Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова 2010.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
986.62 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p. №996-XIV// Бухгалтерія. -2001. -№ 52/2. - С. 6-12.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 04.11.97 із змінами та доповненнями.

 3. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 із змінами та доповненнями.

 4. Закон України «Про податок на додану вартість» від 04.03.98 із змінами та доповненнями.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) у промисловості» від 26 квітня 1996 р. № 473.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» від 10.07.98 із змінами.

 7. Наказ Державного комітету промислової політики України «Про затвердження методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості» від 02.02.2006 р. №47.

 8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження регістрів бухгалтерського обліку» № 356 від 29. 12. 2004 року.

 9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій» від 30.11. 1999 р. № 291.

 10. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2006 р. № 47.

 11. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні, за редакцією Хом'яка Р. Л. – Львів: "Інтелект - Захід", 2005

 12. Архангельська Ж. К. Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці// Бух.облік і аудит, №8, 2006. – С. 5-9.

 13. Бабак А. А. Расходы: оформление документов, отражение в учёте и отчётности // Баланс №47, 2007. – С. 30-36.

 14. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В. "Інформаційні системи бухгалтерського обліку"- Житомир: Рута, 2005. – 45 с.

 15. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік – 3-є вид., перероблене і доповнене – Житомир: ПП Рута, 2006 – 672 с.

 16. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник – Ж.: Рута – 2006 р. – 422 с.

 17. Волков В.Г. Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего бизнеса. – М.: Бизнес-карта, 2007. – 87 с.

 18. Волкова М. В. Удосконалення методики калькулювання собівартості. – Донецьк, 2005. – 158 с.

 19. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. – Тернопіль: Астон, 2005 – 464 с.

 20. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність – Київ, 2004. – 796 с.

 21. Горелкин В.Г., Головко Т.В. и др. Первичная документация и ведение учетных регистров. – К.: Вища школа, 2005. – 305 с.

 22. Грабова Н. Н. Облік, розподіл і списання витрат на підприємствах // Бух.облік і аудит, №8,9, 2008. – С. 11-13.

 23. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие. – К.: Учетинформ, 2006. – 29 с.

 24. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у промислових та торгівельних підприємствах, 2004.: -- КАСК, 2004. – 624 с.

 25. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 2006. – 17 с.

 26. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. - Київ: ЦНЛ, 2004 – 440 с.

 27. Костенко Н. Провадимо інвентаризацію запасів // Податковий та бухгалтерський облік (укр.) – 2005 - №88 – С. 14-18.

 28. Кузьминский А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 2006. – 236 с.

 29. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦУЛ, 2005- 624 c.

 30. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система “Директ-Костинг”. М.: Финансы и статистика, 2006. – 17 с.

 31. Осейко Н.П. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьтера. – К.: Вища школа, 2006. – 29 с.

 32. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення. // Бухгалтерський облік і аудит (укр.) – 2007 -№6 – С. 40-57.

 33. Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності, що підлягає патентуванню // Бух.облік і аудит №7, 2007. – С. 76.

 34. Пархоменко В.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності// Бух. облік і аудит, № 7, 2008. – С. 5-6.

 35. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні – Луганськ “Футура”, 2006. – 464 с.

 36. Плєшонова П. Облік запасів у промисловості // Баланс - комплект (укр.).- 2009.- № 19.- С. 41-48.

 37. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Юнити, 2008. – 255 с.

 38. Сахарцева И.И. Управление издержками предприятий – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них // Новигатор бухгалтера, № 44, 2008. – С. 21-28.

 39. Смоляр Т., Пугачов О. Порядок відшкодування витрат на службові відрядження// Бух. облік і аудит, № 3. - 2008. – С. 15-18.

 40. Сопко В. Основи побудови внутрішньо-господарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)// Бух. облік і аудит, № 6, 2006. – С. 10-16.

 41. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 260 с.

 42. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: Техніка, 2004. – 2Парус.

 43. Споданенко Т. Інвентаризація. // Фінансова консультація (рос.) – 2009 - №22 – С. 30-36

 44. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студентів спеціальних вищих навчальних закладів. – 6-те видання. – Київ «А.С.К.», 2008. -784 с.

 45. Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)// Всё о бухгалтерском учёте, № 20. – 2009. – С. 4-9.

 46. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств – Київ – Ельга Ніка-Центр – 2008. – 320 с.

 47. Хлипальська В. Значення оцінки вартості в обліку запасів підприємства. // Бухгалтерський облік та аудит – 2005 - №3 – С. 25.

 48. Яцишин С. Р. Особливості калькулювання собівартості в умовах формування ринкових відносин // Технічний прогрес та ефективність виробництва. Збірка наукових праць. – Харків, 2003. Випуск 24. – С. 35.

Наказ №

по підприємству_________________

м.________ від 1 січня 200_____ p.

Про облікову політику

на 200___ р.

На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 966-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказую:

1. Нормативи та методичні принципи бухгалтерського обліку

1.1. При організації та веденні бухгалтерського обліку і складання звітності необхідно керуватися: (далі вказується перелік нормативної бази, що регулює питання організації і методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, хто відповідає за збереження і поповнення банку нормативної документації тощо).

1.2. Зміна облікової політики може відбутися за умови (вказують перелік умов зміни облікової політики — зміна вимог у зв'язку з прийняттям нових Законів, наказів Міністерства фінансів України, статутних документів, запропонованих і обґрунтованих фахівцями).

1.3. При складанні фінансової звітності встановити межу істотності (вказати суму, яка обґрунтована і визначається стандартами та вимогами звітності).

1.4. Установити тривалість операційного циклу (вказують термін з метою класифікації активів — дні, місяці, роки).

1.5. Визнання необоротних активів (встановлюється порядок визнання та оцінки основних засобів, малоцінних необоротних активів, нематеріальних активів тощо).

1.6. Встановити такі методи нарахування амортизації (вказують методи і відповідні їм активи).

1.7. Застосовувати такий порядок обліку та методи оцінки запасів (наводяться методи оцінки, що застосовуються до конкретних видів запасів з урахуванням їх напрямів використання чи вибуття).

1.8. Установити такий порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних та загальновиробничих витрат (вказують застосовуваний метод обліку і розподілу).

1.9. Створити забезпечення (вказують види забезпечень і створюваних резервів, їх розмір і порядок списання).

1.10. Визнання доходів і витрат (встановлюється порядок ведення доходів і витрат відповідно до прийнятих класифікацій та порядку розподілу і списання).

2. Техніка бухгалтерського обліку

2.1. Затвердити робочий План рахунків бухгалтерського обліку (вказується План рахунків, що відображає специфіку підприємства).

2.2. Застосовувати форму бухгалтерського обліку (вказують варіант форм бухгалтерського обліку з набором регістрів).

2.3. Затвердити порядок ведення аналітичного обліку основних засобів та запасів (вказують варіанти обліку за обраною формою).

2.4. Застосовувати такі форми бухгалтерських документів (наводять перелік як затверджених, так і нестандартизованих форм та порядок їх підпису).

2.5. Затвердити графік документообороту (вказують графік документообороту з усіма необхідними реквізитами).

2.6. Установити порядок організації і проведення інвентаризації (вказують нормативні документи, що регулюють інвентаризацію, терміни проведення та види об'єктів обліку, що підлягають інвентаризації, комісії, відповідальних осіб).

2.7. Організувати внутрішньогосподарський облік і контроль (вказують форму обліку і контролю, нормативне регулювання, систему звітності, внутрішнього аудиту).

2.8. Складати та подавати звітність (вказується перелік оперативної, бухгалтерської (фінансрвої) та статистичної звітності та терміни подання відповідно до чинного законодавства).

2.9. Затвердити програму автоматизації обліку (вказати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку: комп'ютеризація, сучасні програмні продукти, інформаційні технології тощо).

3. Організація бухгалтерського обліку

3.1. Визначити організаційну структуру бухгалтерської служби (вказати тип структури, чисельність та перелік відділів чи груп, підпорядоко-ваність, службову ієрархію).

3.2. Встановити відповідальність за організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності (вказується розподіл компетенції та відповідальності за організацію і ведення бухгалтерського обліку і складання звітності).

3.3. Здійснювати призначення та звільнення головного бухгалтера і працівників апарату бухгалтерії (вказати хто, на якій підставі приймає, погоджує та звільняє головного бухгалтера і працівників бухгалтерської служби).

3.4. Вимоги головного бухгалтера і працівників бухгалтерії (вказати перелік відділів, структурних підрозділів, які зобов'язані неухильно виконувати вимоги головного бухгалтера і працівників апарату бухгалтерії, відповідальність та санкції стосовно порушників).

3.5. Вважати пріоритетним завданням соціального розвитку апарату бухгалтерії (вказують перелік першочергових завдань, які необхідно вирішити щодо поліпшення умов праці, підвищення кваліфікації працівників, створення АРМ бухгалтера).

Керівник_______________

(Підпис)

З наказом ознайомлений: Головний бухгалтер_____________

(Підпис)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM