Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAVCh_ZAR_KUL_T.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Змістовий модуль 1. Культура як об’єкт теоретичного аналізу Тема і. Культура як об’єкт теоретичного аналізу

Культура, історія культури, культурологія. Актуальність культурологічної проблематики у сучасному соціогуманітарному знанні. Взаємозв’язок історії, етнографії, етики, естетики, історії релігії, мистецтвознавства в системі культурологічного знання. Аспекти вивчення культури як суспільного явища. Поняття культури, його полісемантичність. Сфери прояву культури. Проблема розподілу матеріальної та духовної культури. Функціонування духовної культури в суспільстві. Діяльність як спосіб розвитку культури. Культура як історична категорія. Наступність в розвитку культури та культурні надбання. Завдання курсу історії та теорії зарубіжної культури.

Природа та культура. Специфіка культурної еволюції. Вплив природи та суспільства на людину як продукт біологічної та культурної еволюції. Єдність космічної, біологічної та культурної еволюції. Расова, етнічна, національна, культурна, соціально-економічна різноманітність людства і його єдність як біологічного виду. Вирішальне значення культурної еволюції в становленні сутності людини. Культура як носій видової інформації, як соціальний зв’язок поколінь і критерій прогресивного розвитку людства. Соціальний прогрес і специфіка культурної еволюції. Вплив культурної еволюції на біологічну еволюцію: в період збирання, полювання, землеробства, промислового поступу та НТП. Протиріччя між біологічною та культурною еволюцією.

Варіативність історичного процесу. Поняття культурної епохи. Основні етапи історичної еволюції культури. Культурно-історична типологізація. Принципи класифікації культурної еволюції. Ранні форми культури. Культурно-етнічна класифікація народів світу.

Багатоманітність та єдність світової культури. Методологічні основи регіональної класифікації зарубіжної культури. Поняття культурного регіону. Культурне надбання та культурна наступність. Поняття культурної самобутності. Культурні регіони та їх кордони. Взаємодія та взаємовпливи культурних регіонів: синтез, симбіоз, зближення, конфронтація.

Методологія дослідження культур. Синхронний і діахронічний зрізи існування культури. Системно-структурний, структурно-функціональний та культурно-історичний аспекти дослідження культур. Філософський, аксіологічний, семіотичний, інформаційний, соціологічний, психологічний, системно-структурний, мистецтвознавчий методи дослідження культур. Порівняльно-історичний, типологізації, реконструктивний, польових досліджень – методи дослідження культур.

Сучасна типологія світової культури. Типи культур. Основні напрямки світової культурологічної думки. Й.Г. Гердер, Дж. Віко – основоположники культурологічної думки. Еволюціонізм (Е.Тайлор, Г.Спенсер, Л.Морган). Дифузіонізм (Ф. Ратцель, Фробеніус, Гребнер). Соціологічний підхід до розгляду культури Е.Дюркгейма. Концепція первісного мислення Л.Леві-Брюля. Функціональний підхід до історії культури Б. Малиновського і А. Радкліф-Брауна. Американська школа культурології (Ф. Боас, А.Крьобер, М.Хесковиц). Структуралізм К.Леві-Строса. Неоеволюціонізм Л.Уайта. Концепції локальних цивілізацій (М.Данилевського, О.Шпенглера, А.Тойнбі). Філософсько-історична концепція культури К.Ясперса. Розвиток психологічної антропології (З.Фрейд, К.-Г.Юнг, Р.Бенедікт, М.Мід, Е.Фром). Моралістичні напрямки в культурології (А. Швейцер, Т. Манн, Г. Гессе). Культура як етап розвитку людської природи в концепції Тейяра де Шардена. Критика аксіологічних концепцій культурного процесу Кіплінга та Габіно. Концепції кризи сучасної культури (Г.Маркузе, Т.Адорно, Ортега-і-Гассет). Теологічні концепції розвитку культури (Марітен, М.Бердяєв, П.Флоренський, Тілліх).

Структурні елементи культури. Культура та економіка. Зміст економічної культури, її структура та тенденції розвитку. Політична культура: традиції та новації. Політична культура та політична свідомість. Зміст та тенденції розвитку політичної культури. Правова культура. Право, правосвідомість та правова культура. Структура правової культури. Правова культура особистості. Мораль та культура поведінки. Етика та мораль. Моральний прогрес в світі культури людських відносин. Культура поведінки та професійна етика. Естетика в контексті культурології. Релігія в системі культури. Філософська культура як основа світогляду та діяльності. Культура мислення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]