати як всю сукупність готівки та грошових документів, що є на підприємстві, вона охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках [1, с.377].

В касі підприємства можуть зберігатися такі цінності як: готівка (національна та іноземна), грошові документи (путівки, поштові марки, марки державного мита, проїзні квитки), бланки суворого обліку (трудові книжки, власні акції, квитанції подорожніх листів автотранспорту), цінні папери придбані у інших підприємств (акції, облігації, векселі).

В касі підприємства можуть зберігатися такі цінності як: готівка (національна та іноземна), грошові документи (путівки, поштові марки, марки державного мита, проїзні квитки), бланки суворого обліку (трудові книжки, власні акції, квитанції подорожніх листів автотранспорту), цінні папери придбані у інших підприємств (акції, облігації, векселі).

Відповідальність за стан зберігання готівки і обладнання приміщення каси на підприємстві несе керівник.

Каси підприємств у разі потреби можуть бути застраховані страховою організацією.

Приміщення каси має бути ізольоване, а двері до каси під час здійснення операції – замкнуті з внутрішнього боку. Стороннім вхід до каси заборонено. Уся готівка на підприємствах зберігається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси, замикаються ключем і опечатуються сургучевою печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів. Враховані дублікати ключів зберігаються у керівників підприємств. Перед відкриттям приміщення каси і металевих шаф, касир зобов’язаний оглянути схоронність замків, дверей, віконних грат і печаток, переконатися у справності охоронної сигналізації. У разі виявлення пошкоджень – касир негайно повідомляє керівника, який в свою чергу – органи внутрішніх справ. Касир відповідно до чинного законодавства несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей [3, с.194-195].Йому заборонено передовіряти доручені йому обов’язки іншим особам.

Розрахунки готівкою підприємств між собою та підприємцями і фізичними особами, проводять як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки, і здійснюються через касу підприємств з веденням Касової книги встановленої форми.

Розрахунок готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб здійснюється також через установи банків шляхом переказу готівки на користь підприємств (підприємців), фізичних осіб для сплати будь-яких платежів.

Сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) з іншим підприємством (індивідуальним підприємцем) не повинна перевищувати 10 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжним документами. При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. Платежі підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) понад установлену граничну суму (10 тис. грн.) проводяться виключно в безготівковому порядку [3, c.197].

Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Підприємства, які мають рахунки в банках і здійснюють операції в готівці, встановлюють ліміт каси.

Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня.

Такі підприємства можуть зберігати готівку в своїй касі на кінець дня в межах встановленого ліміту. Кожне підприємство встановлює ліміт каси із врахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості, строків здачі готівки. Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який підписується головним бухгалтером і керівником.

Для кожного підприємства і його підрозділів встановлюється окремий розрахунок встановленого ліміту залишку готівки касі. Підприємства, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці роботи ліміт каси встановлюють відповідно до провізних розрахунків.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад встановлений ліміт каси в порядку і строки визначені банком для зарахування коштів на поточні рахунки. Якщо ліміт каси не встановлений взагалі, то вся наявна готівка в касі підприємства має здаватися в банк. Вся готівка , що надходить до каси підприємства, має своєчасно і в повній мірі оприбутковуватися.

Підприємства мають право зберігати готівку у своїй касі, що одержана в банку для виплат пов’язаних з оплатою праці, виплат стипендій, пенсій, дивідендів понад встановленим лімітом каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку. Готівка, яка одержана в банку на інші витрати, має видаватись підприємством своїм представникам в той самий день. Готівка, яка одержана в банку, але не використовується за призначенням протягом встановлених строків, повертається до банку не пізніше наступного робочого дня банку, або може залишатися в касі підприємства в межах встановленого ліміту і видаватися на ті самі цілі.

До підприємств застосовуються штрафні санкції за порушення порядку ведення касових операцій, які наведені у таблиці.[4, с.115].є

Штрафні санкції за порушення порядку ведення касових операцій

Порушення касової дисципліни

Розмір санкцій

1. Перевищення встановленого ліміту

2-кратний розмір суми понадлімітної виручки за кожен день

2. Неоприбуткування (не повне оприбуткування) готівки в касі

5-кратний розмір не оприбуткованої суми

3. Використання готівки з виручки, що отримана від реалізації продукції на виплату: заробітної плати, матеріальних заохочень, допомого всіх видів, компенсацій при наявності податкової заборгованості

Розмір проведених виплат

4. Перевищення встановлених строків використання виданої підзвіт готівки

25% виданих в підзвіт сум

5. Видача готівки в підзвіт без повного звіту за раніше видані кошти

25% виданих в підзвіт сум

6. Проведення готівкових розрахунків без представлення одержувачем готівки платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанцій до прибуткового ордера), які підтверджував би сплату покупцем готівки

Розмір сплачених коштів

7. Використання готівки, що отримана в банку не за цільовим призначенням

Розмір витраченої готівки

8. Не встановлена установами банків залишку готівки в касі

50-кратний розмір НМД за кожний випадок (для банків)

Таблиця 1.1

Розкриття терміну “Грошові кошти” в літературних джерелах

№ з/п

Джерело

Визначення

1

Бутинець Ф.Ф.[1]

Готівка необхідна будь-якому підприємству для видачі заробітної плати і здійснення деяких видів платежів.

Основними завданнями готівковкового обігу є:

 • здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;

 • своєчасне і правильне оформлення документів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху готівкових коштів;

 • проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.(с. 376-377 )

2

Швець В. Г. [5]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.(с.401)

3

Партин Г.О. [6]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. (с.215)

4

Кужельний М. В. [7]

До грошових коштів відносять готівку (у касі в національній та іноземній валютах), кошти на рахунках у банку (поточних та інших рахунках в національній та іноземній валютах).(с.101)

5

В. Д. Базилевич [8]

Готівковий обіг – це рух грошей у готівковій формі, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві. ( с.162)

6

Чебанова Н.В. [9]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

До касових операцій відносять операції, пов’язані з отриманням та використовуванням готівки безпосередньо з каси підприємства. (с.169)

7

Лишиленко О.В. [10]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.(с.578-579)

8

Васюта-Беркут О.І. [11]

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.(с.156)

9

Гладких Т. В. [12]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів та своєчасного їх надходження до кас банків підприємствами, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки. (с. 126-128)

10

Ткаченко Н.М. [13]

До грошових коштів належать:

 • касова готівка;

 • кошти на рахунках у банках;

 • інші кошти. Тобто «Грошові кошти» – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Для узагальнення інформації про рух грошових коштів у касах призначено рахунок 30 «Каса». (с.173)

Термін “Грошові кошти” розкривається у багатьох літературних джерелах різними авторами по-своєму. Майже всі вони орієнтуються на Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” та Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Це означає, що кожен з авторів зміг сформулювати і висловити своє бачення поняття “Грошові кошти” . Організацію обліку готівкового обігу розглядають у своїх працях такі науковці-дослідники: Ф.Ф.Бутинець, Задорожний, М.В. Кужельний, М.Р. Лучко, М.С. Пушкар, В.І. Ткач, М.В. Ткач, О. В. Лишиленко, Н. М. Ткаченко, В. Г. Швець, С.Ф. Голов, Т.П. Карпова та багато інших.

Таблиця 1.2

Аналіз дефініцій поняття “грошові кошти ”

№ з/п

Критерії групування

Джерело

Б Бутинець Ф.Ф.[1]

Швець В. Г. [5]

Партин Г.О. [6]

Кужельний М. В. [7]

В. Д. Базилевич [8]

Чебанова Н.В. [9]

Лишиленко О.В. [10]

Гладких Т. В. [12]

Ткаченко Н.М. [13]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

-

+

+

+

-

+

+

+

+

2

до грошових коштів належать:

 • касова готівка;

 • кошти на рахунках у банках;

 • інші кошти.

-

+

+

+

-

+

+

+

+

3

готівка необхідна будь-якому підприємству для видачі заробітної плати і здійснення деяких видів платежів.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

4

гроші та як будь-які документи, що приймаються банками до вкладу та негайно відносяться на рахунок вкладника.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

рух грошей у готівковій формі, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві – готівковий обіг.

-

-

-

-

+

-

-

-

-

6

платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

7

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

-

-

+

+

-

-

+

-

-

8

Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

-

+

+

+

-

-

-

-

-1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з організації обліку готівкового обігу

Питання обліку готівкового обліку досить широко розглядається в періодичних виданнях. Деякі з них наведено у табл.1.3.

Таблиця 1.3

Питання щодо обліку і аналізу готівкового обігу, які розглядаються в

періодичних виданнях

п/п

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1

Валентинова Т.

Постійна готівка в касі : як забезпечити // Все про бухгалтерський облік -2010-№23(1660) ст.40-41

У даній статті розглянуто,можливість притримання в касі виручки понад ліміт ,та забезпечення наявності грошей в касі ,не порушуючи при цьому чинного законодавства.

2

Спеціалісти ДПА в Житомирській області.

Чи можна виплачувати зарплату з каси ,коли є податковий борг // Все про бухгалтерський облік-2009-№36 (1553) ст.64

У даній статті спеціалісти ДПА опираючись на Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ,затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. №637 (а саме п. 2.9,та пп 7.32) обргунтовують порушення податкового законодавства при виплаті заробітньої плати з коштів ,отриманих у касу підприємства від реалізації власної продукції ,за наявності податкової заборгованості.

3

Осавул А.

Інвентаризуємо касу// Все про бухгалтерський облік-2010-спецвипуск №100 (1737)

Ст.27-28

Автор виходячи з п.4. 10

Положення про касові операції ,звертає увагу на нюанси проведення інвентаризації каси.

4

Кулакова М. Звіт про рух грошових коштів.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №6 (1403). – с.26-34

У статті детально розглянуто, як заповнювати форму №3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів», докладно розкрито, що слід заносити до кожного його рядка,й говориться про принципи його заповнення.

5

Височан О. Формування моделі активного контролю та її реалізації на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – с.50-56

Автор в статті охарактеризовує виділення процесу трансформування завдань контролю наявності та руху грошових коштів,за допомогою запровадження системи активного контролю на ділянці обліку грошових коштів.

6

Валентинова Т.

Що вважають оприбуткуванням готівки в касі: думка Нацбанку . // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №38 (1435). С.21-22

Дана стаття є одним з коментарів редакції щодо коментованого листа Нацбанку який наполягає на своєчасному оприбуткуванні готівки (тобто в день одержання),та в повній сумі.

Та охарактеризовує поняття ” оприбуткування” з своєї точки зору.

7

Рудий Є.

Хто і як штрафує за несвоєчасне здавання виручки: штраф є – відповідальності немає?//Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №72 (1469). – с.9-10

Автор пояснює застосування ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення представниками КРУ за порушення правильного ведення касових операцій.

Стаття поширюється на підприємства всіх форм власності, що реалізують товари за готівкові кошти за порушення строків здавання виручки.

8

Назаренко І.

Розмінна монета в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №14 (1411). – с.11-12

Матеріал присвячений обліку розмінної монети в касі підприємства і в скриньках касових апаратів.

Наявність розмінної монети на місці оформлення розрахунків не просто бажання підприємства, а необхідність.

Суму розмінної монети, що необхідна касиру для роботи, підприємство встановлює самостійно.

9

Шершун І. Вези – не хочу: спрощено ввезення-вивезення готівки за кордон.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №68 (1465). – с.13-14

Автор коментує постанову Правління НБУ від 12.05.08р. №148, яка на його думку значно спрощує переміщення готівкових коштів через митний кордон,та передбачає оборот в країні тільки задекларованою готівкою.

10

Валентинова Т. Щоб фінанси не співали романси.., або як забезпечити постійну готівку в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №35 (1312). – с.11-12

Авторка точно описує ситуації з різними лімітами в касі та зазначає ситуації в яких готівку не вважають понадлімітною.

11.

Кропивницький В.

Чи включають до розрахунку ліміту каси готівкові внески в статутний фонд //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320)

Ст.22

Консультант газети акцентує увагу на вдалих пунктах акцентованого листа НБУ ,а саме щодо включення внесків засновників до розрахунку при встановленні ліміту каси.

12

Ковальчук О.

Як видати готівку з каси за довіреністю //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320)

С.64

Авторка розглядає один з основних аспектів правил ведення касових операцій,та зазначає що видача грошей за довіреністю урегульована Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ,затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. №637

З упевненістю можна зазначити що кожен з переглянутих вище авторів описує,аналізує способи відображення грошових коштів та готівкового обігу в документах та рахунках бухгалтерсього обліку,оскільки ця тема є актуальною.

Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, встановлення необхідних норм, нормативів чи стандартів, спрямованих на утворення достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів економіки є головною метою правового регулювання бухгалтерського обліку (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Нормативно-правова база обліку готівкового обігу

№ п/п

Нормативне джерело

Стислий зміст

1

«Положення про веде-ння касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. №637

Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України", визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

2

Постанова Правління НБУ «Про встановле-ння граничної суми го-тівкового розрахунку» №32 від 09.02.2005 р.

Встановлює граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

3

Закон України„Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., № 996-ХІV

Визначає правові засади регулювання, організації,ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

4

Указ Президента України «Про засто-сування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995р.

Встановлює фінансові санкції у вигляді штрафу, у разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність.

5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.99 р., №87

Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" від 31.03.99 р., № 87

Цим Положенням (стандартом) визначається методика складання звіту про фінансові результати. Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99р. № 87.

Визначає, що у статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" від 31.03.99 р., № 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

9

Наказ Держкомстату України “Про затвер-дження типових форм первинного обліку ка-сових операцій” від 15.02.96р. № 51.

У даному Наказі затверджено типові форми первинного обліку касових операцій.

10

Інструкція про засто-сування Плану ра-хунків бухгалтерського обліку, затверджена МФУ від 30.11.99 р., №291

Визначає рахунки синтетичного обліку для обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій. В ній наводиться перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Судячи з обширної нормативно-правової бази обліку готівкового обігу приділяється досить велика увага, тому що він є одним із факторів від якого залежить ефективна діяльність і як наслідок прибутковість підприємства. Таким чином підприємство зацікавлене у існуванні широкого спектру нормативних актів і положень, що дозволяє правильно ормативнорегулювати облік готівкового обігу.

Стан висвітлення обліку готівкового обігу у матеріалах науково-практичних конференцій та наукових статей

п/п

Назва конференції

Дата

прове-дення

Місце

прове-

дення

Автор і назва статті

Питання, що розглядалися

1

Трансформація господарського механізму в умовах кризи

15-17 квітня 2010 р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Шестерняк М.М.

« Облік фінансово-господарських операцій як важливий етап здійснення спільної діяльності»

Організація обліку спільної діяльності, готівкові розрахунки спільної діяльності.

2

Генезис інституційної системи транзитивних економік

7-8 травня 2008р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Трофімова Т. В. «Проблемні питання запровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах»

Програма «Бюджетне управління для 1С: Підприємство 8.0» її можливості, які дозволяють побудувати повну систему бюджетів руху грошових коштів.

3

Генезис інституційної системи транзитивних економік

7-8 травня 2008р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Ковальчук Т. М. «Методичні засади фінансового оперативного аналізу»

Готівкові кошти як об’єкт оперативного аналізу.

Методика оперативного аналізу кругообороту оборотних коштів.

4

Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ

2007р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Мустеца І. «Гармонізація обліку грошових коштів на українських підприємствах згідно з МСФЗ»

У статті висвітлено облік готівкового обліку на підприємствах країн, які використовують МСФЗ. Зроблено акцент на гармонізації обліку грошових коштів в Україні згідно з МСФЗ.

Метою цієї статті є аналіз відповідності законодавства України з обліку грошових коштів законодавству країн з континентальною системою обліку та визначення перспектив подальшого розвитку обліку грошових коштів на підприємстві.

5

Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ

2007р

ЧТЕІ КНТЕУ

С.В Чорна

«Облік грошових коштів : управлінський аспект»

Метою статті є розгляд управлінського обліку грошових коштів ,автор акцентує відмінності між фінансовим та управлінським обліком грошових коштів.

6

Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті

24-25 березня

2006р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Танас Л. «Звіт про рух грошових коштів: значення та проблеми складання»

Економічна точка зору грошей. Гроші – найбільш ліквідні активи. Мета, етапи процесу, проблеми та методи складання Звіту про рух грошових коштів.

7

Студентська науково-практична конференція КНТЕУ

2006р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Ластівка А. «Теоретико-методичні підходи до обліку грошових коштів»

Вплив обліку готівкового обігу на грошові потоки підприємства. Зв'язок готівкових і безготівкових грошових потоків. Фінансовий облік готівкового обігу.

Правильна побудова обліку готівкового обігу дає можливість забезпечити інформацією про наявність, цілеспрямоване використання і контроль за готівковими коштами.

8

Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті

24-25 березня

2005р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Гаврилюк І. «Аналіз грошових коштів»

Організація та управління грошовими процесами. Мета та завдання аналізу грошових коштів. Напрями руху, обсяг, склад та структура грошових коштів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM