Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МеТеОрОл.ЛАБОРАТОРНІ 2009.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

М е т е о р о л о г і я і

к л і м а т о л о г і я

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.070800

Екологія та охорона навколишнього середовища”

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2007

УДК 551.5:504.38(07)

ББК 2623:26234.7я7

К 56

Метеорологія і кліматологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форми навчання / Ковальчук В.В., Федонюк М.А.- Луцьк: ЛДТУ, 2004-60 с.

Методичні вказівки містять матеріали для виконання лабораторних робіт з дисципліни „МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ”, що читається студентам денної та заочної форми навчання на третьому курсі. Згідно з робочою програмою даної дисципліни передбачено виконання лабораторних завдань по вивченню основних метеорологічних показників і характеристик, в тому числі температури повітря, сонячної радіації, вітру, атмосферного тиску, характеристик вологості повітря. Наводяться контрольні екзаменаційні запитання з даної дисципліни, перелік бібліографічних джерел, що рекомендовані до вивчення курсу.

Укладачі:__________ к.г.н., доц. кафедри екології Ковальчук В.В.

___________ асист.кафедри екології Федонюк М.А.

Рецензент:_________к. с.- г. н., доц. кафедри екології Волянський В.О.

Відповідальний за випуск: _______ завідувач кафедри екології

к.г.н. Картава О.Ф.

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ, протокол № ______від __________2007 р.

Затверджено до друку науково-методичною радою інституту ресурсозбереження та будівництва ЛДТУ, протокол №_____ від_________ 2007 р.

Затверджено на засіданні кафедри екології ЛДТУ, протокол №11 від

3 Травня 2007 р.

ВСТУП. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО

МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

1.1. Структура, мета, завдання курсу

Навчальна дисципліна “МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за напрямком 0708 “Екологія” і передбачена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Зміст програми передбачає лекції, практичні заняття, виконання лабораторних робіт, самостійну роботу студентів. За навчальним матеріалом передбачено екзамен як форма підсумкового семестрового контролю.

Мета вивчення студентами даної дисципліни оволодіння майбутніми фахівцями основами знань щодо найсуттєвіших явищ і процесів, що відбуваютсяь у атмосфері Землі, ознайомлення з методами виміру основних метеорологічних параметрів і характеристик, проникнення у зміст загальнопланетарних закономірностей формування погоди і клімату та вплив їх на екологічну рівновагу природних оболонок Землі.

Завдання дисципліни - вивчення студентами структури, складу і будови атмосфери Землі, кліматоутворюючих процесів, що впливають на погоду і клімат в цілому, характеру змін основних метеорологічних величин і параметрів, практичних навиків по їх визначенню згідно сучасних методик.

На сучасному етапі метеорологія і кліматологія розглядаються не лише як галузі, що сформувалися на стику фізичної географії і фізики атмосфери, але і як складові у системі загальноекологічних знань стосовно закономірностей розвитку і формування єдиної екосистеми нашої планети. Процеси, що відбуваються у атмосфері Землі, відіграють вирішальну роль у міграції аерозольних і газових домішок, твердих частинок та радіонуклідів, усіх основних видів забруднювачів антропогенного і природного походження, що впливають на екологічну рівновагу окремих екосистем і всієї біосфери в цілому. Тому у системі підготовки спеціалістів - екологів відводиться важливе місце вивченню даної дисципліни, при цьому особлива увага звертається на оволодіння студентами знаннями щодо закономірностей загальної циркуляції атмосфери, основних баричних утворень та характеристик, характеристик метеорологічних полів температури, тиску, вітру, вологості та інших елементів повітряної оболонки землі, а також ознайомленню з приладами і апаратурою для вимірювання цих характеристик.

Об’єктом вивчення метеорології і кліматології є явища і процеси, що відбуваються в атмосфері - повітряній оболонці Землі, основні характеристики погоди і клімату у різних областях суші й океану, як у приземному шарі, так і на висотах.

Предмет вивчення дисципліни – це основні закономірності, що викликають загальноциркуляційні і місцеві, що збурюють атмосферні процеси, фізичні причини особливостей будови та еволюції атмосфери Землі та індикаційних явищ у ній.

Курс “Метеорологія і кліматологія” вивчається студентами-екологами після вивчення ними дисциплін “Загальної гідрології” та “Ґрунтознавства”, „Геології з основами геоморфології”, „Загального землезнавства”, „Топографії з основами картографії”, що є методично важливим, оскільки студенти отримують комплексні знання щодо повітряної, водної, літосферної оболонок землі та основ картографічного зображення земної поверхні за допомогою сучасних геодезичних методів. Таким чином, в цілому засвоюється система уявлення про сучасний стан наукового пізнання геосфер Землі у взаємозв’язку і цілісності усіх їх елементів.

Теоретичним і практичним фундаментом дисципліни є курси, які вивчались протягом 1-2 семестрів, а саме: хімія, фізика, вища математика, філософія, біологія, загальне землезнавство. Курс тематично пов’язаний з такими дисциплінами: геологія з основами геоморфології, геохімія, біогеохімія, загальна гідрологія, урбоекологія, методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, моделювання та прогнозування стану природного середовища.

У процесі вивчення цієї дисципліни особлива увага надається оволодінню студентами – майбутніми фахівцями – екологами вміннями та навичками роботи з основними метеорологічними приладами й апаратурою. Це пояснюється тим, що в основі більшості екологічних методів визначення параметрів стану атмосферного повітря також покладено інструментальні дослідження температури, вологості, атмосферного тиску, сили і напрямку вітру, кількості та висоти шару опадів, їх видів та хімічного складу. Тому навички роботи з приладами й апаратурою є надзвичайно важливими з точки зору професійної підготовки інженерів - екологів.

У МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВКАХ наводяться деякі узагальнені положення щодо вивчення теоретичного матеріалу даного курсу, а також запитання та завдання до циклу лабораторних робіт, що виконуються студентами денної та заочної форми навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.