Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Тех.Діагн. сама нова.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
6.73 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Технічна діагностика

Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 7.050503, 8.050503 – „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” денної та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ

2014

УДК 629..083(07)

Т38

До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради

(підпис) Луцького НТУ

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » 2014 року.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою машинобудівного факультету Луцького НТУ,

протокол № від « » 2014 року.

_____________ Голова навчально-методичної ради машинобудівного

(підпис) факультету

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького НТУ, протокол № від « » 2014 року.

Укладачі: ________ В.В. Тарасюк, кандидат технічних наук, ст. викладач

(підпис) Луцького НТУ

Рецензент: _______ І.Є. Цизь, кандидат технічних наук, доцент

(підпис) Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск: ________І.Є. Цизь, кандидат технічних наук, доцент

(підпис Луцького НТУ)

Т38

Технічна діагностика [текст]: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 7.050503, 8.050503 – „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” / укладачі: В.В. Тарасюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 188 с.

Видання містить тексти практичних робіт

Призначене для студентів для студентів спеціальності 7.050503, 8.050503 – „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”денної та заочної форми навчання.

© В.В.Тарасюк, 2014

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………3

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Діагностування кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів……………………………….………….…4

ПРАКТИЧНА РОБОТА№ 2 Діагностування систем охолодження та мащення двигунів……………..……………………………………………46

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Діагностування систем живлення бензинових двигунів і їх елементів……………………………………….82

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 Діагностування систем живлення дизельних двигунів і їх елементів………………………………...…...….90 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 Діагностування та регулювання паливних насосів високого тиску. діагностування та регулювання паливної системи газобалонних машин……………………………………….……………..107 ПРАКТИЧНЕЗАНЯТ№ 6 Діагностування елементів трансмісії …………………………………………………………….…….124 ПРАКТИЧНА РОБОТА №7Діагностування ходової частини………….146 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8Діагностування механізмів керування та тормозних систем………………………….……………………………165

ВСТУП

Тематика та розрахунок часу практичних занять з навчальної дисципліни « Технічної діагностики » визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичне заняття з навчальної дисципліни «Технічна діагностика» - форма навчального заняття при якій викладач організує детальний розгляд студентами теоретичних положень технічної діагностики. Метою практичних занять є формування у студентів вмінь і навичок застосування засобів діагностування машин, агрегатів, систем та механізмів. Основним завданням практичних занять є засвоєння методів діагностування машин, знайомство з організацією діагностування, конструкцією діагностичного обладнання та принципами його застосування.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку проблеми теми заняття викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Після проведення практичних занять студент повинен:

  • знати конструкцію та принципи роботи діагностичного обладнання, що використовуються в процесі діагностування;

  • вміти самостійно здійснювати підбір засобів діагностування, практично діагностувати машини, їх агрегати та системи, складати алгоритми діагностування.

завдань практичної роботи, визначити мету і зміст занять, послідовність виконання роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.