Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Organiz-rest-gosp-ZF-Kyw.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
468.99 Кб
Скачать
 1. Система оцінювання знань

I семестр

Види робіт

Оцінка виду роботи

Максимальна кількість

бали

1. Поточний контроль:

1.1. Захист контрольної роботи

1-6

(4 завдання)

24

1.2. Захист самостійної роботи

1-5

(5 тем)

25

1.3. Підготовка реферату

1-6

6

1.4. Виконання індивідуального творчого завдання

1-10

(2 завдання)

20

2. Підсумковий модульний контроль

1-25

25

Усього за роботу:

100

II семестр

Види робіт

Оцінка виду роботи

Максимальна кількість

бали

1. Поточний контроль:

1.1. Захист контрольної роботи

1-6

(4 завдання)

24

1.2. Захист самостійної роботи

1-5

(5 тем)

25

1.3. Підготовка реферату

1-6

6

1.4. Виконання індивідуального творчого завдання

1-10

(1 завдання)

10

2. Письмовий екзамен

1-35

35

Усього за роботу:

100

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за 4-бальною шкалою

За шкалою ECTS

100-90

Відмінно

A

89-85

Добре

B

84-75

C

74-70

Задовільно

D

69-60

E

59-35

Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

FX

34 - 1

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни

F

5. Загальні методичні рекомендації

Основним завданням під час вивчення курсу є набуття студентами умінь самостійно та логічно аналізувати, виявляти закономірності й особливості виробничих процесів, що здійснюються у різних виробничих структурних підрозділах закладів ресторанного господарства різних типів, знаходити єдиний підхід та особливості здійснення процесів організації споживання продукції ресторанного господарства, аналізувати досягнення передового вітчизняного та закордонного досвіду в ресторанному бізнесі. Для цього у процесі засвоєння матеріалу слід використовувати не тільки літературні та інші джерела інформації, але також аналізувати процеси, що здійснюються у діючих закладах ресторанного господарства, співставляти різні підходи, вчитися вирішувати проблемні питання діючих закладів ресторанного господарства, враховуючи передовий вітчизняний та закордонний досвід. Студентам необхідно навчитися аналізувати складні процеси виробничо-торговельної діяльності діючих закладів ресторанного господарства різних типів і форм власності, робити певні узагальнення та обґрунтовувати свої висновки.

Самостійна робота виконується за навчальними завданнями при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Навчальні завдання виконуються в письмовій формі і подаються на перевірку викладачеві в установлений термін. Вивчення навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» можливе за умови наступної послідовності оволодіння матеріалом:

 • ознайомлення з програмою та тематичним планом дисципліни;

 • ознайомлення із нормативно-методичними матеріалами для самостійної та індивідуальної роботи;

 • ознайомлення із системою контролю знань;

 • оволодіння теоретичним матеріалом з використанням нормативної літератури, довідників, підручників та лекцій викладача;

 • вивчення додаткової літератури та інших літературних та Інтернет-джерел, що наведена за темами курсу;

 • написання реферату за вибором теми;

 • виконання письмових завдань самостійної роботи;

 • виконання індивідуальних творчих завдань;

 • виконання письмових завдань контрольної роботи

 • підготовка доповідей до виступів на наукових конференціях;

 • перевірка знань за поданими тестами для самоаналізу та самооцінки;

 • підготовка до поточних модульних контролів;

 • самопідготовка до підсумкового модульного контролю, письмового іспиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]