Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_rekomend_ekonomisty.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
875.52 Кб
Скачать

? Питання для самоконтролю

1. Яку діяльність називають підприємництвом? Яка його мета?

2. Як і коли з’являється підприємництво?

3. Перерахуйте сфери підприємницької діяльності.

4. Які функції, принципи й ознаки підприємництва ви знаєте?

5. Які вчені досліджували підприємництво як економічне явище? Які їх основні висновки?

6. Які обмеження накладає законодавство на підприємницьку діяльність?

7. Чим відрізняється менеджер від підприємця?

8. Наведіть приклади сутнісних характеристик підприємництва.

9. Що є джерелом доходу підприємця-новатора?

10. Що є передумовою стабільної та ефективної підприємницької діяльності?

Виберіть правильну відповідь

1. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки:

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) підприємництво є ознакою рівня життя населення.

2. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України:

а) «Про підприємства в Україні»;

б) «Про підприємництво в Україні»;

в) «Про підприємство»;

г) Господарському кодексі.

3. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить:

а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах;

б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян;

в) вільне наймання працівників;

г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.

4. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто:

а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу;

б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер;

в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю;

г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного

виробника.

5. Суб’єкт підприємництва це:

а) один із засновників підприємства;

б) те, на що націлене підприємництво;

в) учасник підприємницької діяльності;

г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність.

6. «Підприємництво» і «бізнес» – це:

а) тотожні за змістом і суттю поняття;

б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва;

в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»;

г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво».

7. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать:

а) власність, способи й розміри отримання доходів;

б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище;

в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави;

г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції.

8. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб:

а). збільшити суму прибутку;

б). не допустити конкурентів на свій ринок збуту;

в). зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати;

г). правильні відповіді а) і б).

9. До функцій кредитного підприємництва не належить:

а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів;

б) надання кредитів підприємницьким структурам;

в) надання споживчого кредиту населенню;

г) правильна відповідь відсутня.

10. Форми підприємницької діяльності розрізняються за:

а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва;

б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції;

в) чисельністю працівників підприємницької структури;

г) величиною отриманого прибутку.

Практичні завдання

Завдання 1

Установіть відповідність між назвами типів об’єднань підприємств та їхніми визначеннями (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Картель

А

Багатогалузеві корпорації, об’єднані системою участі, виробничою кооперацією, патентно-ліцензійними угодами, спільними виробничими та науково-дослідними програмами, єдиною системою фінансування

Конгломерат

Б

Угода між підприємствами, які зберігають свою виробничу та комерційну самостійність, щодо проведення єдиної цінової політики, розподілу ринків збуту тощо

Диверсифікат

В

Форма об’єднання підприємств на основі інтенсивної експансії головної фірми у численні, технологічно не пов’язані між собою галузі економіки, шляхом скуповування акцій відповідних підприємств

Синдикат

Г

Об’єднання багатьох промислових, фінансових, торговельних та інших підприємств, які формально зберігають свою самостійність, але фактично підпорядковані фінансовому контролю головної фірми

Концерн

Д

Форма об’єднання підприємств однієї галузі, які зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність

Фінансово-промислова група

Є

Форма об’єднання великих промислових підприємств з банками, торговельними фірмами, страховими, пенсійними, інвестиційними й іншими компаніями, кожний учасник якого зберігає самостійність, водночас є стратегічний та фінансовий центр, який контролює діяльність утворення, спрямовує його розвиток та забезпечує його інвестиціями

Трест

Е

Форма об’єднання підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають юридичну та економічну самостійність у виробництві та збуті продукції

Установіть відповідність між видами підприємницької діяльності та їхніми визначеннями (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Лізинг

А

Підприємницька діяльність у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального прибутку

Інжиніринг

Б

Це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам

Франчайзинг

В

Надання послуг фірмою-консультантом фірмі-клієнту при будівництві промислових та інших об’єктів

Аудит

Г

Форма інтеграції малого і великого підприємництва в галузі збуту, за якої велика компанія укладає угоду з малими та середніми незалежними підприємствами щодо надання їм виключного права на продаж товарів чи послуг під її торговельною маркою

Венчурне підприємництво

Е

Довгострокова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, що передбачає можливість їх викупу після закінчення терміну оренди

Завдання 2

При створенні фірми за участю іноземного інвестора підприємець має два варіанти капіталовкладень: за 1-им варіантом обсяг капіталовкладень (КВ) становить 500 тис. дол., а очікуваний прибуток (Пр) – 130 тис. дол., за другис – відповідно 600 тис. і 175 тис. дол. Визначте, який варіант капіталовкладень є вигіднішим для підприємця.

Завдання 3

Припустимо, що підприємець має 500 тис. дол. і хоче вигідно їх розмістити. При цьому є такі варіанти:

а) придбання будинку та земельної ділянки;

б) придбання устаткування для виробництва продукції, яка користується попитом і приносить великий дохід;

в) внесення грошей на строковий рахунок у банк.

Поясніть, за яких умов підприємець надасть перевагу інвестуванню зазначеної суми грошей у придбання устаткування? Що, на вашу думку, стримує нині в Україні такий вибір підприємців?

Завдання 4

Чи залежать здатності до підприємництва від:

а) освіти;

б) національності;

в) клімату, в умовах котрого живе людина;

г) спадковості;

д) соціально-суспільного устрою країни?

Завдання 5

З економічної теорії відомо, що підприємництво пов’язане з ризиком. Подумайте, із чим конкретно зв’язаний цей ризик:

а) із втратою грошей;

б) із втратою репутації;

в) із втратою життя;

г) з невизначеністю;

д) з асиметрією інформації.

Який із цих пунктів має найбільше значення особисто для Вас, якщо Ви схильні до підприємництва?

Завдання 6

Яка організаційна форма бізнесу була б, на Ваш погляд, найбільш раціональною для фірм, що ставлять перед собою наступні завдання:

а) створення банку для фінансування інвестицій у будівельній індустрії;

б) організація посередницької контори по здачі в оренду житлової площі;

в) формування промислового комплексу по добиче й збагаченню руд кольорових металів;

г) виготовлення й продажу вовняних виробів ручного в’язання.

Завдання 7

Робота з цитатами та твердженнями

1. «Необмежена відповідальність властива індивідуальним підприємцям і повним товариствам». Прокоментуйте це твердження.

2. «Не обманеш – не продаси» (російське прислів’я).

«Прибуток вище всього, але честь – вище прибутку» (девіз дореволюційного нижегородського ярмарку).

Якого принципу, на Ваш погляд, вигідніше дотримуватися в підприємницькій діяльності?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]