Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posibnyk_Zapolskykh_new.doc
Скачиваний:
267
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
980.48 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ю.А. ЗАЦНИЙ, C.П. ЗАПОЛЬСЬКИХ

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ

Навчальний посібник

для студентів факультету іноземної філології

спеціальності «Переклад (англійська мова)»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № ____ від ____._____.2011

Запоріжжя 2011

УДК 811.111 ‘25’272 (075.8)

ББК Ш 143.21-923.7

З-389

Зацний Ю.А, Запольських С.П. Комунікативні стратегії: навчальний посібник для студентів факультету іноземної філології спеціальності «Переклад (англійська мова)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с.

Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з деякими провідними тенденціями розвитку сучасного суспільства. Посібник містить інформацію, яка стосується базових перекладознавчих категорій та понять, лінгвокраїнознавчі відомості, аудіо і текстові матеріали із сучасної англомовної та україномовної періодики, систему різноманітних вправ для розвитку навичок різних типів англо-українського та україно-англійського перекладу.

Призначений для студентів факультету іноземної філології денного та заочного відділень спеціальності «Переклад (англійська мова)».

Рецензент доцент, канд. філол. наук завідувач кафедри перекладу за фахом Класичного приватного університету Е.Г.Балюта.

Відповідальний за випуск канд. пед. наук., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови С.І.Прус.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….....................4

Introductory part…………………………………………………………..6

UNIT 1. HOMELESSNESS ………………………………………….....................44

UNIT 2. ANIMAL LIBERATION………………………………………………...49

UNIT 3. CLIMATE CHANGE…………………………………….........................53

UNIT 4. “SMART” TECHNOLOGY……………………………………………..59

UNIT 5. TERRORISM………………………………………………......................65

UNIT 6. INVIRONMENT ISSUES………………………………………………..70

UNIT 7. GENDER PROBLEMS…………………………………………………..76

UNIT 8. AUTOMOBILES IN MODERN SOCIETY……………………………85

UNIT 9. DRUGS AS A SOCIAL THREAT……………………………………91

UNIT 10. ARTS AND ARTISTS ……………………………………………….....99

UNIT 11. PRESENT DAY ECONOMICS AND BUSINESS …….....................105

UNIT 12. LANGUAGES IN THE MODERN WORLD ……………………….111

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………....116

ВСТУП

Курс “Комунікативні стратегії” відповідає навчальному плану розрахований на студентів магістратури факультету іноземної філології спеціальності: «Переклад (англійська мова)». Курс має за мету формування та поглиблення у студентів наявних комунікативних та перекладацьких умінь та навичок. Беручи до уваги апріорно існуючий рівень гуманітарної освіти студентів магістратури, необхідним виявляється залучення до проблематичного кола питань, що розглядаються на практичних заняттях, таких, що є суміжними для широкого спектра гуманітарних дисциплін (філософії, психології, соціології, політології, тощо).

Зміст посібника «Комунікативні стратегії» забезпечує узагальнення знань, отриманих у процесі вивчення базових гуманітарних курсів з основної іноземної мови, порівняльних дисциплін та теорії та практики перекладу, засвоєння фонових знань та знайомство з провідними тенденціями розвитку сучасного суспільства. Посібник має на меті удосконалення комунікативних вмінь, розвиток навичок інтерпретації тексту з метою досягнення адекватності усного та письмового англо-українського та україно-англійського перекладу, закріплення комунікативних вмінь та навичок аудіювання, необхідних для розуміння іноземного мовлення і спілкування в сучасних умовах інтенсивних темпів збагачення словникового складу, нових тенденцій його розвитку.

Структура посібника зумовлена методикою роботи з іншомовним текстом та логікою професійного становлення перекладача. Посібник містить вступну частину інтерактивного характеру (introductory part), якa забезпечує повторення базових категорій та понять, необхідних для досягнення мети при виконанні вправ і ефективної подальшої діяльності перекладача.

Кожне заняття вводить студентів у конкретну актуальну тематику сьогодення і складається із чотирьох частин. Перша частина (pre-listening section) включає мовні та мовленнєві вправи, спрямовані на розширення ядерного словникового запасу і активізацію пасивного вокабуляру. Вони сприяють активізації мовного матеріалу та подальшому формуванню мовленнєвих вмінь. Дискусія пропонується як метод введення студентів у тематику заняття, після чого їм дається завдання підібрати дефініції слів та виразів, надати, якщо можливо, існуючі синонімічні і антонімічні відповідники лексем, пояснити специфіку їх мовленнєвої актуалізації. Лінгвокраїнознавчі вправи цієї частини заняття спрямовані на подолання у студентів міжкультурного бар’єру, засвоєння фонових знань, знайомство з реаліями культури англійців та американців. Після вправ надається пояснення змісту реалій, які можуть становити перекладацькі труднощі.

Друга частина (listening section) базується на оригінальних аудитивних текстах. Вправи, які пропонуються студентам після презентації аудіо запису, передбачають виконання двох типів завдань, що контролюють розуміння прослуханого запису: виявлення вірних та хибних тверджень; відповіді на питання, коментарі щодо наданих висловлювань із залученням вправ спрямованих на формування навичок аргументації.

Третя частина (discussion section) містить вправи на закріплення ядерних лексичних та фразеологічних одиниць, їх дериватів і мовленнєву їх активізацію. Заключна дискусія передбачає виявлення вмінь та навичок вільного володіння студентами вивченого матеріалу.

Четверта частина (translation section) включає вправи на вдосконалення навичок різних видів перекладу. Студентам рекомендується представити конспект аудіозапису, здійснити перекладацьку інтерпретацію тексту з метою досягнення адекватного перекладу, що може бути здійснено в аудиторний час або при самостійному опрацюванні у якості домашнього завдання. Пропонуються також такі види завдань, як послідовний, у тому числі непідготовлений переклад, а також синхронний переклад прослуханого тексту, складання діалогів за тематикою заняття та їх переклад, обговорення ключових проблем за відповідною темою. Цей розділ також містить вправи на самостійний переклад різних типів текстів «з листа» з української мови на англійську.

При укладанні посібника були використані новітні матеріали на актуальні теми, опубліковані в таких джерелах, як сучасні періодичні паперові та електронні англомовні та україномовні видання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.