Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ_111_2003.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

29. Назвіть види аудиторських висновків та дайте їм характеристику.

Аудиторський висновок може бути безумовно-позитивним, умовно-позитивним, негативним або надається відмова від надання висновку про фін. звітність п-ва клієнта.

Позитивний висновок надається клієнту у випадках, коли на думку аудитора виконано наступні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня дня відображення реального стану справ клієнта;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація складена на основі прийнятої на підприємстві системи б/о, і сама ця система задовольняє існуючі законодавчі та нормативні вимоги;

- звітність складена належним чином за формою, затвердженою у вставленому порядку.

Коли фінансова звітність підприємства-клієнта не відповідає вимогам, за яких можливе надання безумовно-позитивного висновку аудитор повинен правильне кваліфікувати обставини, що призводять до цього. Перелік цих обставин містить наступне:

1) невпевненість, зумовлену обмеженням у сфері аудиту (аудитор не може отримати всю необхідна інформацію і пояснення); обмеження у часі перевірки, які диктуються клієнтом; ситуаційними обставинами

2) незгоду зумовлену: невідповідністю прийнятої облікової політики вимогам стандартів бухгалтерського обліку, розходженням в думках щодо відповідності фактів або сум у фінансовій звітності даним обліку незгодою зі способом надання або ступенем розкриття інформації про факти або суми у фінансовій звітності порушення чинного законодавства;

3) окремий випадок, коли прорахунки та відхилення, виявлені аудитором під час перевірки, було усунуто до моменту складанні аудиторського висновку. При цьому є підстави для складання умовно позитивного висновку із застереження аудитора, що показники звітності і достовірними з урахуванням відхилення за станом на відповідну дату, яка передує даті складання аудиторського висновку.

Наявність фундаментальної незгоди може призвести до представлення клієнту негативного аудиторською висновку. Наявність фундаментальної невпевненості може стати підставою для відмови від надання аудиторського висновку.

30.Методика аудиту організаційно-правових засад діял. П-ва

1. чи правильно створ п-ва (реестрація, відкриття рах та ін.)

2. встанов законності діяль (наявність ліцензій, патентів та ін.)

3. вивчення складу засновників п-ва, організ структури та повноважень посадових осіб.

31.Методика аудиту формування облік. Політики та порядку її дотримання

Ознайомлення з діяльністю підприємства контролер починає з вивчення облікової політики підприємства. Це дозволяє швидко визначити особливості обліку підприємства, скласти точний план перевірки з врахуванням специфіки діяльності і фінансового стану підприємства.Облікова політика підприємства - це система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному підприємстві,Мета аудиту облікової політики підприємства - встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.Об'єктом вивчення є всі внутрішньофірмові документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завдання аудиту :встановити   наявність   наказу  керівника   про прийняття облікової політики підприємства; вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених нормативними документами;дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, перевірити наявність посадових інструкцій, вибір форми ведення бухгалтерського обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку;проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової політики

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]