Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / до друку Kursova_robot_a2(2).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Алпатова Н. Як показати в обліку списання зіпсованої продукції власного виробництва.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №67

 2. Баланс Бібліотека. «Учёт в производстве»., 2009р.

 3. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник., Вид. 4-те., Харківський національний ун-т ім. В.В. Докучаєва.- Х., 2007.-423с.

 4. Бородкин А.О. Формировании и учёте себестоимости в рыночных условиях //Бухгалтерский учёт и аудит. - 2002. - № 3. - С.32-41.

 5. Бутинець Ф.Ф., Двидюк Т.В., Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навч. закладів. – 3-те вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2007.-468с.

 6. Бухгалтерський облiк: Навч. посiбник / за ред. проф Ю.А. Верига; М.О. Виноградова; Т.В. Гладких; О.С. Гусакова; ст.викл. А.Ж. Пшенична. - К. : ЦУЛ , 2008. - 396 с.

 7. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. «Облік і аудит» вищих навч. закладів/ за редакцією проф.. Бутинця. - 7-те вид., доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006.- 832 с.

 8. Велш А.– Основи фінансового обліку. Київ (1999): Основи,1. – 943с.

 9. Войнаренко М.П. , Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит: підручник / М.П.Войнаренко, Г.В.Пухальська.– К.: ВЦ „Академія”, 2009. ––– 376 с.

 10. Волкова І. А. Фінансовий облік-1. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 228 с.

 11. Все про бухгалтерський облік. – Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета 2007 – 2009р.

 12. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007, 480с.

 13. Звiтнiсть пiдприємств: навч. посiбник / проф Ю.А. Верига. - 2-ге вид., доп. i перероб. - К.: ЦУЛ , 2008. - 776 с.

 14. Іванов Ю.А. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України: Заняття 44. Облік затрат і визначення фінансового результату.// Податки та бухгалтерський облік, Фактор № 42 (600) 26 травня 2009р.

 15. Коваленко О. Облік витрат на купівлю проектної документації для виробництва продукції.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №88

 16. Левицька С.О.Організація обліку: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 220 с.

 17. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навч. Посібник, 3-є видання. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 612 с.

 18. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид.,перероб. І доп. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008. – 556с.

 19. Матюха М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. для дистанційноо навч.-К.: Університет «Україна», 2005. – 306с.

 20. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненнлсті та етики. Видання 2006 року.– К.: ТОВ «ШФМЦАУ» Статус», 2006. – 1152 с.

 21. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка , В. І. Леміевського. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2006. – 1088с.

 22. Наказ « Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку». від 29.03.2002 №64. - http://www.liga.kiev.ua

 23. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»№ 47 від 06.03.2002- http://www.liga.kiev.ua

 24. Нападовська Л.В. Управлінський облік. Підручник для студентів. К.: Книга, 2004. – С.114

 25. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 26. Облiк у зарубiжних країнах: Пiдручник / О.М. Губачова; С.I Мельник. - К.: ЦУЛ, 2008. - 432 с.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №87- http://www.liga.kiev.ua

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290- http://www.liga.kiev.ua.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 - http://www.liga.kiev.ua.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» : затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №87- http://www.liga.kiev.ua

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» : затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №87- http://www.liga.kiev.ua

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №87- http://www.liga.kiev.ua

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №87- http://www.liga.kiev.ua

 34. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч.посібник. – Вид. 2-ге, перероб і доп. / В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с

 35. Собівартість і ціноутворення // Грачова Р. Про бухгалтерію по-людськи. – К.: 2000. – С.96-115 (Дебет-Кредит. Нова бухгалтерия 3).

 36. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260с.

 37. Сук Л.К., Бухгалтерський облік в галузях економіки. Навч.пос. – К.: Видавництво „Лира-К”, 2008. –208 с..

 38. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічної спеціальності вищих навч. закладів. – 6-те вид. – К.: Видавництво. С.К., 2003.-786с.

 39. Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 2 серпня. – С.4-6.

 40. Ткаченко Н. Формирование производственной себестоимости продукции, НЭП, рентабельности и определение цены продажи //Бухгалтерский учёт и аудит. - 2001. - № 6. - С. 29-37

 41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Видавництво „Лира-К”, 2008. –1012 с.

 42. Ткаченко О. Формування собівартості в супермаркетах .//Все про бухгалтерський облік . – 2008- №92

 43. Український Енциклопедичний Словник: В 3-х т./Редкол: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. - 2-ге вид. - К. : Голов. ред. УЕ, 2000р.-Т. 1. - 752 с.

 44. Український Енциклопедичний Словник: В 3-х т./Редкол: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. - 2-ге вид. - К. : Голов. ред. УЕ, 2001р. -Т. 2 - 736 с.

 45. Український Енциклопедичний Словник: В 3-х т./Редкол: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. - 2-ге вид. - К. : Голов. ред. УЕ, 2001р. - Т. 3. -736 с.

 46. Церетелі Л. Облік у виробництві продукції// “Вісник податкової служби України”. – грудень 2000 р., № 47, с.50.

 47. Чернелевський Л. Бухгалтерський облік у документах. Навч.пос. – Видавництво „Ліра-К”, 2008.-396 с.

 48. Чухліб А.П., Кабушкін Ю.П. Сутність і природа витрат на виробництво // Фінанси України.-2007.-№9. - С.30-34.

 49. Шандова Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України – 2007 – №12 – с. 53 – 57

 50. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України – 2008 – №7 – с.97-101

 51. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч посіб. – К.: Знання-Прес, 2008. – 444 с.

 52. Шеквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник – 2-ге вид., зі змін. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 376с.

 53. Шершун І. як обліковують пакування та перепакування продукції.//Все про бухгалтерський облік . – 2008. - №90

 54. Юрченко К. облік витрат виробництва та калькулювання продукції у промисловості.//Вісник податкової служби. – 2001. - №30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM