Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

511

24. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовнопроцессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики). Научно-методической пособие / Соловьев А.Б. — М: Юрлитинформ, 2006. — 216 с.

25. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике / Суворова Л.А. — М.: Юрлитинформ, 2010. — 176 с.

26. Турчин Д.А. Полевая криминалистика и ее практическое применение. На- учно-практическое пособие / Турчин Д.А., Чижикова И.С.; под ред.: Ищенко Е.П. — М.: Юрлитинформ, 2006. — 144 с.

27. Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи / Филиппов А.Г. — М.: Юрлитинформ, 2007. — 352 с.

28. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие / Чурилов С.Н. — М.: Юстицинформ, 2010. — 136 с.

29. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українськоросійський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; Ред.: В.Я. Тацій; Акад. прав. наук України. — X.: Право, 2001. — 552 с.

КРИМІНАЛІСТИКА

513

30. Яровенко Т.В. Современное состояние использования цифровой фотографии в криминалистике: монография / Яровенко Т.В. — М.: Юрлитинформ, 2011. — 144 с.

1165. НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

1166.Віктор Петрович САБАДАШ Михайло Олександрович ЛАРКІН

1167.КРИМІНАЛІСТИК

А

1168. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

1169. Редактор І .В. Єна Технічний редактор С. С. Сєргєєв Коректор О. М. Попова

1170. Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

1171. Підписано до друку 05.03.2013 р. Формат 60х84 1/16. Друк лазерний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 12,82. Тираж - 300 прим.

1172. ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

1173. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4162 від 21.09.2011 р.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]