Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова Xu.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
213.51 Кб
Скачать

2.1.Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку готівкового обігу на ТзОв «Коломийська автобаза».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Коломийська автобаза» (далі-«товариство») створено на засадах договору між Учасниками від 21 березня 2006 р. і здійснює свою діяльність на підставі Статуту (додаток А) ,який є його установчим документом.

Місце знаходження Товариства: Україна Івано-Франківська обл.. м. Коломия, вул. Шарлая , 23;

Основною метою Товариства є здійснення господарської діяльності направленої на одержання прибутків і задоволення на їх основі інтересів Учасників, а також економічних соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

 • здійснення вантажоперевезень будівельним організаціям, а також іншим українським та іноземним юридичним та фізичним особам;

 • здійснення пасажирських перевезень;

 • здійснення обслуговування будівельних та будь-яких організацій, населення автобусами на погодинній оплаті за договірними цинами;

 • виконання будівельно-монтажних робіт;

 • надання послуг населенню і організаціям по ремонту автомобілів, агрегатів та деталей до них, технічному обслуговуванню, мийці транспортних засобів;

 • закупівля, переробка та продаж лісоматеріалів;

 • лісорозробка та лісозаготівля;

 • закупівля та реалізація металобрухту;

 • виготовлення різного виду прокладок, ущільнюючих сальників, сільськогосподарського інвентарю;

 • надання послуг по громадському харчуванню населенню в їдальнях, кафе, оптово-роздрібна закупка і торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, алкогольними, тютюновими, паливно-мастильними матеріалами;

 • торгівля автомобілями, запчастинами до них та металопродукцією;

 • виробництво промислової продукції, виробів сільськогосподарської та будівельної продукції, гіпсоблоків, шлакоблоків, цегли та товарів широкого вжитку;

 • закупівля та реалізація будівельних матеріалів;

 • надання транспортно-експедиційних послуг українським і закордонним представництвам, організаціям та приватним особам;

 • спонсорська діяльність;

 • дилерська діяльність:

 • консультування суб'єктів господарської діяльності з питань економічної діяльності, надання інших консалтингових, інформаційно - консультаційних та посередницьких послуг на комерційних засадах з питань економки, підприємництва та зовнішнього ринку, пошук ділових партнерів для інших суб"єктів господарської діяльності;

 • купівля та продаж нерухомості надання послуг, пов'язаних з рухомим і нерухомим майном;

Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуває з часу його державної реєстрації.Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, кутовий штемпель з фірмовим найменуванням, товарний знак (символіку), а також інші необхідні реквізити. .Товариство є правонаступником ВАТ „Коломийська автобаза", державного виробничого автооб'єднання „Івано- Франківськбудтранс" та здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування

Товариство для досягнення встановленої мети своєї діяльності має право від свого імені укладати договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, міжнародних комерційних і третейських судах, а також у судах інших держав.

Товариство є власником належного йому майна і здійснює права володіння, користування і розпорядження цим майном. Товариство має право передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду (фінансовий та оперативний лізинг), давати в тимчасове безкоштовне користування, давати в позику, заставляти належне йому майно юридичним та фізичним особам, а також списувати його з балансу, вчиняти відносно свого майна інші дії стосовно його відчуження, які не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

Товариство може створювати філії, представництва, а також дочірні підприємства у відповідності з чинним законодавством України, як на території України, так і за її межами.

Філії і представництва діють від мені Товариства на підставі Положень, затверджених Зборами Учасників, і не мають статусу юридичних осіб.

Дочірні підприємства діють на підставі Статутів, затверджених Зборами Учасників, і мають статус юридичних осіб. Між дочірніми підприємствами і Товариством укладаються угоди, які регламентують взаємовідносини сторін, не врегульовані Статутами. Угоди між дочірніми підприємствами Товариством від імені Товариства підписує Генеральний Директор.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.Всі фінансові операції Товариства відображаються на його поточних та інших рахунках в банках. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік, організація обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

Результати фінансово діяльності Товариства відображаються у його бухгалтерських звітах. Фінансові звіти Товариства складаються у порядку, встановленому законодавством України і відображають доходи та витрати Товариства.

Списання з балансу Товариства безнадійного щодо стягнення заборгованості, недостачі та втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання і транспортних засобів здійснюється з дозволу Генерального директора Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством та рішенням Зборів Учасників.

За підсумками кожного фінансового року Генеральний директор подає на розгляд Зборів Учасників детальний звіт про господарську діяльність Товариства та його баланс. Примірники звіту та балансу розповсюджуються за два тижні до чергових Зборів серед усіх Учасників Товариства.

Бухгалтер підприємства здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; забезпечує безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи комп'ютерну форму обліку. Відповідальність працівника бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM