Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова Xu.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
213.51 Кб
Скачать

1.3.Обгрунтування елементів облікової політики щодо організації обліку готівкового обігу

Облікову політику можна розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те за­конодавчих та виконавчих органів влади, з іншого — як сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської діяльності [14, с.212].

Термін "облікова політика", визначений Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №966 - XIV, означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності,облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві враховуючи специфіку його діяльності.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; забезпечує безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-ордерну форму обліку. До основних засобів відносяться засоби, очікуваний термін корисного використання яких складає більше одного року та вартість яких (без ПДВ) більше 1 тис. грн.. за одиницю.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість (без ПДВ) менше 1 тис. грн. за одиницю (відповідно до пункту 5 П(С)БО 7). Відповідно до пункту 27 П(С)БО 7, амортизацію по малоцінних необоротних матеріальних активах – нараховувати в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.

Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважається вид запасів. Предмети, строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 23 «Виробництво» і списуються щомісячно на вартість тих запасів, у зв’язку з придбанням яких ці витрати понесені. Оцінку незавершеного виробництва визначають виходячи із вартості не переробленої сировини на виробництві.

Готова продукція обліковується за фактичною виробничою собівартістю. Визначення, оцінку та облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Резерв сумнівних боргів не формується. У балансі дебіторська заборгованість за товари, послуги визначається за чистою реалізаційною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість вважається безнадійною у разі:

  • спливає строк позивної давності;

  • Господарський суд виносить рішення про визнання юридичної або фізичної особи банкрутом;

  • з’являється підтвердження відповідного органу або установи про виникнення та дію обставин непереборної сили або рішення про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях, про визнання потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха.

Доходи підприємства визначаються і нараховуються згідно П(С)БО 15 «Доходи». Дохід від реалізації продукції (послуг) визнається доходом, якщо право власності на продукцію (послуги) переходить до покупця.

Визначення та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрат». Відображення в обліку витрат діяльності здійснюється з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності». Рахунки класу 8 «Витрати за елементами» в обліку не використовуються.

Застосовуються форми та системи оплати праці згідно Закону України «Про оплату праці» та відповідно до умов галузевої угоди і колективного договору. Резерви на забезпечення виплат відпусток працівників з урахуванням сум обов’язкових відрахувань на соціальні заходи не створюються.

Податковий облік валових доходів і витрат здійснюється відповідно до вимог податкового законодавства.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація грошового обороту в касі, чисельності основних засобів, готової продукції та реалізації продукції.

Бухгалтерський облік ведеться згідно з Планом рахунків та інструкцією про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів № 291 від 30.11.1999 р..

Зміна облікової політики відбувається в таких випадках:

-зміни статутних вимог ТзОВ «Коломийська автобаза»;

-зміни діючого законодавства;

-зміни П(С)БО.

Зміни облікової політики здійснюються відповідно П(С)БО № 16 «Виправлення помилок і змін у фінансових звітах».

Отож прийняття та розробка облікової політики сприяє поліпшенню обліку та звітності підприємства що збільшує ефективність його роботи .

РОЗДІЛ 2

СТАН ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ НА ТзОВ «КОЛОМИЙСЬКА АВТОБАЗА»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM