Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТод.ТОПОГр.ПРАКТ.2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
7.02 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ

КАРТОГРАФІЇ

Методичні вказівки до практичних занять

для студентів за напрямом 6.040106

“ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”

денної та заочної форм навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2011

УДК 528.4:528.9(07)

ББК 26.12:26.1я7

К 56

Топографія з основами картографії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / Ковальчук В.В.- Луцьк: ЛНТУ, 2011.- 116 с.

Методичні вказівки містять матеріали для виконання практичних робіт із дисципліни „Топографія з основами картографії”, що читається студентам-екологам на другому курсі. Згідно з робочою програмою цієї дисципліни передбачено виконання практичних робіт, які охоплюють вивчення як теоретичних питань курсу, так і виконання практичних завдань для визначення систем картографічних проекцій, координат, масштабів, номенклатури, кутів орієнтування на топографічних та загальногеографічних картах. Наводяться також контрольні залікові запитання з цієї дисципліни, перелік бібліографічних джерел, що рекомендовані до вивчення курсу „Топографія з основами картографії”.

Укладач: к.г.н., доц. кафедри екології ЛНТУ Ковальчук В.В.

Рецензент: к.г.н., доц. кафедри екології ЛНТУ Іванців В.В.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри екології,

доц.,к.геогр.н. Картава О.Ф.

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ, протокол № ______від __________2011 р.

Затверджено науково-методичною радою факультету екології та приладо-енергетичних систем, протокол №_____ від_________ 2011 р.

Затверджено на засіданні кафедри екології ЛНТУ, протокол № 6 від 12 січня 2011 р.

  1. Вступ. Пояснювальна записка до

МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

1.1. Структура, мета, завдання курсу

Робоча навчальна програма дисципліни “Топографія з основами картографії” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Зміст програми передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу. З навчального матеріалу передбачається залік як форма підсумкового семестрового контролю.

Мета опанування курсу “Топографія з основами картографії” полягає в оволодінні студентами всією сукупністю знань і практичних умінь та навичок щодо методів і засобів картографічного зображення природних і антропогенних об’єктів, способів складання сучасних карт і побудови топографічної основи. У системі підготовки спеціалістів-екологів суттєве значення надається вмінню читати карти під час аналізу природних екологічних умов території, наносити екологічну інформацію на картографічну основу і плани, використовувати карти при проведенні екологічної експертизи, паспортизації підприємств. Все це відображено у програмі даного курсу, розробленій спеціально для підготовки майбутніх фахівців у галузі екології та охорони довкілля.

Завдання вивчення даної дисципліни полягають у формуванні у майбутніх фахівців практичних вмінь роботи з картографічним матеріалом, розробки й оформлення елементів картографічного зображення, виконання основних видів топографо-геодезичних зйомок, їх принципів і етапів.

У наш час топографія з основами картографії – це спеціалізована наука, що сформувалася на перехресті географії й інженерної геодезії та є глибоко математизованою галуззю знань, що охоплює всю сукупність інформації про способи картографічного зображення природних та антропогенних об’єктів. Як одна з наук, що оформилася у системі загальної географії, картографічна наука вивчає способи найбільш достовірного відображення реально існуючих географічних об’єктів за допомогою системи проекцій на горизонтальну площину та умовних позначень. З іншого боку, як галузь технічна, інженерно-прикладна, картографія грунтується на сучасному етапі на глибоких математичних розробках, комп’ютерних методах побудови зображень, кібернетичних теоріях відображення образів об’єктів машинними методами. Попри всю складність математико-геодезичного обгрунтування вивчення основ топографії та картографії є необхідною ланкою в системі підготовки спеціалістів у галузі природничих наук, у тому числі і спеціалістів-екологів. Без уміння правильно і швидко читати карту, вільно орієнтуватись у системі умовних знаків і зображень, грамотно наносити нову інформацію і дані на топографічну основу неможливою є діяльність в галузі дослідження та охорони довкілля. Тому в межах вивчення цієї дисципліни студентами-екологами основний акцент робиться якраз на умінні прикладного використання картографічного матеріалу для розв’язання завдань екологічного моніторингу, експертизи об’єктів, оцінки стану територій і акваторій. Особлива увага надається складанню і використанню найновіших екологічних карт і карт моніторингу довкілля.

Теоретичним і практичним фундаментом даної дисципліни є курси, які вивчалися протгом 1–2 семестрів, а саме: хімія, фізика, вища математика, філософія, інженерна графіка, біологія, загальне землезнавство. Курс тематично пов’язаний з такими дисциплінами: геологія з основами геоморфології, геохімія, біогеохімія, загальна гідрологія, метеорологія і кліматологія, урбоекологія, моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.