Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова 2010.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
986.62 Кб
Скачать

Спеціальна література з питань обліку витрат

п/п

Джерело

Короткий зміст

Використання для обліку витраь

1

2

3

4

1

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. – Дніпропетровськ, ТОВ”Баланс-клуб” 2008.-832с.

Автор книги розглядає методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за П(С)БО

Методологію бухгалтерського обліку за П(С)БО та новим планом рахунків.

2

Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятих // Киев “А.С.К.”. — 2008 р.

Автор розглядає організацію бухгалтерського обліку витрат

При написанні даної курсової роботи використано розділ присвячений обліку витрат.

3

Даниленко О. Бухгалтерський облік, як відображення майбутнього української економіки // Бухгалтерія. — 2009 № 4

Автор розглядає нову систему бухгалтерського обліку та звітності, основні методологічні принципи обліку.

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

4

Кирей А. Ударим стандартом, по бухучету и разгильдяйству // Бухгалтерія. — 2008 № 48

Розглядаються проблеми класифікації і створення П(С)БО-7

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

5

Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені форми і порядок заповнення

Використано розділ первинні документи витрат.

6

Лень В.С. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 576 с.

В посібнику на системні основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності П(с)БО

Використано при висвітленні питання обліку витрат

7

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.

В посібнику подано основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік та управлінський облік.

Використано при висвітленні питання обліку витрат

8

Хрипаг В. Я. Экономика предприятия Мн.: Экономпресс. — 2008

Економічна сутність та зміст витрат

Використано в питанні економічна суть витрат

При визначенні економічної сутності витрат, порядку їх обліку та контролю, автори розглянутих літературних джерел по різному трактують ці питання. Автор навчального посібника "Бухгалтерський облік в Україні" Завгородній В.П. у своїй праці комплексно розглянув питання організації і методології бухгалтерського обліку щодо форм обліку на підприємствах з різними формами власності та порядку складання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. Досить цікавими, на наш погляд, є наукові праці Грабової Н.М., яка є автором і співавтором посібників, присвячених бухгалтерському обліку, зокрема: "Теорія бухгалтерського обліку", "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках" . Це практичні посібники призначені для бухгалтерів, аудиторів, менеджерів, працівників фінансових, ревізійних та податкових органів, в яких розкрито роль обліку витрат в системі управління і контролю в умовах розвитку ринкової економіки, викладено теоретичні основи обліку витрат на підприємстві, напрямки його удосконалення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (стандартів) з бухгалтерського обліку .

Питання автоматизації обліку висвітлено у працях Бутинця Ф.Ф. „Інформаційні системи бухгалтерського обліку”, Івахненкова С.В. „Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту”, а також в періодичній літературі.

Взагалі необхідно сказати, що проблемам обліку витрат підприємства вчені-науковці та практики приділяють надзвичайно велику увагу. Хоча, на нашу думку, не досить ґрунтовно розглянуто питання документального забезпечення витратних операцій. В той же час широко наведена класифікація витрат та основи обліку (характеристика витратних рахунків, кореспонденція). Основні питання автоматизації обліку витрат висвітлено в економічній літературі доволі ґрунтовно.

В багатьох періодичних виданнях з бухгалтерського обліку можна знайти інформацію, що стосується обліку випуску продукції і визначення її собівартості. Здійснимо огляд періодичних джерел практичного характеру в яких постають питання, щодо випуску продукції в таблиці 1.6

Таблиця 1.6.

Питання щодо обліку витрат , які розглядаються в періодичних виданнях

№ п/п

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1.

Людмила Тринька. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 11

В даній статті автор зосереджує увагу на практичній стороні обліку витрат на виробництво. А також запропонував своє розуміння суті витрат та порядку відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

2.

Ганна Пустовіта. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 5

У статті розглянуто порядок обліку виробничих витрат, склад і структуру витрат, що включають до собівартості виробничої продукції, а також калькулювання собівартості продукції в малих підприємствах.

3.

Микола Білуха, Світлана Іваніна. Контроль витрат виробництва на основі впровадження комплексної автоматизації ПЕОМ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 5

Автор розглядає питання контролю за витратами виробництва, також подає модель стандарту контролю операцій з виробництва,

У своїй статті наводить схему автоматизованого обліку витрат виробництва на гумотехнічному підприємстві.

4.

Петро Хомин. Облік витрат виробництва за журнально-ордерною формою має відповідати вимогам фінансової і внутрішньої звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 6

Автор розглядає процес формування виробничої собівартості випущеної продукції на основі журнально-ордерної форми обліку , а саме Журналу-ордеру 5, 5А.

У свїй статті запропонував деякі аспекти удосконалення обліку у даних журналах –ордерах.

5.

Корягін М., Озеран В. Облік окремих матеріальних витрат на хлібопекарських підприємствах. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -№ 10

Автор розглядає процес обліку окремих матеріальних витрат (витрати на сировину і матеріали, витрати палива і електроенергії, витрати тари і тарних матеріалів) та його особливості на хлібопекарських підприємствах.

6.

Юрченко К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання //Вісн.Терноп. акад.нар.госп.- 2008.Вип. 7/2- с.101-104

Автор розглядає, що є спільним між затратами і витратами, пропонує витрати промислових підприємств класифікувати за двома напрямками: за належністю їх до виду діяльності та функціями управління, також нові, порівняно з вітчизняними системами, елементи групування витрат: залежно кон’юнктури ринку, групування для ціноутворення та прийняття оперативних рішень.

7.

Костенко В.В. Проблеми організації обліку прямих витрат на виробництво продукції // Проблеми науки.- 2008.- № 11.-с.38

Розглянуто можливості проведення обліку виробничих витрат і зазначено що один із важливих завдань бух. обліку згідно П(С)БО і складності фінансової звітності є забезпечення взаємо узгодженості показників фінансового і податкового аспектів обліку.

8.

Моссаковський В. Система кон- тролю витрат виробництва за сучасних умовах // Все про бух. облік.-2006.-№ 9.-с.29

Розглядає систему контролю витрат виробництва за сучасних умов, яке є вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів і господарства в цілому. Тому автор розглядає це питання щодо використання такої системи в Україні.

9.

Сук П.П. Групування витрат виробництва в умовах ринку //Економіка АПК.- 2009.- № 1.-с.53

Автор враховує досвід зарубіжних країн і приходить до висновку, що класифікація витрат (згідно із зарубіжними країнами) може бути прийнята в Україні при діючій системі інтегрованого обліку, а також при переходу на міжнародні стандарти ведення обліку.

10.

Лебедєва. Порядок формування собівартості готової продукції // Все про бух. облік -2009.-22 вер.-с.7

Розглядає який порядок формування собівартості готової продукції, передбачений національними стандартами бухгалтерського обліку.

Розглянувши таблицю 1.6 можна зробити висновок, що поняття обліку витрат розглядають багато авторів у своїх працях, кожний з яких описує і аналізує виробничі витрати, спосіб їх відображення в документах і на рахунках бухгалтерського обліку. Узагальнимо та згрупуємо питання, які розглядались в періодичних виданнях з обліку випуску продукції та визначення її собівартості. (табл. 1.7).

Розглянувши безліч різних періодичних видань та підручників в яких висвітлювалось питання обліку витрат слід відмітити, що багато авторів розглядають сутність формування обліку витрат, класифікацію витрат виробництва, методику обліку собівартості продукції. Але мало хто з них розглядає особливості обліку в зарубіжних країнах та врахування зарубіжного досвіду для побудови нових моделей обліку, не розглядають систему контролю витрат виробництва в сучасних умовах, що є важливим для обліку витрат.

Таблиця 1.7.

Питання, які розглядалися в періодичних виданнях з обліку витрат продукції та визначення її собівартості

№ з/п

Періодичні видання та автори статей

Питання що розглядалися

Порядок визначення собівартості продукції на рахунках бухгалтерського обліку

Контроль витрат виробництва

Облік витрат виробництва

Особливості обліку витрат виробництва у певних галузях

Сутність формування обліку витрат

Класифікація витрат

Облік собівартості з врахування досвіду зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

1

Бухгалтерський облік і аудит

1.1

Тринька Л.

+

1.2

Пустовіта Г.

+

+

+

+

1.3

Білуха М., Іваніна С.

+

1.4

Хомин П.

+

+

1.5

Корягін М., Озеран В.

+

2

Проблеми науки

2.1

Костенко В.В.

+

+

3

Вісник Терноп. академ. нар. госп.

3.1

Юрченко К.

+

+

4

Все про бух. облік

4.1

Моссаковський В.

+

4.2

Лебедєва М.

+

+

5

Економіка АПК.

5.1

Сук П.П.

+

+

+

Розглянемо матеріали наукових конференцій в яких висвітлюються питання обліку витрат (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Стан висвітлення обліку витрат у матеріалах науково-практичних конференцій

№ п/п

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

Автор і назва статті

Питання, що розглядалися

1.

Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Соціально-правові, економічні та психолого-педагогічні методи реформування української держави на сучасному етапі її розвитку”

25 квітня 2007 р.

м. Чернівці, – КП “Сторож. райдрукарня”,

Коляденко О. В. «Принципи формування бухгалтерської звітності в умовах ринкової економіки»

Проблеми складання та подання фінансової звітності підприємств. Методи її удосконалення.

2.

ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіко-правовий та соціально-психологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень”

28 квітня 2005 року

м. Чернівці

Дудко С. М.

«Система обліку матеріальних витрат на основі нормативів»

Як обліковуються витрати на підприємствах. Розглядалися проблеми недотримання фінансових нормативів обліку витрат. Пропонувались методи вирішення цих проблем.

3.

Міжнародна науково-практична конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”

27-28 травня 2005 року

Львів ПП “Компакт-В”

Сомик І. А.

Калькулювання у бухгалтерському обліку

Висвітлювались питання удосконалення методів калькулювання в бухгалтерському обліку на підприємствах України

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція

15 березня 2009 р.

м. Чернівці: АНТ Лтд.

Гончар П. О.

Звітність у системі бухгалтерського обліку

Розкривались нововведення у системі фінансової звітності, їх недоліки та переваги.

5.

Міжнародна науково-практична конференція

 "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки"

4-5 жовтня 2007 р.

м. Ужгород

Мікловда В. П.

Проблеми та шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту економічного механізму в умовах глобалізації економіки

Висвітлювалися проблеми та шляхи вдосконалення обліку витрат в умовах глобалізації економіки

6.

XXVIII Міжнародна науково-практична конференція “Генезис інституціональної системи національних економік»

7-8 травня 2008 р.

м. Чернівці,

Рута

Никифорак І. І.

Проблеми обліку та розподілу загально виробничих витрат підприємств

Розглядалися проблеми обліку й оптимального розподілу загально-виробничих витрат . Пропонуються спрощені варіанти розподілу витрат.

Ознайомившись з матеріали конференції в яких розглядаються витрати виробництва слід зробити висновок, що в статтях детально розглядається формування витрат підприємств, класифікація витрат, методи обліку витрат на виробництво продукції, вплив загальновиробничих витрат на витрати собівартості продукції. Але майже не досліджується питання щодо удосконалення калькуляції виробленої продукції та системи контролю за витратами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM