Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Механіка грунтів.doc
Скачиваний:
426
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
3.98 Mб
Скачать

1.2. Завдання на виконання курсового проекту

Завдання складається кафедрою як концентроване спрощене викладення даних, що необхідні для практичного виконання проекту з основ і фундаментів. Воно включає дані про:

 • місце будівництва;

 • характер рельєфу майданчика;

 • загальну характеристику будівлі (споруди) та матеріалу її несучих конструкцій;

 • планові розміри в осях та геометричні розміри опорної частини несучих конструкцій для всієї будівлі (споруди);

 • навантаження, що прикладені на верхньому обрізі фундаментів, які необхідно розрахувати;

 • інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови майданчика, що розкривають геологічну будову і фізичні властивості окремих шарів ґрунту, положення ґрунтових вод та їх агресивність щодо бетону та металу (при необхідності вказуються і прогнозні зміни).

В завданні вказуються варіанти фундаментів, які необхідно розробити в проекті. При цьому, враховується, що об’єм розрахунків за деформаціями основи, обмежено, як трудомісткий, а тому вказується, для якого перерізу фундаменту та заданого варіанту необхідно виконати розрахунок осідання основи.

До початку виконання проекту студент повинен всебічно ознайомитися із завданням та вияснити незрозумілі для нього питання.

1.3. Література, що рекомендується для використання при розробці проекту

При виконанні курсового (дипломного) проекту з основ та фундаментів студент використовує дані, що викладені в підручниках, посібниках, нормах, стандартах, технічній, довідковій літературі та методичних вказівках. Окрім того, можуть бути використані: конспект лекцій та записи з лабораторних і практичних занять, що відносяться до курсу основ і фундаментів. Рекомендації до загального використання літератури приведені в списку літератури в кінці посібника. Спершу приведено нормативні документи та стандарти, що мають обов’язкові вимоги до складання проекту з основ і фундаментів. Тут же вказані підручники, посібники та довідники, якими можна додатково користуватися при розробці окремих розділів проекту.

1.4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Розрахунково-пояснювальна записка повинна включати такі розділи:

 1. Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика. Це вихідні дані для проектування, що складаються на основі завдання. Дані, яких не вистачає для виконання курсового проекту, студент приймає самостійно.

 2. Оцінка ґрунтових умов будівельного майданчика. На практиці тут використовують звіти проведених інженерно-геологічних вишукувань [3], що є підготовчими роботами при проектуванні, і проводять їх уточнення для конкретних конструктивних рішень будівлі. Але для інженера, на практиці, повинна бути відкритою можливість перевірки розрахунків і висновків, що викладені інженерами-геологами в записці. Тому, в курсовому проекті студенти виконують такі розрахунки, виходячи з основних фізичних характеристик окремих шарів ґрунту, що приведені в завданні, виділяють самостійно інженерно-геологічні елементи та визначають розрахункові показники для них і роблять висновки з урахуванням несучої здатності та деформативності основи.

 3. Вибір типу фундаментів. Відповідно до характеру несучих конструкцій будівлі розглядаються 5…6 можливих варіантів фундаментів та робиться висновок про те, які варіанти доцільно розглядати при розрахунках і проведенні їх порівняння. Для 3…4 варіантів, включаючи і два задані, дається розгорнута характеристика, що пояснюється схематичними перерізами фундаментів.

 4. Визначення мінімальної глибини закладання фундаментів. Розглядаючи вплив різних факторів для заданого майданчика (без урахування підвалу – він планується лише в частині будинку), визначають мінімальну глибину закладання фундаментів. В подальшому, вона використовується при призначенні глибини закладання фундаментів.

 5. Розрахунок фундаментів по першому варіанту (фундаменти неглибокого закладання). В цьому розділі послідовно вирішуються такі питання:

5.1. приймають позначку 0.000, що характеризує рівень підлоги першого поверху будинку. При цьому враховують абсолютні позначки поверхні в межах плями забудови та необхідні вимоги до рівня підлоги першого поверху;

5.2. призначають глибину закладання фундаментів з урахуванням їх типу, матеріалу та величини мінімальної глибини закладання фундаменту, особливостей рішення підземної частини (наявності підвалу, сусідніх будівель) та узгоджують ці дані в межах всього будинку;

5.3. уточнюють перерізи фундаментів, для яких необхідно виконати розрахунки;

5.4. послідовно розглядають перерізи, для кожного з яких потрібно:

5.4.1. скласти розрахункову схему перерізу;

5.4.2. визначити потрібні геометричні розміри фундаменту;

5.4.3. провести основні розрахунки по матеріалу тіла фундаменту або підібрати збірні елементи за стандартом;

5.4.4. в разі необхідності (це вказано в завданні) виконати розрахунок осідання фундаменту;

5.4.5. скласти ескіз фундаменту для даного перерізу;

5.5. скласти план фундаментів неглибокого закладання з перевіркою, в разі необхідності, допустимості нерівномірних деформацій основи та уточнення конструктивних особливостей фундаменту.

 1. Розрахунок фундаментів за другим варіантом (пальових фундаментів). Для спрощення цей варіант розглядається як безпідвальний (вимога завдання, яка може замінюватись на наявність підвалу під усією будівлею). Цей розділ складають у такому порядку:

6.1. приймають тип паль, технологію їх влаштування, можливий діапазон зміни геометричних розмірів паль та глибину котловану (траншей). При цьому, уточнюють позначку 0.000 та попередньо приймають конструкцію ростверку і його розміри по висоті;

6.2. проводять дослідження несучої здатності одиночної палі в ґрунтових умовах майданчика та приймають рішення про оптимальні розміри паль;

6.3. виконують розрахунок несучої здатності одиночної палі:

6.3.1. по матеріалу;

6.3.2. по ґрунтовій основі;

6.4. розраховують пальові фундаменти необхідних перерізів:

6.4.1. визначають необхідну кількість паль в фундаменті, розташовують їх в плані та приймають попереднє рішення про розміри ростверку;

6.4.2. проводять розрахунок ростверків по матеріалу;

6.4.3. виконують в разі необхідності розрахунок осідання основи (для заданого перерізу в завданні);

6.4.4. складають ескіз пальового фундаменту для розглянутого перерізу;

6.5. складають ескіз плану пальового поля;

6.6. складають ескіз плану ростверків.

 1. Спрощене техніко-економічне порівняння варіантів фундаментів на основі укрупнених показників вартості будівництва.

 2. Короткі вказівки по виконанню робіт на влаштування основ та фундаментів. Приводять загальну характеристику технології робіт та особливості їх виконання для даного будівельного майданчика.

 3. Пояснення до складання робочих креслень. Приводиться обґрунтування побудови та прийнятих додаткових (конструктивних) рішень, що не випливають із розрахунків. Приводять специфікації на армування монолітних фундаментів чи ростверків (в разі їх розрахунку за матеріалом) та специфікації паль, фундаментних блоків (для варіанту збірних фундаментів).

 4. Список використаної літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.