Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова 2010.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
986.62 Кб
Скачать

77

Міністерство освіти І науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра Обліку і аудиту

«Облік загальновиробничих витрат та порядок їх

віднесення на собівартість продукції»

Курсова робота

Виконав студент 3-го курсу

денної форми навчання

спец. «Облік і аудит», 304 група:

Левченка Дмитра

Науковий керівник:

Кравчук Руслана Вікторівна

Чернівці

2010 Рік

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ І. Теоретико-організаційні основи обліку загальновиробничих витрат 6

Розділ ІІ. Стан обліку загальновиробничих витрат 30

на АТВТ «Трембіта» 30

ВИСНОВКИ 70

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72

ВСТУП

Формування загальновиробничих витрат виробництва і обігу, їх облік мають важливе значення для підприємницької діяльності організацій. Це важливо не тільки у взаємозв’язку з чинним в даний час законодавством, але і відповідно до місця бухгалтерського обліку в системі управління організацією.

Основою для розробки і реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ в тій або іншій області діяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані обліку витрат виробництва (обіг) і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю за використовуванням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Це визначає, що облік загальновиробничих витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце в системі організації.

Питання обліку витрат знайшли своє відображення у працях провідних вітчизняних та закордонних вчених-економістів: Ф.Ф.Бутинця, О.С.Бородкіна, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, К.Друрі, В.І.Єфіменка, Л.І.Кравченка, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, Ю.Я.Литвина, Є.В.Мниха, Ю.І.Осадчого, В.Ф.Палія, О.Ю.Редька, Дж.Г.Сігела, Я.В.Соколова, В.В.Сопка, Н.М.Ушакової, Дж.К.Шима та ін. Віддаючи належне напрацюванням фахівців у галузі теорії та обліку витрат діяльності підприємств, слід зауважити, що багато проблем до цього часу не знайшли свого остаточного розв’язання.

Побудова обліку загальновиробничих витрат і вибір методів калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) в значній мірі залежать від особливості галузі, типу і виду виробництва, характеру його організації і технологічного процесу, різноманітності продукції, що виробляється, виконуваних робіт і послуг, що надаються, масовості випуску, об’єктів калькуляції, структури організації і інших умов. Висловлене визначає порядок документального оформлення витрат, угрупування і систематизації даних первинних документів, побудова аналітичного обліку, способи числення собівартості конкретних видів продукції (робіт, послуг). Побудова обліку витрат залежить також і від того, яка інформація необхідна для ухвалення управлінських рішень.

Проте в даний час достатньо жорстко регламентовані окремі елементи витрат, що включаються в собівартість продукції. Основним документом є Положення про склад витрат, а також типові методичні рекомендації по плануванню, обліку і калькуляції собівартості робіт, продукції (робіт, послуг).

Крім того, важливо при організації бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на виробництво застосування галузевих інструкцій з питань планування, обліку і калькуляції собівартості продукції в частині, що не суперечить вищеназваному Положенню. Застосовуючи в практичній діяльності вищеназване Положення про склад витрат слід строго дотримуватися позиції відносно дотримання принципів і базових правил бухгалтерського обліку, зафіксованих в Законі “Про бухгалтерський облік”. Всі проведені організацією витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва, підлягають віддзеркаленню в бухгалтерському обліку загальновиробничих витрат на виробництво.

Відповідно до чинного законодавства для цілей оподаткування проведені організацією витрати коректуються з урахуванням затверджених в установленому порядку лімітів, норм і нормативів. Це означає, що в податковому законодавстві передбачений режим обмеження окремих видів витрат і це обмеження реалізується за допомогою коректування врахованих на рахунках бухгалтерського обліку відповідних витрат.

Актуальність поставлених питань зумовило вибір теми курсової роботи.

Метою написання курсової роботи є з'ясування сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, визначення складу загальновиробничих витрат на підприємстві, обґрунтування теоретичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих систем обробки інформації.

Предметом дослідження курсової роботи є система обліку господарських операцій, пов'язаних з загальновиробничими витратами підприємств.

Об'єктом дослідження курсової роботи є облік загальновиробничих витрат на АТВТ «Трембіта».

Завданнями даної курсової роботи є:

  • узагальнення підходів до визначення сутності витрат як економічної категорії;

  • визнання та класифікація загальновиробничих витрат;

  • вивчення діючої практики обліку загальновиробничих витрат на АТВТ «Трембіта»;

  • розробка шляхів вдосконалення обліку загальновиробничих витрат

  • на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності АТВТ «Трембіта» сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню обліку загально виробничих витрат підприємства.

У процесі дослідження використовувалися законодавчі і нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства, праці вітчизняних і зарубіжних економістів, дані статистичної і фінансової звітності АТВТ «Трембіта», періодичні видання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM