Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Word.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
569.76 Кб
Скачать

11. Нові концепції регіонального розвитку.

Концепція соціально-економічного розвитку регіону — це цілеспрямований комплексний документ, який включає систему найважливішої політики розвитку регіону в стратегічній перспективі на основі необхідної і достатньої економічної самостійності (стратегічні пріоритети, цілі, пропорції і механізми).

У теорії регіональної економіки останнім часом з'явилися нові концепції, які в цивілізованих країнах відображають сучасні тенденції посилення регіоналізму — прагнення регіонів до політичної та економічної самостійності. У світовій регіональній науці найбільш поширені чотири парадигми регіонів:

  1. Регіон як квазідержава

Це відносно відокремлена(обособленная,замените сами) підсистема держави і національної економіки. У більшості країн регіони акумулюють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше належали центру. Пожвавлюються процеси децентралізації або федералізації країн. Наприклад, дуже цікаві тенденції спостерігаються у Великій Британії (питання самостійності Північної Ірландії, Шотландії), Іспанії та ін.

Об'єктом дослідження в цьому випадку є удосконалення механізму взаємодії загальнодержавної і регіональної влад, форм міжрегіональних економічних відносин.

2. Регіон як квазікорпорація.

За цією якістю регіон є великим суб'єктом власності (регіональної і муніципальної) та економічної діяльності. Регіону треба управляти своєю власністю, вступати у відносини з іншими регіонами і країнами. Він має захищати власну торговельну марку, боротися за вищий інвестиційний і підприємницький рейтинги, за трансферти та економічні пільги тощо. Тобто регіон є учасником конкурентної боротьби на ринках товарів, капіталу, праці і взаємодіє з національними і транснаціональними корпораціями.

3. Регіон як ринок.

Вплив регіону як квазідержави і квазікорпорації сприяє зближенню ринкових ареалів із межами регіонів. Такий підхід до регіону акцентує увагу на загальних умовах економічної діяльності (підприємницький клімат) і особливостях регіональних ринків товарів, послуг, праці, кредитно-фінансових ресурсів, цінних паперів, інформації, знань тощо.

Три розглянуті концепції об'єднуються між собою через пошук компромісних рішень взаємодії ринкового саморегулювання, державного регулювання і соціального контролю у регіоні.

4. Регіон як соціум.

У цьому аспекті на перший план виступають інтереси різних груп населення у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, охорони навколишнього середовища та проблем розселення . Вивчення ведеться в розрізі соціальних груп з їхніми особливими функціями та інтересами.

12. Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил

Закон – необходимое, существенное, стойкое, повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе.

Закономерность – объективно-действительная повторяющаяся существенная связь явлений природы с общественной жизнью.

Между законами и закономерностями нет четкой грани, поэтому в науч. Лит-ре одни и те же отношения рассматриваются то как законы, то как закономерности.

На развитие производительных сил и их размещения большое влияние оказывают следующие эконом. Законы:

  1. Закон экономии времени;

  2. Общественное разделение труда;

  3. Концентрация производства;

  4. Комплексное развитие производства.

Рассматриваются также связки закон-закономерность:

  1. Закон экономии времени – законо-сть размещения производительных сил;

  2. Закон общественного разделения труда – законо-сть территор. разделения труда;

  3. Закон концентрации производства – законо-сть территор. Концентрации про-ва;

  4. Закон комплексного развития про-ва – законо-сть территор. Комплексности.

Закономерность эффективного РПС. По этой з. отношение между экономикой и территорией таково, что наибольший возможный эффект обеспечивается наименьшими возможными затратами на размещения объекта.

Формула эффективности производства: Э =

Закономерность территориально разделения труда вытекает и проявляется в формировании такой территориально-отраслевой структуры народного хозяйства, которое наиболее соответствует природным, экономическим и социальным условиям региона и потребностей межрегионального рынка.

Закономерность экономической целостности региона. Географическая и экономическая целостность региона состоит в ограниченном единстве природных, материальных и социальных эффектов. Все эти компоненты соединяются произвольно, но под действием определенных закономерностей, факторов дают определенный результат.

Закономерность региональной интеграции хозяйства. Очень тесно связана с закономерностью территориального развития труда: выделение регионов по их специализации требует установления тесных эконом. Связей между ними. Так возникает межрегиональная эконом. Интеграция. Внутрирегиональная интеграция возникает из закономерности географ. Целостности регионов. Она означает объединение элементов народного хозяйства, в следствие чего образуется целостная (интеграционная) система или экономическое производство. Такая система – механизм, который динамично развивается и является системой управления.

Закономерность территориальной комплексности производительных сил

Комплексность – взаимосвязанность элементов регионального хозяйства, которая связывает их в единую региональную экономическую систему.

В комплексе существует взаимосвязь между отраслями специализации, вспомогательными и обслуживающими отраслями, между природными ресурсами региона и производством, между предпринимателем и рабами. Элементарная производственная связь между предприятиями, объединенными одной народно-хозяйственной функцией, называется производительным комплексом. Если производственные комплексы размещаются компактно и территориальная близость имеет существенное значение, тогда формируется территориально-производственный комплекс (ТПК).

Закономерность территориальной концентрации производительных сил. Состоит в сосредоточении производства и населения в самых выгодных местах региона, что обеспечивает высший (в соответствии со средним по региону) уровень жизни и эффективность производства.

Закономерность территориальной дифференциации производительных сил. Она состоит в том, что регион объективно дифференцируется на участки, которые наиболее пригодны для изготовления определенного вида продукции или для определенного вида деятельности.

Закономерность социально-экономического развития регионов связана с процессами территориального разделения труда и региональной интеграцией. Развитие региона зависит от уровня социально-эконом. Развития: чем он выше, тем эффективнее развивается производство региона.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]