Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи_очищення води_курсовий_проект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

методичні вказівки до виконання курсового проекту

для студентів напряму підготовки 6.04010601

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”

денної та заочної форми навчання

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Луцьк 2010

УДК 628.3 (075.8)

ББК (38.761.2)

Б 81

Методи очищення води. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.04010601 “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” денної та заочної форми навчання/ Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. -Луцьк: ЛНТУ, 2010

Укладачі: Бондарчук С.П., к.с.-г. наук, доцент кафедри екології;

Бондарчук Л.Ф., ст..викладач кафедри охорони праці та БЖД.

Рецензент: Мерленко І.М., к.с.-г. наук, доцент кафедри екології.

Відповідальний

за випуск : О.Ф. Картава.

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол № від 2010 р.

Затверджено науково-методичною радою ФЕПЕС,

протокол № від 2010 р.

Затверджено на засіданні кафедри екології,

протокол № від 2010 р.

Видання друге виправлене і доповнене © Бондарчук С.П., 2010

Вступ

Сучасні водні ресурси світу й України обмежені. Перед суспільством все в більшому масштабі постають завдання забезпечення населення, промисловості, сільського господарства водою належної якості. Як свідчать дані досліджень, щороку не лише зменшуються запаси водних ресурсів, а й прогресивно знижується якість води через всезростаюче забруднення. При цьому, за даними ВОЗ понад 80% захворювань в світі спричинені споживанням неякісної води.

Аналіз шляхів надходження забруднюючих компонентів у водні джерела показує, що 70-80% забруднень попадає із недостатньо очищеними або взагалі неочищеними стічними водами різного походження. Тому, для вирішення даної проблеми необхідно передбачати системи очищення стічних вод від забруднюючих речовин.

Стічні води можуть бути побутовими, атмосферними та промисловими. Вибір технології очищення стічних вод залежить від характеристик та кількості стічних вод, потрібного ступеня їх очищення, методів обробки осаду та місцевих умов.

Забруднення стічних вод бувають мінерального, органічного та бактеріального походження і можуть перебувати в розчиненому стані. Ступінь забруднення стічних вод визначають за рядом показників санітарно-хіміч­ного аналізу,

У процесі освоєння дисципліни “Методи очищення води” студенти повинні ознайомитись із загальними відомостями про необхідність забезпечення очищення рідких відходів, оволодіти сучасними методами очищення стічних вод.

Виконання курсового проекту із дисципліни “Методи очищення води” дозволить студентам практично усвідомити значення охорони водних ресурсів в практичній діяльності людини, а також освоїти основні технічні засоби очищення води, комплексної переробки продуктів водоочищення.

У результаті виконання курсового проекту студенти повинні вміти :

  • встановлювати масштаби та концентрації забруднюючих компонентів у стічних водах різного походження.

  • визначити необхідну потребу в очищенні стічних вод;

  • визначати необхідні умови скиду стічних вод у водні об’єкти;

  • встановлювати необхідні способи, методи та технічні засоби очищення води в залежності від її якості;

  • запроектувати технічні засоби для очищення води.

1. Визначення витрат та концентрацій забруднень стічних вод, які утворюються в басейні водойми

В басейні водойми розташовані кілька джерел утворення стічних вод: житлові квартали населеного пункту та промислові підприємства.

Вихідними даними для проектування системи знешкодження рідких відходів є розрахункові витрати стічних вод, концентрації та витрати забруднюючих речовин, які утворюються від цих джерел (табл.1-4 завдання).

1.1. Витрати стічних вод

Для кожного з джерел водовідведення визначаються: добова Qmax середня за годину Qc та секунду qa максимальна за годину Qmax та секунду qmax витрати.

1.1.1. Витрати стічних вод населеного пункту

Добова кількість стічних вод від населення визначається за формулою:

; (м3/добу) (1.1)

де Nж - кількість жителів, чол.; q0 - норма водовідведення на 1 жителя, л/добу, яка залежить від ступеня благоустрою житла (приймається за табл.2 завдання).

Середня годинна та секундна витрати стічних вод від населення становлять:

; (м3/год) (1.2)

. (м3/с) (1.3)

Для розрахунку максимальних витрат визначається загальний коефіцієнт нерівномірності водовідведення Kгод, який показує, у скільки разів максимальна витрата перевищує середню. Коефіцієнт Kгод, приймають за табл. 2 залежно від ступеню благоустрою будинків, кількості змін на промислових підприємствах тощо. Для міст України з чисельністю жителів 40-100 тис.чол дана величина коливається в межах 1,4-1,8, причому більші значення Kгод характерні для менших міст.

Максимальні витрати становлять:

; (м3/год) (1.4) ; (м3/с) (1.5)

1.1.2. Витрати стічних вод підприємств

Добові витрати стічних вод підприємств задані в табл. 3,4 завдання на проектування. Середні годинні і секундні витрати стічних вод підприємств знаходять за формулами:

; (м3/год) (1.6)

. (м3/с) (1.7)

Враховуючи, що підприємства мають відчутну нерівномірність утворення стічних вод та можуть працювати нецілу добу, для забезпечення нормальної роботи очисних споруд їх стічні води, як правило, усереднюються. У цьому випадку максимальні витрати стічних вод за годину та секунду рівні відповідним середнім витратам:

, (м3/год) (1.8)

. (м3/с) (1.9)

1.2. Концентрації та маси забруднень стічних вод

Для кожного з джерел водовідведення визначаються: концентрації Сj усіх видів забруднень, які містяться у стічних водах, і добові витрати Vj (маси) цих забруднень.

1.2.1. Забруднення стічних вод населеного пункту

У стічних водах, які утворюються в житловому секторі, визначають кількісну характеристику таких показників забруднення: завислі речовини, БСК в освітленій воді, хлориди, поверхнево-активні речовини (ПАР).

Норма забруднень, які надходять до системи водовідведення від населення, наведена в табл. 1. Добова витрата забруднень від населення V ж/j, т/добу, визначається за формулою :

; (т/добу) (1.10)

Таблиця 1

Середня кількість забруднюючих речовин, що утворюється в житловому секторі, aj, (г/люд. за добу)

з.п

Забруднююча речовина

Кількість забруднюючих речовин, aj, (г/люд. за добу)

1

Завислі речовини

65

2

БСКП

40

3

Хлориди Cl-

9

4

ПАРн

2,5

Концентрація забруднень у стічній воді від населення С ж/j, мг/л, визначається за формулою: ; (мг/л), (1.11)

Результати розрахунків забруднень стічних вод від населення потрібно оформити за формою табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Забруднення стічних вод, які утворюються від населення

Назва показника

забруднення

aj,

г/люд. добу

Сж/j,

мг/л

Vж/j,

m/добу

1

2

3

4

5

1.2.2. Забруднення стічних вод підприємств

У стічних водах, які утворюються на підприємствах, присутні забруднюючі речовини у концентраціях Сн/j, мг/л, які наведені в табл. 3,4 завдання на проектування.

Добові витрати забруднень підприємств визначаються за формулою:

. (т/добу) (1.12)

Результати розрахунків необхідно подати у таблиці за формою 1.2.

Таблиця 1.2

Забруднення стічних вод, які утворюються на промислових підприємствах

Назва показника

забруднення

Підприємство 1

Підприємство 2

Сn/j,

мг/л

Vn/j,

m/добу

Сn/j,

мг/л

Vn/j,

m/добу

1

2

3

4

5

6

2. РОЗРАХУНОК УМОВ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО ВОДОЙМИ

Можливі варіанти окремого, спільного і комбінованого скиду стічних вод, які утворюються від населення і промислових підприємств, до водойми.

У курсовому проекті пропонується визначити та оцінити умови скиду стічних вод для окремих випусків від кожного джерела водовідведення та спільного випуску. Мета розрахунків - встановлення допустимих до скиду концентрацій забруднень у стічних водах Сскид, при яких концентрації цих забруднень у воді водойми Свод не перевищать граничнодопустимих для водойми величин Сгдк, а також визначення технологічних заходів для забезпечення зниження забрудненості стічних вод випусків до встановленої межі. Водойма віднесена до другої категорії рибогосподарського водокористування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.