Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова 2010.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
986.62 Кб
Скачать

Розділ іі. Стан обліку загальновиробничих витрат на атвт «Трембіта»

2.1. Економічна характеристика та загальні аспекти оргнізації обліку на атвт «Трембіта»

Акціонерне товариство відкритого типу «Трембіта» створене відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та організацією орендарів Чернівецького виробничого швейного об’єднання «Трембіта» від 17.06.1993р.

Акціонерне товариство відкритого типу «Трембіта» вперше зареєстровано виконавчим комітетом Чернівецької міської Ради народних депутатів за № 358/12 30.06.1993р. Регламентація власності здійснюється у відповідності з цивільним законодавством України щодо правового режиму спільної колективної власності.

Скорочене найменування – АТВТ «Трембіта».

Підприємство знаходиться за адресою: 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 3.

Розрахунковий рахунок №26004002119001/980 в ЧФ АТ Укрінбанк м. Чернівці, МФО 356204.

ЄДРПОУ – 00310166

КОАТУУ – 7310136300

ЗКГНГ – 17210

КВЕД – 18.22.1; 18.21.01

КФВ – 10

КОПФГ – 231

СПОДУ – 06024

Статутний фонд АТВТ «Трембіта» сформований та сплачений і на 31.12.08р.

Становить – 3597,3 тис. грн..

Статутний фонд АТВТ "Трембiта" сформований та сплачений i на 31.12.08 р. становить - 3597,0 тис.грн. Статутний фонд подiлений на 476459 простих iменних акцiй вартiстю 7 грн. 55 коп. за одиницю.

Iнформацiя про випуск цiнних паперiв: - перша емiсiя : 145612 штук на суму 50964,2 грн. реєстрацiйний номер 24/1/94 вiд 19.01.1994 р.;

- друга емiсiя : 231605 штук на суму 81061,75 грн. реєстрацiйний номер 383/1/96 вiд 01.08.1996 р.;

- третя емiсiя : 636071 штук на суму 222624,85 грн. реєстрацiйний номер 1/1/99 вiд 05.01.1999 р.

Облiк акцiонерiв ведеться незалежним реєстратором ТОВ "Цiннi папери", лiцензiя АВ № 440367 вiд 01 листопада 2008 р. видана ДКЦПФР, лiцензiя дiйсна до 27 травня 2010 р. Мiсце знаходження : м. Чернiвцi, 58000, вул. Трембітаська, 16. Код ЄДРПОУ 30311719.

Середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу складає - 744 чол.

Статут пiдприємства iз змiнами та доповненнями зареєстровано Виконавчим комiтетом Чернiвецької мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйною пала-тою 26 липня 1999 р. № 468-Р. Статут АТВТ "Трембiта" в новiй редакцiї зареєстро-ваний 04 лютого 2005 р. № 10381050001000561.

Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть:

Керiвник пiдприємства - Станкевич Стелла Омелянiвна.

Головний бухгалтер - Боричевська Олена Євгенiвна.

Предметом дiяльностi АТВТ "Трембiта" є :

  • виробництво та реалiзацiя швейної продукцiї широкого асортименту;

  • торгiвельна дiяльнiсть;

  • надання послуг.

Формування виробничої структури здійснюється під впливом багатьох факторів. Головним з них є виробничий профіль підприємства, тобто характер та особливості продукції, що виробляється безпосередньо обумовлюють хід виробничого процесу та склад відповідних підрозділів.

На АТВТ «Трембіта» виробнича структура має свою специфіку, вона визначена характером поділу праці між підрозділами, характером продукції, технологічним процесом. На підприємстві діють допоміжні, підсобні, основні, побічні та обслуговуючи господарства. До побічного виробництва відносять: утильний цех, транспортне господарство, склад допоміжних матеріалів.

Обслуговуюче господарство включає такі склади: склад основних та допоміжних матеріалів, склад готової продукції. Вони забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних та допоміжних виробничих процесів.

До основного виробництва відносять такі відділи та цехи: підготовчо-розкрійний відділ, експериментальний цех, пошив очні цехи. Підсобне господарство включає фурнітурний цех та столярну майстерню. Вони виробляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що призначає профіль та спеціалізацію підприємства.

До допоміжного господарства відносять: котельно та ремонтно-механічний цех (потоки, дільниці, робочі місця). Допоміжні цехи виробляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб у середині малого підприємства.

За формою спеціалізації основних цехів на підприємстві діє предметна структура. Ознакою якої є спеціалізація цехів на виробленні певного виробу. Так, цех №1 спеціалізується на пошитті чоловічих піджаків костюмних і одиничок. Пошив піджака однієї моделі включає в себе 71-80 технологічних операцій. Цех №2 спеціалізується на пошитті брюк, брюк одиничок та костюмних.

Загальну структуру утворює сукупність всіх виробничих та управлінських підрозділів підприємства.

Таким чином, даючи загальну характеристику організаційної структури АТВТ «Трембіта» можна ствердити, що організаційна структура підприємства забезпечує координацію всіх функцій менеджменту; структура організації визначає повноваження і відповідальність на управлінських рівнях; організаційна структура забезпечує ефективну діяльність підприємства, тобто стиль менеджменту і якість праці колективу.

Бухгалтерський облiк на АТВТ "Трембiта" заведений у вiдповiдностi до Закону України вiд 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiт-нiсть в Українi" зi змiнами, внесеними Законом України вiд 22.06.00 р. № 1829-III, а також вимог П(с)БО 1-17,21,22,24,29 внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України.

Бухгалтерський облiк ведеться за допомогою комп"ютерної технiки в системi МIN:МАX.

Податковий облiк визначення доходу ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283/97 ВР (зi змiнами та доповненнями).

Техніко-економічні показники наведені у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Техніко-економічні показники АТВТ «Трембіта» за 2007 – 2008 рр

Показники

Одиниці виміру

2007

2008

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Обсяг реалізація продукції:

тис.грн.

24857

25283

426

1,7

Реалізація внутрішній ринок

тис.грн.

5519,7

4841,2

-678,50

-12,29

Експорт

тис. грн.

33647

28819,5

-4827,50

-14,35

Готова продукція у торгівлі

тис. грн.

584,5

338,8

-245,70

-42,04

Готова продукція на складах

тис. грн.

2122,4

2834,9

712,50

33,57

Собівартість швейних виробів

тис. грн.

32046,6

30183

-1863,60

-5,82

Товарний випуск у діючих цінах

тис. грн.

37415,9

30564,4

-6851,50

-18,31

Рентабельність

%

1,39

0,76

-0,63

-45,19

Прибуток

тис. грн.

2055

2331

276

13,43

Фонд оплати праці

тис.грн.

9078,4

7530,3

-1548,1

-17,05

Середньоспискова чисельність персоналу

чол.

1351

744

-164,00

-8,67

Середньомісячна зарплата

грн.

560

843,4

59,00

6,97

Оплачені податки та платежі, в тч.

тис. грн.

11138,6

7428,7

-3709,90

-33,31

Соцстрах

тис.грн.

1125,3

7587,6

-537,7

-47,8

Пенсійний фонд

тис.грн.

6667,3

6001,2

-666,10

-9,99

Фонд зайнятості

тис.грн.

406

255,4

-150,60

-37,09

Податок з громадян

тис.грн.

1116,4

952,8

-163,6

-14,6

Податок з доходів фізичних осіб

тис. грн.

22642

9328

-13314

-58,80

Коефіцієнт автономії

> 0.5

0,6214

0,5688

-0,0526

-8,46

Коефіцієнт фінансової залежності

>1

1,6092

1,7581

0,1489

9,25

Коефіцієнт фінансового левериджу ( ризику)

< 0.5

0,6092

0,7581

0,1489

24,44

Необоротнi активи станом на 31.12.2008 р. по підприємству складають 48210,6 тис.грн., в тому числi:

  • основнi засоби по залишковiй вартостi складають – 41051,3 тис.грн.

  • iншi фiнансовi iнвестицiї – 1993,0 тис.грн.

Облiк основних засобiв в основному вiдповiдає вимогам П(с)БО № 7 "Ос-новнi засоби". В облiку та звiтностi правильно вiдображаються надходження, ре-алiзацiя, лiквiдацiя та ремонт основних засобiв. Hарахування амортизацiї прово-дилось за ставками, передбаченими ст.8.6. Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у розрiзi груп. Документальне оформлення вибуття основних засобiв вiдповiдає вимогам бухгалтерського облiку.

Визнання i оцiнку дебiторської заборгованостi пiдприємство веде вiдповi-дно П(с)БО N 10. Дебiторська заборгованiсть по пiдприємству за товари, роботи та послуги на 31.12.2008 р. по чистiй реалiзацiйнiй вартостi складає – 7179,2 тис.грн. На 01 сiчня 2009 р. дебiторська заборгованiсть збільшилась на 3226,7 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає -1255,2 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованість – 428,0 тис.грн.

Пiдприємством у 2008 р. резерв сумнiвних боргiв не створювався.

Залишки грошових коштiв - в нацiональнiй валютi складають – 545,0 тис.грн.; іншi оборотнi активи – 42,0 тис.грн.

Облiк зобов"язань по пiдприємству вiдповiдає вимогам П(с)БО 11 "Зобов"язання". Довгостроковi кредити банкiв складають – 8244,0 тис.грн.

Поточнi зобовязання складаються з:

  1. Короткострокових кредитiв банкiв - немає;

  2. Поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями - немає

  3. Кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги – 36924,9 тис.грн.

  4. Поточних зобов'язаннь за розрахунками: з бюджетом – 145,6 тис.грн.; зi страхування – 153,8 тис.грн.; з оплати працi – 357,6 тис.грн.; з учасниками – 0,8 тис.грн. інших поточних зобов'язаннь – 494,3 тис.грн.

Всього поточних зобов'язань – 39360,7 тис.грн.

Станом на 31.12.2008 р. на пiдприємствi спостерiгаеться збiльшення валюти балансу на 25332,3 тис.грн. порiвняно з попереднiм перiодом. Збiльшення валюти балансу вiдбулося за рахунок отриманого прибутку, кредитiв банку.

Власний капiтал пiдприємства складається з: статутного капiталу – 586,8 тис.грн. ; iншого додаткового капiталу – 17450,7 тис.грн.; резервного капiталу – 146,7 тис.грн.; нерозподiленого прибутку – 6795,0 тис.грн. Статутний капiтал АТВТ "Трембiта" вiдповiдає положенням ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв товариства бiльше вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу.

В цiлому валюта балансу дорiвнює 72583,9 тис.грн.

Середньоспискова чисельність персоналу зменшилась на 164 чоловіки або на 8,67% за рахунок чого фонд оплати праці зменшився на 1548,1тис. грн. або на 17,05%. Обсяг реалізації продукції збільшився на 426 тис. грн., що в подальшому призвело до збільшення прибутку на 276 тис. грн. або на 13,43%.

Як відомо, метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Така інформація дає можливість керівникам підприємства приймати обгрунтовані управлінські рішення, а отже, повніше використовувати виробничий потенціал підприємства. В тому числі, за допомогою даних бухгалтерської служби керівники мають змогу впливати на процеси, пов’язані із стимулюванням праці.

Бухгалтерський облік на АТВТ «Трембіта» ведеться у відповідності до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996, а також вимог П(С)БО 1,16,29 внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

На АТВТ «Трембіта» ведеться такий тип організаційної структури апарату бухгалтерського обліку як лінійно – штабна організація бухгалтерського обліку.

Принцип організації бухгалтерії за лінійно – штабною системою передбачає створення спеціальних консультативних підрозділів на різних рівнях управління. При цій системі розповсюдження штабу (керівництва підприємства, головного бухгалтера) передаються не самому виконавцю, а через відповідного керівника, який очолює підрозділ бухгалтерії.

А також на акціонерне товариство відкритого типу «Трембіта» згідно інструкції про бухгалтерів, працівники бухгалтерії є бухгалтер матеріального відділу та бухгалтер по заробітній платі, бухгалтер по розрахунків з постачальниками. Загальні головні положення бухгалтера матеріального відділу є: він являється робітником центральної бухгалтерії, веде звіт і перевірку документів цеха, а також до 9 числа кожного місяця веде звіт списання товарно – матеріальних цінностей на виробництво та виробництво послуг, складає журнал – ордер № 6, № 7.

Бухгалтер матеріального відділу має право потребувати від підготовчих цехів активів звіти руху товарно – матеріальних цінностей та авансові звіти. Відповідає за своєчасне нарахування постачальникам кредиторської заборгованості та нарахування у встановлений строк в бюджет кредиторської заборгованості.

Бухгалтер по заробітній платі несе відповідальність за своєчасне нарахування в бухгалтерії заробітну плату та інших видів оплати праці, якісне виконання відповідальності. Так, завдання бухгалтера із відділу зарплати на АТВТ ”Трембіта” полягає в тому, щоб:

-своєчасно вимагати всі необхідні документи для нарахуваня зарплати;

-правильно виконати розрахунки;

-включити нараховану суму до складу валових витрат підприємства;

-своєчасно здійснити виплату.

Бухгалтер у цьому разі є виконавцем, усі ж організаційні питання застосування форм оплати праці, раціонального використання робочого часу вирішуються керівництвом підприємства та його службами.

Бухгалтерський облік ведеться за допомогою комп’ютерної техніки в системі МІН:МАХ.

Стан аналітичного і синтетичного обліку первинних документів, журналів – ордерів, головної книги та інших регістрів обліку – задовільний. На підприємстві забезпечено надійне збереження первинних документів та облікових регістрів, а також бухгалтерських звітів і балансів.

Податковий облік визначення доходу ведеться у відповідності до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05. 1997 року № 283/97 ВР (зі змінами та доповненнями).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM