Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

121

б) інформаційно-пізнавального;

в) криміналістично-пошукового;

г) довідково-допоміжного.

5. Якого криміналістичного обліку залежно від рівня концентрації інформації не існує?

а) центрального;

б) регіонального;

в) субрегіональніого;

г) місцевого.

6. Яку назву мають обліки, які вміщують об'єкти, що безпосередньо пов'язані з

подією злочину та, як правило, вилучені при оглядах місця події або при проведенні оперативних заходів та слідчих дій?

а) оперативно-пошукові;

б) інформаційно-довідкові;

в) оперативно-пізнавапьні;

г) довідково-дослідницькі.

7. Яку назву мають обліки, що комплектуються об'єктами та даними, які безпосередньо не пов'язані з подією злочину і отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру?

а) довідково-дослідницькі;

б) оперативно-пізнавапьні;

в) інформаційно-довідкові;

г) оперативно-пошукові.

8. Які обліки здійснюються Державним науково-дослідним експертнокриміналістичним центром МВС України (ДНДЕКЦ)?

а) центральні;

122

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

б) регіональні; в) субрегіональні;

г) місцеві.

9. Які обліки проводять науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС України в областях?

а) центральні;

б) регіональні;

в) субрегіональні;

г) місцеві.

10. Які з перелічених документів можуть бути підставою для взяття об'єкта на облік?

а) протокол затримання підозрюваного; б) постанова про притягнення особи як обвинуваченого; в) вирок або ухвала суду;

г) усі перераховані.

11. Чи робиться фарбований відбиток пальців на особовій картці при алфавітному обліку?

а) ні, не робиться; б) так, робиться відбиток усіх пальців правої руки;

в) так, робиться відбиток великого пальця правої руки;

г) так, робиться відбиток вказівного пальця правої руки.

12. Які особи не підлягають дактилоскопічному обліку?

а) засуджені до позбавлення волі;

б) хворі в лікувальних установах, притулках для старих, а також особи, які не можуть дати про себе жодних відомостей;

КРИМІНАЛІСТИКА

123

в) особи, затримані за бродяжництво;

г) особи, затримані за жебракування.

13. Якого виду дактилоскопічного обліку не існує?

а) десятипальцевого;

б) восьмипапьцевого;

в) п'ятипальцевого;

г) однопальцевого.

14. У скількох примірниках заповнюються дактилокарти, якщо вони підлягають обліку в центральній дактилокартотеці?

а) в 1 примірнику; б) у 2 примірниках; в) у 3 примірниках; г) у 4 примірниках.

15. Якою є система реєстрації при застосуванні дактилоскопічної формули?

а) десятипальцева;

б) восьмипальцева;

в) п'ятипальцева;

г) однопальцева.

16. У якому куті лицьової сторони дактилокарти зазначається дактилоскопічна формула?

а) у верхньому лівому; б) у верхньому правому; в) у нижньому лівому; г) у нижньому правому.

124

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

17. Скільки частин має дактилоскопічна формула?

а) 1 частину;

б) 2 частини;

в) 3 частини;

г) 4 частини.

18. Сума яких візерунків зазначається в чисельнику основної частини дактилоскопічної формули?

а) завиткових візерунків;

б) петльових візерунків;

в) дугових візерунків;

г) усіх візерунків.

19. В Управлінні оперативної інформації МВС України не здійснюється облік?

а) засуджених;

б) затриманих бродяг і жебраків;

в) підроблених грошових знаків;

г) автотранспортних засобів, власники яких невідомі.

20. У Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України не здійснюється облік?

а) підроблених документів, виготовлених поліграфічним способом; б) підроблених грошових знаків (паперових грошей); в) слідів пальців рук із місць вчинення нерозкритих злочинів;

г) фактів розкрадання вантажів, багажу на залізничному транспорті.

КРИМІНАЛІСТИКА

125

Література

1.Бірюков В.В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: навч. посіб. / В. В. Бірюков. — Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. — 112 с.

2.Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: монографія / В.В. Бірюков. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. —

664с.

3.Бірюков В.В. Колекції — складові криміналістичних інформаційних систем. їх місце в діяльності підрозділів експертної служби МВС / В.В. Бірюков [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Vlduvs/ 2010_3/v3_10_5_1.pdf.

4.Бірюков В.В. Криміналістичні обліки: поняття та основи класифікації / В.В. Бірюков

[Електронний

ресурс].

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2009_1/09_1_5_2.pdf.

 

5.Бірюков В.В. Облікова інформація в розслідуванні. Загальна структура та класифікація інформаційних систем / В.В. Бірюков [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_3/ 09bvvkis.pdf.

6.Бірюков В.В. Сучасні інформаційні системи підрозділів експертнокриміналістичної служби МВС України / В.В. Бірюков [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vlduvs/ 2009_4/09_4_5_4.pdf.

7.Вертузаев М.С. Автоматизированный банк данных оперативнорозыскного и профилактического назначения / Вертузаев М.С.- К., 1990. — 44 с.

8.Діброва А.І. Сутність та співвідношення термінів «криміналістичний облік» і «кримінальна реєстрація» / А.І. Діброва [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/DiP/2011_51/ 08_12.pdf.

9.Сзерський Р. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-кримінапістичної роботи / Р. Сзерський [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vlnu_yu/2009_48/296crp48.pdf.

10.Кожарь І.Ю. Теоретичні засади дактилоскопіювання трупів з неушкодженими шкірними покривами рук / І.Ю. Кожарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ krvis/2009_2.pdf.

11.Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. — 337 с.

126

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

12.Свобода С.Ю. Криміналістичні обліки в системі кримінальної реєстрації / С.Ю. Свобода [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/Chaau/2010-1/10seyskr.pdf.

13.Турчин Д.А. Полевая криминалистика и ее практическое применение. Научнопрактическое пособие / Турчин Д.А., Чижикова И.С.; под ред.: Ищенко Е.П. — М.: Юрлитинформ, 2006. — 144 c.

Удовиченко О.А. Функціонування регіонального дактилоскопічного обліку в науководослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМ ВС України в Харківській області / О.А. Удовиченко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ krvis/ 2010_2/140-144.pdf

.Модуль III

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Тема № 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

1.Поняття і система криміналістичної тактики. її місце в системі криміналістики.

2.Поняття тактичних прийомів. Критерії їхньої допустимості в кримінальному судочинстві. Класифікація тактичних прийомів.

3.Тактична комбінація: поняття та види.

4.Слідча ситуація: поняття, значення, види.

1. Криміналістична тактика як розділ криміналістики — це система науково обґрунтованих положень, рекомендацій щодо організації та планування досудового (судового) слідства. Основним завданням кри-

КРИМІНАЛІСТИКА

127

міналістичної тактики є розробка рекомендацій для максимально ефективного проведення слідчих дій, операцій, спрямованих на збір, аналіз доказової інформації.

Криміналістична тактика складається з:

1) системи загальних положень;

2) теорії організації та планування розслідування;

128

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

3) теорії слідчих ситуацій;

4) вчення про криміналістичні версії;

5) тактики проведення процесуальних (слідчих) дій;

6) вчення про тактичні прийоми, комбінації, операції.

КРИМІНАЛІСТИКА

129

2. Тактичний прийом — це вибір найбільш раціональної лінії поведінки при проведенні процесуальної (слідчої) дії, спрямований на вирішення задач конкретної слідчої ситуації.

Критерії допустимості тактичних прийомів:

• законність;

• наукова обґрунтованість;

130

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

• вибірковість;

• моральність.

Класифікація тактичних прийомів (за В.Ю. Шепітько):

1) за видом процесуальної дії: тактичні прийоми огляду місця події (аналіз окремих слідів на місці події; моделювання події, що відбулася; аналіз ознак знищення слідів тощо); допиту (постановка різних видів запитань; пред'явлення речових і письмових доказів; оголошення показань окремих осіб тощо); обшуку (аналіз ознак предмета пошуку; постановка обшукуваному уточнюючих запитань тощо) та інших слідчих дій;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]